Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Vordering NIB oude verkeersovertreding van 2015 Italie, zonder eerdere kennisgeving. Kan dit?

Vraag gesteld door Lopike op 23 november 2018

Beste medewerkers ANWB,

Woensdag 21 november 2018, heb ik twee brieven ontvangen van NIB (Nationaal Incasso Bureau) uit Purmerend. Na openen blijken het twee vorderingen te zijn van elk € 354,90. Tezamen dus € 709,80. Het zou om openstaande facturen gaan bij NIVI Credit SRL inz, gemeente Florence. Op de achterzijde van beide brieven factuurnummers, voor beide brieven factuurdatum 19-08-2015 en vervaldatum 02-09-2018. Als omschrijving voor beide vorderingen staat er geschreven: CORPO POLIZIA MUNICIPALE DI FIRENZE. Ook vermelden beide brieven het verzoek om binnen vijf dagen na dagtekening te voldoen.

Aangezien ik mij nergens van bewust ben heb ik gebeld met een medewerkster van het NIB. Zij vertelde mij dat ik al eerder in kennis gesteld zou zijn van de overtredingen en bood mij aan om relevante stukken via email te versturen. Wat later in de middag eb ik van beide vorderingen de onderliggende stukken mogen ontvangen. Eén overtreding blijkt volgens het Proces-Verbaal (in de Nederlandse taal opgemaakt) te gaan over het rijden in een verkeersluwe zone zonder toestemming (datum en tijd 19-08-2015, 12.42:39 uur) en één overtreding blijkt volgens het Proces-Verbaal (in de Nederlandse taal opgemaakt) te gaan over het rijden op een rijbaan gereserveerd voor openbaar vervoer zoals aangegeven op verkeersborden (datum en tijd 19-8-2015, 12.45:17 uur). Van beide overtredingen zijn foto’s gevoegd waarbij uitsluitende de achterzijde van mijn auto is te zien.

Beide verkeersborden zijn door mij (ons) niet herkend en nog niet eerder ben ik kennis gesteld van deze overtredingen. Verbaasd was ik dan ook dat deze overtredingen nu middels een vordering via NIB bij ons binnenkomen via de post. Bij de stukken bevonden zich ook foto’s van aangetekende stukken welke geweigerd zouden zijn volgens een sticker van Post.nl. Op deze sticker stond geen datum vermeld. Ook waren er op beide stickers geen postcodes vermeld, geen huisnummers en geen toevoegingen. De onderliggende brieven waren wel gedateerd, voor beide brieven 2016-07-19.

Ik heb geen idee wat ik hier nu verder mee moet. De overtredingen heb ik waarschijnlijk begaan, maar ik ben niet in de gelegenheid geweest om dit te weerleggen of om er, indien relevant, er bezwaar of beroep tegen aan te tekenen. Ik word hier nota bene 3 jaren en 3 maanden later mee geconfronteerd.

Het weigeren van poststukken is ons niet bekend en ook niet te herleiden. Relevante gegevens om dit te toetsen (datum, postcode, huisnummer en toevoeging huisnummer) op de sticker van Post.nl ontbreken. Misschien waren wij niet thuis en heeft een buurman of een passant aangegeven het stuk niet te ontvangen? Is de postbezorger überhaupt met deze poststukken aan de deur geweest? Of is er sprake van een vergissing met de poststukken, dit gezien het gegeven dat het een blanco sticker betreft.

Ik vind dat ik door de gevolgde procedure nu niet in de gelegenheid ben gesteld om:
- Bezwaar of beroep aan te tekenen (hoewel deze mogelijkheid je volgens het Proces-Verbaal wel erg lastig wordt gemaakt door in het Italiaans aangetekend te schrijven, een bijdrage moet worden betaald voor de rechtsgang en doordat er gedreigd wordt dat bij het verwerpen van het Bezwaar de vordering minimaal verdubbelt zal worden.)
- Gebruik te kunnen maken van de betalingsmogelijkheid met 30% “korting” dan wel het reguliere sanctiebedrag
Tot slot vind de verhoging per vordering, van € 109,91 naar € 354,90 niet redelijk en niet proportioneel.

