Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

De vraag betreft: Ik heb boetes uit Italie uit 2013 destijds niet betaald. Deze kwamen i.v.m. meerdere keren inrijden van een milieuzone.

Vraag gesteld door Pierre55 op 29 oktober 2018

In juni 2015 heb ik u een vraag voorgelegd m.b.t. deze boete's. Ik heb n.a.v. u advies toen besloten om deze boete's niet te betalen. U afdeling bij monde van David Sjoer, gaf destijds aan dat de inning van deze boete's in Nederland moeilijk lag omdat enerzijds Italie het kaderbesluit nog niet geimplementeerd zou hebben en dat er een uitspraak van de kantonrechter is die op basis van dat gegeven de ingediende vordering afwijst. Mijn vraag is nu houdt deze conclusie nog steeds stand? En zo ja, zijn er inmiddels al meer vergelijkbare uitspraken (jurisprudentie)? Op dit moment zijn de 4 boetes , allemaal op dezelfde dag en in dezelfde stad Florence opgelopen, al, opgelopen tot een bedraagt van 4 x € 349,22. Totaal dus € 1.396,88. Op dit moment heb ik d.d. 25-10-2018 een brief ontvangen met daarop de omschrijving "Niet Ambtelijk bezoek".
Bij niet reageren of betalen binnen 2 dagen wordt de zaak nui uit handen gegbeven aan de deurwaarder Wesselsz gerechtelijke dientsen! U zult begrijpen dat wij ons nu toch wel een beetje zorgen beginnen te maken, en wij hopen dan ook dat u met een snelle reactie zult komen. In afwachting daarvan,

Met vriendelijke groet,

P Roumans

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een vraag naar aanleiding van boetes die u in Italië heeft opgelopen. U heeft hierover eerder advies gevraagd aan ons. U wordt nu geconfronteerd met een bericht dat de openstaande boetes aan aan Gerechtsdeurwaarder zullen worden overgedragen. U vraagt wat u kunt doen.

Het advies dat u destijds is gegeven heb ik opgezocht. Dit luidde als volgt:

"Echter geldt dat er eerder een uitspraak is gedaan in een vergelijkbare zaak waarbij via de Nederlandse kantonrechter een Duitse boete werd voorgelegd. Daarin is kort gezegd bepaald dat als er een mogelijkheid is om via het kaderbesluit/verdrag onderling boetes te innen (in Nederland via het CJIB) het voorleggen van een boete aan de Nederlandse rechter niet zou mogen. Dit staat op gespannen voet met elkaar. De mogelijkheid om via het CJIB te innen is immers veel eenvoudiger en brengt minder kosten met zich mee. Het feit dat een land het kaderbesluit nog niet heeft geïmplementeerd, kan dan niet ten koste gaan van diegene die de boete moet betalen. U zou dit nog aan het incasso bureau kunnen melden.

Los van bovenstaande kunt u ook problemen krijgen als gevolg van de openstaande boete als u in Italië bent. Als u vervolgens staande wordt gehouden in het land zelf kunt u alsnog tot betaling worden gedwongen. Zie hiervoor ook onze website: http://www.anwb.nl/rechtshulp/op-vakantie/met-de-auto-op-reis/boetes-italiaanse-steden/gevolgen-niet-betalen-boete"

Dit advies is nog steeds actueel. Wij krijgen op het moment veel berichten over incassoprocedures vanuit Italië die worden overgedragen aan het NIB. De door u genoemde Gerechtsdeurwaarder is daar onderdeel van. U kunt nog steeds schriftelijk aangeven dat u van mening bent dat de boetes door het CJIB geïnd kunnen worden. U kunt dit voor de rechter ook aandragen. Hoe een rechter hier mee omgaat kunnen wij natuurlijk niet voorspellen, maar de Duitse uitspraak kunt u wel aanvoeren en is in uw voordeel. Het alternatief is nu het hele bedrag betalen. U zult uiteindelijk zelf moeten beslissen welke weg u wilt volgen, maar u kunt voor nu afwachten wat er werkelijk voor stappen worden gezet.

Voor vergelijkbare ervaringen kunt u ook en navraag doen bij andere vraagstellers op dit platform, zoals:

https://www.anwb.nl/experts/juridisch/vraag/783975...

Tot op heden hebben wij nog geen berichten dat er daadwerkelijk stappen zijn genomen. Het kan natuurlijk zijn dat dit alsnog gebeurd, maar dat is op dit moment niet onze verwachting.

