Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

100 km maximum en 5 rijstroken

Vraag gesteld door P.J. Kommeren op 17 januari 2020

Met de huidige maximum snelheden is het gebruik van 4 of 5 rijstroken vrij natuurlijk (los van linksrijders). Maar hoe gaat dat als over een tijdje het maximum structureel naar 100 gaat ? Worden de links rijstroken dan nog gebruikt als men op de 2-e van rechts al 100 rijdt (meest rechts langzamer door vrachtwagens) ? En is het Amerikaanse "keep your lane" en dus "rechts inhalen toegestaan" een logisch vervolg in de toekomst ? Wat zijn de ervaringen overdag op de A2 ?

Antwoord van Monique

Antwoord van Monique

ANWB Expert

U vraagt zich af of het gebruik van de 4 a 5 rijstrookswegen gaat veranderen als er straks (tijdelijke maatregel) alleen maar 100 gereden moet worden.

Onze verkeerskundigen zeggen daar het volgende over:
De meeste weggebruikers rijden bij voorkeur niet vlakbij elkaar. Dit doen ze alleen op momenten dat de verkeersdrukte dit onvermijdelijk maakt. Op rustige momenten zie je op brede snelwegen dat automobilisten zich verspreiden over alle stroken, met veel ongebruikte wegruimte als gevolg. Zo ook op de A2. Daar wordt op rustige momenten al het “keep your lane” (op dezelfde rijstrook blijven) toegepast zoals in de USA.  Om dit principe door heel Nederland uit te voeren vinden we te ver gaan. Vooralsnog is er geen meerwaarde t.o.v. de bestaande maatregelen in Nederland.

Toelichting
In 2000 en 2013 is in opdracht van RWS onderzoek verricht naar mogelijke kansen voor Nederland. De conclusies hieruit waren in hoofdlijnen:

  • De verkeerssituatie in de USA verschilt veel van de Nederlandse situatie. Zo gelden voor alle voertuigen (dus ook vrachtauto’s) dezelfde maximum snelheidslimieten, is het aantal rijstroken per rijbaan hoger, mag men ook links uitvoegen en rijdt men ook minder agressief. Dit betekent dat de situatie zoals waargenomen in de USA niet één op één overgezet kan worden naar de Nederlandse situatie.
  • Onder specifieke omstandigheden bieden de gedachten achter de “Keep your lane” systematiek zeker voordelen. Waar mogelijk worden deze echter al toegepast met de reeds bestaande verkeersmaatregelen (zoals markering en matrixborden).

Hierop kunnen wij aanvullen dat:

  • De afstanden in de USA tussen aansluitingen vaak groter zijn, waardoor de noodzaak tot rijstrookwisselingen minder vaak aanwezig is.
  • De voordelen van “Keep your lane” pas bij een grootschalige toepassing behaald zouden kunnen worden. In Nederland zouden hier echter teveel lokale uitzonderingen op gemaakt moeten worden.
  • De routenavigatiesystemen steeds betere informatie bieden over de actuele verkeerssituatie en hiermee bijdragen aan het voorkomen van verkeersvertraging.
  • De toekomst van de (deels)zelfrijdende auto een aanvullende afweging is, omdat die op snelwegen de eerste kansen tot toepassing lijkt te bieden. Hiermee zou de benutting van het hoofdwegennet per locatie en tijdstip geoptimaliseerd kunnen worden.

Er is dus serieus naar gekeken, maar er is geen meerwaarde t.o.v. de bestaande maatregelen in Nederland vastgesteld. Overigens betekent dit niet dat onze huidige verkeersregel m.b.t. inhalen zaligmakend is. Op (ver-)brede wegen worden de nadelen van de regel ‘inhalen gebeurt links’ duidelijker merkbaar. Een langzame weggebruiker die niet volledig rechts rijdt, zorgt immers voor grote zijwaartse bewegingen van links inhalend verkeer.

Het aantal situaties waarbij dat speelt is echter nog steeds een minderheid in het wegennet. Het op basis hiervan aanpassen van de algemene verkeersregels zou dus niet aansluiten op het grootste deel van het hoofdwegennet. Als landelijke organisatie zien wij de grote rol die verkeersgedrag speelt hierbij. Vandaar dat wij op allerlei manieren weggebruikers hier beter in ondersteunen, via de ons beschikbare mogelijkheden (samenwerking met RWS, campagnes in de Kampioen, informatie via het online platform, individuele advisering, etc.), aldus onze verkeerskundige.