Het heeft er de schijn van dat hier andere belangen spelen dan het innen van een geldboete. DE gevolgde procedure is bijzonder opmerkelijk en het lijkt erop dat er gewerkt wordt naar een bepaald doel, namelijk het vorderen van grote geldbedragen.

Opmerkelijk ook dat er vele vergelijkbare situaties gemeld worden, opmerkelijk dat de Processen-Verbaal in de Nederlandse taal worden geschreven (maar het bezwaar uitsluitend in de Italiaanse taal) mag. Opmerkelijk dat velen praten over niet herkenbare verkeersborden.
Ik ben dan ook voornemens om mijn (feitelijk) verhaal en mijn grieven kenbaar te maken richting NIB en hen aan te bieden dat ik bereid ben het (reguliere) bedrag van € 109,91 per overtreding te betalen.

Mijn vragen nu:
- Wat zijn de consequenties bij het niet betalen van de vorderingen?
- Kunt u inschatten in hoeverre er vanuit mijn bevindingen en beschrijvingen relevante argumenten of aanknopingspunten zijn om voor te leggen bij de rechter mocht dit zover komen?
- Is een verhoging van € 109,91 naar € 354,90 billijk en proportioneel? (Ik besef dat niet het Nederlands recht geldt, maar toch). 
- Bestaat er inmiddels duidelijkheid waarom Italië (in mijn situatie de gemeente Firenze) boetes niet incasseert via het CJIB?

Alvast dank voor uw antwoorden en eventueel advies.

Hartelijke groet,

Ed van Lopik

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft bericht ontvangen van het NIB over twee boetes vanuit Italië. U geeft aan eerder geen bericht uit Italië te hebben ontvangen. U vraagt wat u nu kunt doen.

Wij ontvangen op dit moment veel vragen over brieven van het NIB voor vergelijkbare overtredingen uit 2015. De meeste overtredingen zijn begaan in Florence.

Wij zijn aan het uitzoeken wat in dit geval de procedure is geweest die is gevolgd en wat uw mogelijkheden zijn. Wij hebben hiervoor ook informatie gevraagd in Italië zelf. Wij hopen volgende week meer informatie te kunnen geven. In ieder geval wil ik u al wijzen op de eerdere antwoorden die al door ons zijn gegeven op vergelijkbare vragen over boetes in Italië.

De boete kan in Nederland niet door het NIB worden afgedwongen, tenzij daar een stap naar de rechter voor wordt gezet.

Zodra wij meer informatie hebben zullen wij u hierover informeren.

 


***

 

 

 

Reactie van VeldmanHA:

 

 

Goedemorgen, ik zit in dezelfde situatie en heb gisteren (04/12/2018) ook een vraag hierover gesteld op dit platform. Wij kregen eind oktober 2018 uit het niets een brief van het NIB met een vordering over een verkeersovertreding begaan in 2015 te Florence, ook hier zou het gaan over het inrijden van het verkeersluwe zone en ook wij zijn nooit op geen enkele wijze bericht hierover, dus ook niet aangetekend. Het NIB heb ik laten weten het niet eens te zijn met de vordering en dan ook nadrukkelijk bezwaar te maken tegen de vordering. Het NIB heeft mij afgelopen vrijdag 30/11 laten weten mijn reactie door te hebben gezet naar "Italië". Dat hadden ze overigens eind oktober 2018 ook al gedaan maar ik kreeg afgelopen vrijdag 30/11 de reactie van het NIB dat ze vasthielden aan de vordering waarop ik dus wederom met klem bezwaar heb gemaakt.

 


***

 

 

 

Reactie van Annemieke Zerdoun:

 

 

U heeft bericht ontvangen van het NIB over een Italiaanse boete die nog niet zou zijn betaald. In een poging u tot betaling aan te zetten is nu het NIB ingeschakeld. U wordt verzocht om alsnog te betalen. De boete is inmiddels wel hoger en er worden ook incassokosten in rekening gebracht.

