Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Assistentie ANWB bij 'precedent'-zitting over A2 Baambrugge?

Vraag gesteld door Bouke3 op 31 augustus 2015

Op 2 identieke boetes (2 wk achter elkaar) op A2 Baambrugge heb ik bezwaar gemaakt. Op 2 okt is de zitting in Utrecht. Omdat er hier jaarlijks ruim een half miljoen mensen bekeurd worden, zal men mij geen gelijk willen geven. ANWB vindt dat het aantal al aangeeft dat het onduidelijk is. Is ANWB geïnteresseerd om te overleggen hierover, namens wellicht duizenden van haar abonnees die ook jaarlijks in de A2-fuik rijden?

Mijn bezwaar werd afgedaan zonder in te gaan op mijn argumenten. O.a. heb ik art 47 erbij gehaald en hen beticht van "misleiding": de borden staan te laat (na eerste controlepunt), geen gebruik matrixborden (zoals 80 bij A10 west bijv), en meer. Graag contact.

Antwoord van David

Antwoord van David

ANWB Expert

U heeft bezwaar gemaakt tegen twee verkeersboetes wegens overschrijden van de maximum toegestane snelheid op de A2. U vraagt of de ANWB u in de procedure kan ondersteunen en overleg kan plegen. 

Wij als ANWB Experts kunnen niet optreden als belangenbehartigers, maar ik heb uw signaal en vraag doorgestuurd naar de afdeling Algemeen Ledenbelang van de ANWB. Meer informatie over belangenbehartiging vindt u op onze website.

 ***

Reactie van Bouke3:

Beste David,
Ik heb helaas niets meer gehoord van de afdeling waarnaar u het hebt doorgestuurd. Morgen is de zitting. Mijn vraag was niet om als belangenbehartiger op te treden. Wel zag ik dit als kans om uw argumenten neer te zetten die u wilt aanvoeren in uw publiekelijk verkondigde mening over de situatie op dit traject. Die argumenten had ik dan kunnen gebruiken.***

Reactie van David Sjoer:

Ik heb het volgende vernomen:

Afgelopen jaar hebben meerdere leden aangegeven niet blij te zijn met de communicatie over de maximum over de maximum snelheden op de A 2 tussen Amsterdam en Utrecht met een “gevoel van onrechtvaardige” verkeersboete tot gevolg. “Je wilt je aan de regels houden maar door de onduidelijke communicatie ben je daar niet toe in staat”.

Daarom hebben we dit kenbaar gemaakt aan Rijkswaterstaat (RWS). Dat heeft o.a. geresulteerd in verbetering van de vermelding (grote bord 100 dag en nacht langs de snelweg). We hebben daarnaast ontdekt dat het traject, rijdend van Utrecht naar Amsterdam in de avonduren, verkeersborden met 100 met onderbord 6 – 19 uur heeft. Dat betekent dat je na 19 uur 130 km/uur mag rijden. Het verraderlijke is dat je daarna na de afslag (mogelijk Loenersloot) weer een verkeersbord tegenkomt dat de max 100 km/uur aangeeft. Maar nu zonder onderbord 6 – 19. Dat zal velen niet opvallen.

Onze verkeerskundige (Ton Hendriks) geeft aan dat je dus uit de afwezigheid van het onderbord 6 – 19 moet afleiden dat je hier geen 130 meer mag rijden. Met andere woorden: de wisseling in onderborden bepaalt hier de maximum snelheid. Dat vinden wij ook een zeer onduidelijke manier om met de weggebruikers te communiceren.

Wel zijn wij van mening dat het extra tekstbord (100 dag en nacht) een verbetering/verduidelijking is. Maar dat is natuurlijk een correctie van de onduidelijkheid van de reguliere verkeersborden. De verkeerskundigen hebben aangegeven dit punt nogmaals bij RWS aan de orde stellen, dus wie weet komt daar verbetering in.

Wij gaan na of er nog nadere acties mogelijk zijn en blijven dit dossier volgen.***

Reactie van David Sjoer:

Ter aanvulling op bovenstaande berichten is er een uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden gedaan nadat er hoger beroep was ingesteld. De betrokkene werd in het ongelijk gesteld. Het Hof geeft samengevat het volgende aan:

  • Op een automobilist rust de plicht om te allen tijde - ook in de rustige uren - tijdig de voor hem geldende verkeerstekens op te merken en daaraan te voldoen. Indien de bestuurder het bord A1 (maximumsnelheid) zou hebben gemist dan is dat een omstandigheid die voor zijn rekening en risico komt.
  • Dat op het gereden traject wisselende snelheden gelden is geen aanleiding te oordelen dat de situatie zo onduidelijk is dat het opleggen van een sanctie in het onderhavige geval niet billijk is.
  • Dat de minister van Infrastructuur en Milieu heeft aangekondigd dat de snelheid op heel de A2 kan worden verhoogd naar 130 km/h en dat de trajectcontrole daarmee achterhaald is betreft evenmin een omstandigheid om de sanctie achterwege te laten of het bedrag van de sanctie te matigen. Die omstandigheid rechtvaardigt niet zonder meer de conclusie dat de situatie voordien (te) onduidelijk was en kan ook niet wegnemen dat in de oude situatie onverminderd van de betrokkene mocht worden verwacht dat hij zich hield aan de toegestane snelheid.