Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Aanvulling Bovag koopovereenkomst (afstand van recht)

Vraag gesteld door JSB op 26 februari 2015

Ik ben op dit moment bezig met het kopen van een tweedehandsauto bij een bij de Bovag aangesloten autohandelaar. Naast de Bovag koopovereenkomst, waarin ik heb aangekruist af te zien van de Bovag garantie á EUR 875,-, wil de verkoper mij een aanvulling laten ondertekenen waarin het volgende staat:

"Hierbij verklaart koper van bovengenoemde gekentekende automobiel, dat hij/zij heeft afgezien van het laten keuren van de automobiel. Koper verklaart volledig akkoord te zijn gegaan met het feit dat hij/zij de auto koopt zonder enige vorm van garantie en zoals gezien, bereden en akkoord bevonden voor de aankoop.
Koper accepteert de auto in de staat zoals deze is met alle risico's voor gebreken gelet op de ouderdom van de auto en de kilometerstand.
Verkoper deelt mede dat haar geen redelijkerwijze bekend zijnde gebreken aan de auto kenbaar zijn behoudens onderstaande gebreken van welke gebreken koper kennis heeft genomen voor de aankoop en welke hij zij/heeft geaccepteerd"

Mijn vraag is nu:
“In hoeverre kan (het ondertekenen van) deze verklaring de dwingendrechtelijke bescherming van de consumentenkoop (bijv. art. 7:18 BW/conformiteit samen met 7:6 BW/dwingend recht) opzij zetten? En dat met name de conformiteit bij consumentenkoop (voldoet het gekochte aan hetgeen je mocht verwachten van het gekochte).”

In niet juridische taal:
“Is het daadwerkelijk zo dat ik - door het ondertekenen van deze verklaring - afstand doe van de wettelijke bepaling die de consument beschermt bij een koop?”

Ik kan mij voorstellen dat (aangenomen dat de koop doorgaat (mét ondertekening van bovengenoemde verklaring), er uiteindelijk een gebrek naar boven komt en het geschil voor de rechter komt) een rechter ook zal zeggen dat, gelet op de omstandigheden van het geval (te weten onder andere het afstand doen van - kort gezegd - recht op conformiteit in deze verklaring) ik mij niet meer kan beroepen op het feit dat de auto een gebrek heeft.

Het liefst zou ik deze verklaring niet ondertekenen, maar ik wil de auto ook wel graag. Ik moet mijn onderhandelingspositie nog bepalen en die kleur ik mede in naar aanleiding van het (hopelijk) gegeven antwoord hier.

Heeft iemand hier ervaring mee of een antwoord op? Alvast veel dank voor de tijd en moeite!

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Onderhavige vraag is door ons in behandeling genomen!