Als er een overtreding is begaan, dan is het gevolg hiervan dat u een boete ontvangt. Kunt u aantonen dat u deze overtreding niet heeft begaan, dan kunt u bezwaar maken. Heeft u geen gronden voor bezwaar, dan zult u de boete op enig moment moeten betalen. De boete die u heeft ontvangen is inmiddels onherroepelijk. De termijn om bezwaar te maken is voorbij.

Aangezien wij veel vragen hebben ontvangen over de handelswijze van het NIB hebben wij een aantal vragen op een rij gezet:

Is de boete verjaard?

De boete moet u binnen 360 dagen na de overtreding, respectievelijk het ontvangen van de gegevens van de bestuurder, zijn toegestuurd.

De verjaringstermijn voor overtreding van het Italiaans wegenverkeersreglement vijf jaar en gaat in vanaf de datum van de overtreding resp. vanaf ontvangst van de kennisgeving van de bekeuring.

Mag het NIB deze boete innen?

Als de boete onherroepelijk is mag een incassobureau worden ingeschakeld. Dat incassobureau (NIB) heeft echter géén bevoegdheid om daadwerkelijk betaling af te dwingen. Dat kan alleen het CJIB.

Mag het NIB incassokosten rekenen?

Nee, dit mag niet. Alleen procedurekosten, bezorgingskosten en het boetebedrag mogen worden gevorderd.

U heeft eerdere brieven niet ontvangen.

De Italiaanse instantie moet aantonen dat het proces-verbaal is verstuurd. Het proces-verbaal van de overtreding moet aangetekend en met bericht van ontvangst worden verzonden. Vraagt u het NIB om bewijs van het aangetekend versturen van het proces-verbaal.

De boete is verhoogd, mag dat?

Het boetebedrag wordt bepaald door de overtreding. Naast de boete mogen ook kosten voor de kennisgeving en procedurekosten worden berekend. Het bedrag hangt ook af van de termijn waarbinnen u betaalt. U krijgt namelijk korting als u binnen een bepaalde termijn betaalt. Na verloop van deze termijn vervalt de korting en is het te betalen bedrag hoger.

Het kan zijn dat in het proces verbaal is verzocht om gegevens over de bestuurder ten tijde van de overtreding. Heeft u deze informatie niet doorgegeven, dan volgt hiervoor een nieuwe boete.

Welk bedrag moet ik nu betalen?

U moet het bedrag betalen dat u na het verloop van de betalingstermijnen is opgelegd. Heeft u geen bezwaar gemaakt en ook niet betaald, dan is dit tweemaal het hoogste bedrag dat in het proces-verbaal staat vermeld. Ook zult u de procedure- en verzendkosten moeten betalen.

Uit de berichten van het NIB is vaak niet duidelijk hoe het boetebedrag tot stand is gekomen. Vraagt u het NIB om een duidelijke specificatie van het totale bedrag waar u voor wordt aangesproken.

Wat zijn de gevolgen als u niet betaalt?

  • Het NIB kan betaling niet afdwingen.
  • De boete kan alsnog door het Italiaanse Openbaar Ministerie worden doorgestuurd naar het CJIB. Het CJIB kan betaling in Nederland wel afdwingen.
  • Betaling kan mogelijk in Italië worden afgedwongen.
  • In bepaalde gevallen kan opname in het opsporingsregister volgen.

Wordt deze boete opgenomen in het opsporingsregister?

Wanneer het een strafrechtelijke boete is, is het afhankelijk van de opgelegde straf mogelijk dat registratie in het Italiaanse opsporingsregister volgt.

Administratieve boetes, zoals snelheidsovertredingen en het inrijden van een verkeersluwe zone, worden niet opgenomen in het opsporingsregister.

Wat kunt u doen?

Wij raden u aan om naar het NIB op de ontvangen brief te reageren en:

  • informatie te vragen waaruit blijkt dat het oorspronkelijke proces verbaal daadwerkelijk aangetekend met bericht van ontvangst naar u is verstuurd.
  • een duidelijke specificatie te vragen van het bedrag dat het NIB wil innen.
  • aan te geven dat incassokosten niet betaald hoeven te worden.

Wij hebben zoveel vergelijkbare meldingen ontvangen dat wij de gang van zaken rond deze boetes en het NIB nauwlettend in de gaten houden.