Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

opzegging vaste plaats caravan

Vraag gesteld door meriam74 op 26 maart 2015

Brief binnen gehad dat er een herontwikkeling komt op de camping waar wij staan. Deze herontwikkeling gaat binnen 8 weken van start.
Alleen de vaste gasten mogen dit jaar nog op de camping komen voor ieder ander is de camping gesloten.
De facilteiten zoals toiletgebouw, tuincafe, zwembad etc gaan per direct dicht.

Nu is onze vraag:
1.Hoe gaat de opzegging vanuit de ondernemer, aangetekend?En wat is het opzegtermijn?
2.Mogen alle faiteiten gesloten worden in zo een kort tijdbestek terwijl nog aanwezig zijn op de camping.
3.Moeten wij nu alle facilteiten gesloten zijn ook de volle pond staangeld blijven betalen voor dit seizoensjaar. Die loopt van januari t/m december.
4.Wat is de vergoeding die wij krijgen ivm dat de caravan verwijderd moet gaan worden.
5. Klopt het dat zodra wij een officiele brief van opzegging hebben ontvangen er een jaar opzegtermijn is waarvan het laatste half jaar geen staangeld meer betaald hoeft te worden.
6.Wat ik begrepen heb in de recron voorwaarden is dat er een opzegtermijn van een jaar is voor de ondernemen, nu gaan ze al over 8 weken beginnen met een gedeelte plat te gooien. Mogen wij daar hinder van onder vinden bijvoorbeeld geluidsoverlast en faciliteiten die weg zijn.
Het gaat er nu dus eigenlijk op neer komen dat wij alleen nog maar betaald hebben voor het komende jaar voor een slaapplaats.

Een en ander zou ik graag en tevens de medegasten persoonlijk toe willen lichten en vraag u dan ook om hulp. Kopie van de brief die nu binnen bij ons zou ik u graag willen toezenden.

mvg ronnie evers

Antwoord van David

Antwoord van David

ANWB Expert

U geeft aan dat er RECRON-voorwaarden van toepassing zijn. Deze voorwaarden geven meer duidelijkheid in het geval van een herstructurering.  De campingeigenaar kan daarnaast bepaalde afspraken in de huurovereenkomst hebben opgenomen, die voorgaan op de van toepassing zijnde RECRON-voorwaarden.  In artikel 11 lid 3 RECRON staat vermeld dat de opzegtermijn voor ontbinding bij herstructurering 12 maanden bedraagt.  De opzegging kan middels een aangetekende brief aan u worden verzonden, maar dit is geen vereiste. Het gaat er om dat de brief u heeft bereikt.

In artikel 12 RECRON voorwaarden is opgenomen dat de ondernemer er voor zorgt dat de recreant in de periode voor aanvang van de herstructurering niet op hinderlijke wijze in zijn recreatiegenot wordt gestoord door voorbereidende werkzaamheden. Uw tweede vraag zou mogelijk binnen de reikwijdte van deze bepaling kunnen vallen. Door het op korte termijn sluiten van de faciliteiten wordt uw recreatiegenot verstoord.

In beginsel bent u een huurovereenkomst aangegaan met de daarbij horende huurpenningen. Dit kunt u niet eenzijdig wijzigen. U kunt stellen dat u door verminderd huurgenot ook minder hoeft te betalen.

In artikel 12 lid 6 RECRON-voorwaarden is te lezen dat de tegemoetkoming in de verplaatsingskosten van het kampeermiddel als bedoeld in lid 5 onder a (de caravan is niet te verplaatsen en er is geen andere plek) € 1.384 bedraagt. In het geval van een verplaatsbaar en niet meer verplaatsbaar geschakeld/dubbel kampeermiddel bedraagt de tegemoetkoming € 2.076.

Indien er geen gelijkwaardige plaats beschikbaar is en de overeenkomst wordt door de ondernemer beëindigd, dan heeft u indien u voor het einde van de overeenkomst de plaats ontruimt en deze opgeruimd beschikbaar stelt aan de ondernemer, recht op restitutie van het reeds betaalde jaargeld voor de resterende periode van de overeenkomst. De laatste zes maanden van de opzegtermijn van een jaar kunt u gratis gebruik maken van de plaats, met uitzondering van de kosten voor voorzieningen als gas, water, elektra etc.

U kunt in eerste instantie in gesprek treden met de campingeigenaar. Mocht dit niet tot een goed resultaat leiden, dan kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Recreatie.