Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Opel Onstar éénzijdig opgezegd

Vraag gesteld door G.R. Koedam op 23 augustus 2021

Opel heeft aangekondigd eind 2020 te stoppen met de ondersteuning van Opel Onstar (connected car functionaliteit) op alle Opel modellen. Kan dat zomaar? Ik heb mijn Opel mokka model 2016 destijds gekocht onder andere op basis van de mogelijkheden van Opel Onstar, en mijn auto wordt minder waard als die faciliteiten niet meer werken. Kan ik Opel dwingen deze dienst te blijven ondersteunen/aanbieden, of heb ik recht op compensatie in enige vorm?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Update 13 januari 2022:

Op 16 december 2021 heeft de Geschillencommissie Voertuigen in twee zaken uitspraak gedaan.

In beide zaken oordeelde de commissie – in tegenstelling tot hetgeen Opel stelde - dat OnStar wel degelijk deel uitmaakt van de overeenkomst die met de ondernemer is gesloten. Door OnStar te beëindigen is de ondernemer toerekenbaar tekortgeschoten in de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de aanschaf van de auto.

Verder stelde de commissie in beide geschillen dat deze tekortkoming aan de zijde van de ondernemer te gering van gewicht is om een ontbinding te rechtvaardigen.

In beide geschillen werden de vorderingen tot schadevergoeding afgewezen, omdat in beide geschillen de consumenten hun schade niet duidelijk gesteld c.q. onderbouwd hadden. Het is derhalve van eminent belang dat je als consument duidelijk je schade stelt en onderbouwt. De optie kostte destijds voor een instapmodel van Opel € 495,- (raadpleeg prijslijst voor kosten optie Onstar).

Update 18 augustus 2021:

In vervolg op de uitzending van het consumentenprogramma Kassa van 20 februari 2021 heeft ANWB Experts twee ANWB-leden bijgestaan met hun klacht over OnStar bij de Geschillencommissie Voertuigen. Voordat het geschil ter zitting behandeld zou worden door de Geschillencommissie Voertuigen is er in beide zaken een schikking getroffen met de dealers, wetende € 495,- als compensatie voor wegvallen van OnStar per 1 januari 2021 als € 125,- vergoeding voor betaalde klachtgeld aan de Geschillencommissie Voertuigen.

Mocht u nog geen actie hebben ondernomen richting uw dealer/verkoper, dan is het nu de hoogste tijd dit alsnog te doen, zeker nu de praktijk aantoont, dat het lonend is.

Update 4 juni 2021:

Inmiddels is er een aantal geschillen ter zake OnStar ter beoordeling voorgelegd aan de Geschillencommissie Voertuigen. Het zal nog vele maanden duren voordat de Geschillencommissie hierover uitspraak zal doen.

Rechtsbijstand
Voorts hebben rechtsbijstandsverzekeraars al veel succes geboekt bij het realiseren van een redelijke compensatie voor hun cliënten. Vele geschillen zijn met Opel-dealers geschikt tegen een financiële compensatie van tussen de € 400,-  –  600,-.

De optie OnStar koste in 2016 € 495,- bij een instapmodel van Opel.

Update OnStar 16 februari 2021:

De afgelopen maanden hebben tientallen ANWB-leden zich beklaagd over het feit dat de optie OnStar na 31 december 2020 niet langer functioneert. Wij hebben als ANWB met Opel (PSA) veelvuldig overleg gehad en oplossingen voor het probleem aangedragen. Opel (PSA) blijft tot op heden ontkennen dat hen iets te verwijten valt en verwijst naar OnStar Europe (eigendom van General Motors).

Uit ‘coulance’ biedt Opel (PSA) haar klanten een ‘onverschuldigde’ compensatie aan van EUR 150,00 in de vorm van een voucher, welke besteed kan worden bij alle Opel dealers in Nederland. De voucher heeft een geldigheidsduur van 12 manden na datum uitgifte.

Standpunt ANWB
De ANWB is van oordeel dat Opel (PSA) aansprakelijk is voor het feit dat de optie OnStar na 31 december 2020 niet langer functioneert. De auto voldoet immers niet aan de redelijke verwachting op grond van de koopovereenkomst. Bij het sluiten van de koopovereenkomst is er met geen woord gerept over een eventueel beperkte gebruiksduur van deze optie. En anders dan Opel (PSA) beweert, hebben de gedupeerden bij het sluiten van de koopovereenkomst zich nimmer akkoord verklaard met de algemene voorwaarden van OnStar. Dit is - voor zover ons bekend - voor het eerst geschied bij verlenging van het abonnement op OnStar.