Wij horen graag het vervolg van deze zaak.
***

Reactie van Annemieke Zerdoun:

U heeft bericht ontvangen van het NIB over een Italiaanse boete die nog niet zou zijn betaald. In een poging u tot betaling aan te zetten is nu het NIB ingeschakeld. U wordt verzocht om alsnog te betalen. De boete is inmiddels wel hoger en er worden ook incassokosten in rekening gebracht.

Als er een overtreding is begaan, dan is het gevolg hiervan dat u een boete ontvangt. Kunt u aantonen dat u deze overtreding niet heeft begaan, dan kunt u bezwaar maken. Heeft u geen gronden voor bezwaar, dan zult u de boete op enig moment moeten betalen. De boete die u heeft ontvangen is inmiddels onherroepelijk. De termijn om bezwaar te maken is voorbij.

Aangezien wij veel vragen hebben ontvangen over de handelswijze van het NIB hebben wij een aantal vragen op een rij gezet:

Is de boete verjaard?

De boete moet u binnen 360 dagen na de overtreding, respectievelijk het ontvangen van de gegevens van de bestuurder, zijn toegestuurd.

De verjaringstermijn voor overtreding van het Italiaans wegenverkeersreglement vijf jaar en gaat in vanaf de datum van de overtreding resp. vanaf ontvangst van de kennisgeving van de bekeuring.

Mag het NIB deze boete innen?

Als de boete onherroepelijk is mag een incassobureau worden ingeschakeld. Dat incassobureau (NIB) heeft echter géén bevoegdheid om daadwerkelijk betaling af te dwingen. Dat kan alleen het CJIB.

Mag het NIB incassokosten rekenen?

Nee, dit mag niet. Alleen procedurekosten, bezorgingskosten en het boetebedrag mogen worden gevorderd.

U heeft eerdere brieven niet ontvangen.

De Italiaanse instantie moet aantonen dat het proces-verbaal is verstuurd. Het proces-verbaal van de overtreding moet aangetekend en met bericht van ontvangst worden verzonden. Vraagt u het NIB om bewijs van het aangetekend versturen van het proces-verbaal.

De boete is verhoogd, mag dat?

Het boetebedrag wordt bepaald door de overtreding. Naast de boete mogen ook kosten voor de kennisgeving en procedurekosten worden berekend. Het bedrag hangt ook af van de termijn waarbinnen u betaalt. U krijgt namelijk korting als u binnen een bepaalde termijn betaalt. Na verloop van deze termijn vervalt de korting en is het te betalen bedrag hoger.

Het kan zijn dat in het proces verbaal is verzocht om gegevens over de bestuurder ten tijde van de overtreding. Heeft u deze informatie niet doorgegeven, dan volgt hiervoor een nieuwe boete.

Welk bedrag moet ik nu betalen?

U moet het bedrag betalen dat u na het verloop van de betalingstermijnen is opgelegd. Heeft u geen bezwaar gemaakt en ook niet betaald, dan is dit tweemaal het hoogste bedrag dat in het proces-verbaal staat vermeld. Ook zult u de procedure- en verzendkosten moeten betalen.

Uit de berichten van het NIB is vaak niet duidelijk hoe het boetebedrag tot stand is gekomen. Vraagt u het NIB om een duidelijke specificatie van het totale bedrag waar u voor wordt aangesproken.

Wat zijn de gevolgen als u niet betaalt?

  • Het NIB kan betaling niet afdwingen.
  • De boete kan alsnog door het Italiaanse Openbaar Ministerie worden doorgestuurd naar het CJIB. Het CJIB kan betaling in Nederland wel afdwingen.
  • Betaling kan mogelijk in Italië worden afgedwongen.
  • In bepaalde gevallen kan opname in het opsporingsregister volgen.

Wordt deze boete opgenomen in het opsporingsregister?

Wanneer het een strafrechtelijke boete is, is het afhankelijk van de opgelegde straf mogelijk dat registratie in het Italiaanse opsporingsregister volgt.

Administratieve boetes, zoals snelheidsovertredingen en het inrijden van een verkeersluwe zone, worden niet opgenomen in het opsporingsregister.

Wat kunt u doen?

Wij raden u aan om naar het NIB op de ontvangen brief te reageren en:

  • informatie te vragen waaruit blijkt dat het oorspronkelijke proces verbaal daadwerkelijk aangetekend met bericht van ontvangst naar u is verstuurd.
  • een duidelijke specificatie te vragen van het bedrag dat het NIB wil innen.
  • aan te geven dat incassokosten niet betaald hoeven te worden.

Wij hebben zoveel vergelijkbare meldingen ontvangen dat wij de gang van zaken rond deze boetes en het NIB nauwlettend in de gaten houden.