Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Geschil met garage en vasthouden auto

Vraag gesteld door op 3 maart 2020

Auto bij garage gebracht vanwege optredende haperingen. Garagehouder diagnose gesteld: Nieuwe katalysator. Probleem onveranderd. Hierna geen medewerking van garagehouder. Aankaarten van ontstane situatie: dure rekening en geen effect. Na aandringen auto opnieuw kunnen brengen. Diagnose gesteld: 1 Nieuwe bobine. Nogal hoge rekening, waarbij garagehouder de arbeidskosten voor zijn rekening wil nemen. Factuur en gang van zaken rond katalysator niet bespreekbaar. Dit ervaren wij als onbevredigend. Aangegeven. Hij heeft ineens aangegeven de auto/sleutel vast te houden tot wij betalen. Wij zitten nu zonder auto - graag raad wat nu mogelijk is.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft uw auto ter reparatie aangeboden. Na diagnose door uw garage is besloten de katalysator vervangen. Deze vervanging bleek geen resultaat te hebben. Vervolgens is op uw aandringen een nieuwe diagnose gesteld en is de bobine vervangen. De garage heeft voorgesteld dat alleen het onderdeel wordt betaald van deze tweede reparatie. De garagehouder houdt de auto vast tot het moment dat ook deze tweede factuur is betaald. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is ten aanzien van de kosten voor vervanging van de katalysator. Ook wilt u graag weten wat u kunt doen om uw auto terug te krijgen van de garage.

Opdracht tot reparatie

U heeft de garage opdracht gegeven een probleem met de werking van de auto op te lossen. U mag van de garage verwachten dat deze handelt als een goed opdrachtnemer. Nadat het duidelijk was dat de vervanging van de katalysator geen effect had op de klachten, had de garagehouder het oude onderdeel terug kunnen plaatsen. U kunt er bij de garagehouder op aandringen dat de oude katalysator wordt terug geplaatst. U bent voor deze werkzaamheden in beginsel geen kosten verschuldigd. 

Als de vervanging van de katalysator niet het probleem (duurzaam) heeft opgelost, maar ten gevolge van de kapotte bobine ook stuk was, dan is het niet onredelijk dat de katalysator in het kader van de opdracht eveneens is vervangen.

Retentierecht

Tot het moment dat een garagerekening is betaald, kan een garagehouder besluiten de auto (nog) niet terug te geven. Op grond van de wet blijft deze bevoegdheid bestaan tot het moment dat er is betaald. 

Conclusie

Ik raad u aan de rekening onder protest te betalen. Meldt bij de bankoverschrijving 'onder protest' of 'onder voorbehoud van alle rechten'of laat dit aantekenen op de factuur door de gargehouder. Na betaling moet de garagehouder de gerepareerde auto terug gegeven. Als vast staat dat de katalysator niet vervangen hoefde te worden, dan geldt hiervoor dat u de kosten hiervoor niet hoeft te betalen. Afhankelijk van de staat van de oude katalysator kunt u vragen de oude katalysator terug te plaatsen. Als u er onderling niet uitkomt, kunt u bemiddeling aanvragen bij de Bovag of kunt u het geschil voorleggen aan de geschillencommissie voertuigen. Als u een rechtsbijstandverzekering heeft raad ik u aan deze in te schakelen.

Voor meer informatie over klachten na reparatie verwijs ik u graag naar onze website.