Aanbod Opel (PSA)
Het aanbod van Opel (PSA) vindt de ANWB niet redelijk. De optie kostte destijds bij een instapmodel circa EUR 495,00. Wij zijn van mening dat compensatie niet in de vorm van een voucher zou moeten plaatshebben, maar in contanten. Voorts vinden wij dat Opel (PSA) te weinig heeft nagedacht over een alternatief voor het wegvallen van de functionaliteiten c.q. diensten van OnStar.

Op zijn minst zou je van Opel (PSA) mogen verwachten dat ze een oplossing bieden voor het wegvallen van E-Call. Zeker voor de auto’s die ná 31 december 2017 nieuw op kenteken zijn gesteld (DET), omdat een funtionerend E-Call systeem per 1 januari 2018 een APK eis is. Tot op heden is onduidelijk of de E-Call functie nog werkt. Hiervoor dient Opel (PSA) de routering van deze functionaliteit te laten lopen via PAN European E-Call, nu OnStar (TPS) vanaf 1 januari 2021 niet langer actief is.

Kassa (BNN/VARA)
Zaterdag 20 februari 2021 wijdt het consumentenprogramma Kassa (BNN/VARA) een item aan de problematiek rondom OnStar.  De ANWB zal bij monde van juridisch expert, Annemieke Zerdoun, in de live-uitzending toelichting geven op haar visie met betrekking tot OnStar.

-------------------------------
Antwoord op vraag van G.R. Koedam d.d. 5 maart 2020:

In 2016 heeft u een nieuwe Opel Mokka aangeschaft inclusief het Opel OnStar systeem. Eind 2020 biedt Opel niet langer ondersteuning van dit systeem. U vraagt zich af of dit alles toegestaan is en wat uw rechtspositie is.

Van een woordvoerder van Opel Nederland heb ik begrepen dat door de overgang van Opel van General Motors naar het Frans PSA het product OnStar niet langer kan ondersteunen vanwege rechten op OnStar die rusten bij de vorige eigenaar GM. Opel heeft inmiddels Opel Connect geïntroduceerd ter vervanging van Opel OnStar.

Non-conformiteit art 7:17 BW

Normaliter mag u er op vertrouwen dat Opel Nederland tot 10 jaar na aflevering van de auto Opel OnStar blijft ondersteunen c.q. actief blijft. Wanneer Opel dit niet kan waarmaken is het product OnStar niet langer geschikt voor normaal gebruik, en voldoet het niet aan de redelijke verwachting op grond van de overeenkomst. Met andere woorden: is er sprake van non-conformiteit ex art 7:17 BW.

Vervanging of financiële compensatie
Voor een beroep op non-conformiteit  moet u de verkoper in de gelegenheid te stellen een oplossing te bieden voor dit gebrek. Op grond van art 7:21 lid 1 BW zou u - nu Opel OnStar definitief uit de lucht gaat - vervanging van het systeem kunnen eisen in de vorm van het nieuwe systeem: Opel Connect. Vraag is wel of dit technisch mogelijk is c.q. niet onevenredig hoge kosten met zich meebrengt voor Opel.

Mocht vervanging niet mogelijk blijken, dan zou u als consument ingevolge art 7:22 lid 1 BW ontbinding van de koopovereenkomst of een financiële compensatie kunnen eisen welke in verhouding staat tot het gebrek (niet deugdelijk functionerend Opel OnStar systeem). Een financiële compensatie lijkt mij haalbaar in tegenstelling tot ontbinding van de gehele overeenkomst.

Inmiddels heeft de ANWB aan Opel Nederland verzocht een passende oplossing te bieden voor bestaande klanten met Opel OnStar, welk systeem vanaf eind 2020 niet langer ondersteund zal worden. Zodra wij hierover van Opel Nederland een reactie hebben ontvangen, zal ik u dit melden. Mocht u tussentijds van uw dealer op Opel Nederland enige reactie over Opel OnStar ontvangen, dan verneem ik dat uiteraard heel graag.

Meer informatie over klachten na aankoop vindt u op onze website. Daar vindt u ook een model klachtbrief.