Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Boete spanje

Vraag gesteld door Boete Spanje op 5 januari 2019

Ik kreeg deze boete van 300 euro uit Bilbao. Kan iemand helpen waar het over gaat?
EXPTE.GESTHISPANIA 110034419
Izen-abizenak:
Nombre y apellidos:
Espediente zk.:
No de expediente: Data: 2018/11/14
SEGURTASUN SAILA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD TAIZA CATIT
GIDARIA IDENTIFIKATZEKO ERREKERIMENDUA
REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONDUCTOR HERTZ DE ESPAÑA SL
90/9355688
Salaketaren datuak Ordua: 13:15
Datos de la denuncia Fecha: 14/11/2018 Hora: 13:15
Matrikula: 8153KLX
Arau-haustearen lekua: Bidea: AP-68; PK:0,2
Hautsitako araua: 1428/2003 EDko 52.1 art. Norma infringida: Art. 52.1 del RD 1428/2003,
(Zirkulazioaren Erregelamendu Orokorra)
Zenbatekoa: 300,00 euro
Arau-haustea egin zenean ibilgailuaren titularra edo errentaria zinen aldetik, gidari erantzulea identifikatu beharra daukazu (6/2015 LegEDren 11.1 a) artikulua). Arau-haustearen gidari erantzulea benetan eta epe barruan identifikatzeko betebeharra ez betetzea, arau-hauste oso larri gisa zehatuko da, jatorrizko arau-hausterako aurreikusitako isunaren bikoitzaz zehatzen baita arau-hauste arina bada eta hirukoitzaz larria edo oso larria bada (6/2015 LegEDren 77 j) artikulua).
Gidaria behar bezala identifikatzeko ofizio honen atzeko aldea bete beharko duzu eta posta ziurtatu bidez bidali 20 egun naturaleko epean, errekerimendua jaso eta biharamunetik kontatzen hasita, bulego honetara: Doctor Ornilla, 1-A Bilbao 48004, edo aurkeztu Zuzenean zerbitzuko bulegoetan (Gran Vía, 85 - Bilbao; Andia, 13 - Donostia-San Sebastián; Ramiro Maeztu, 10 - Vitoria-Gasteiz) edo 39/2015 Legearen 16.4 artikuluak aurreikusten dituen gainerako lekuetan. Era berean, aurkez dezakezu era telematikoan www.euskadi.eus/trafikoisunak web-orrian. Aurrez aurreko kontsultak Zuzenean zerbitzuko bulegoetan egingo dira. Faxez ez da onartuko.
Epe laburrean ibilgailuak alokatzeko enpresa izanez gero, ibilgailu horren errentaria identifikatu beharko duzu eta, halaber, adierazi kontratuan agertzen den gidaria eta errentaria pertsona bera den.
Identifikatutako gidaria Gidarien Erregistroan inskribatuta ez badago, Espainian gidatzeko gaitzen duen gidabaimena edo gida lizentziaren kopia aurkeztu beharko duzu. Ibilgailuaren titularra epe laburrean ibilgailuak alokatzeko enpresa izango balitz, kopia horren ordez alokairu-kontratuaren kopia aurkeztu ahal izango du.
Zure espedientea kontsulta dezakezu: www.trafikoa.eus Bilbao, 2018(e)ko abenduaren 21a
Reglamento General de Circulación
Importe: 300,00 euros
Como titular o arrendatario del vehículo en el momento de la comisión de la infracción, tiene la obligación de identificar al conductor responsable (artículo 11.1 a) del RDLeg 6/2015). El incumplimiento de la obligación de identificar verazmente en plazo al conductor responsable de la infracción será sancionado como infracción muy grave sancionando con el doble de la multa prevista para la infracción originaria, si la infracción es leve, y el triple, si la infracción es grave o muy grave (artículo 77 j) del RDLeg 6/2015).
Para identificar debidamente al conductor deberá cumplimentar el reverso de este oficio y remitirlo por correo postal certificado en el plazo de 20 días naturales, a contar desde el día siguiente a la recepción de este requerimiento, a la siguiente dirección: Doctor Ornilla, 1-A Bilbao 48004, o presentarlo en las oficinas de Zuzenean (Gran Vía, 85 - Bilbao; Andia, 13 - Donostia-San Sebastián; Ramiro Maeztu, 10 - Vitoria-Gasteiz) o en cualquiera de los lugares previstos en el art. 16.4 de la Ley 39/2015. Asimismo, puede presentarlo telemáticamente en www.euskadi.eus/multastrafico. Las consultas presenciales se atenderán en las oficinas de Zuzenean. No se admitirá por Fax.
Si es una empresa de alquiler de vehículos sin conductor a corto plazo, deberá identificar al arrendatario e indicar si el conductor que figura en el contrato coincide con el arrendatario.
Si el identificado no está inscrito en el Registro de Conductores, deberá presentar copia del permiso o licencia de conducir que le habilita para conducir en España. Si el titular fuese una empresa de alquiler de vehículos sin conductor dicha copia podrá sustituirla por una copia del contrato de arrendamiento.
Puede consultar su expediente en www.trafikoa.eus Bilbao, a 21 de diciembre de 2018
Matrícula: 8153KLX
Lugar de la infracción: Vía: AP-68; PK:0,2
Iratxe Alonso Pinto INSTRUKTOREA / INSTRUCTORA
Datu Pertsonalak Babesteko 15/1999 LOarekin bat etorriz, emandako datu pertsonalak, izapidetuak izan daitezen, fitxategi automatizatu batean sartuko direla jakinarazten zaizu. Nahi izanez gero, Legeak aurreikusitako eskubideez balia zaitezke: datuok eskuratu, zuzendu, ezeztatu eta datuoi aurka egiteko eskubideak hain zuzen, Trafiko Zuzendaritzaren aurrean: Donostia-San Sebastián kalea, 1 - 01010 Vitoria-Gasteiz.
Se le informa que los datos facilitados van a ser incorporados para su tramitación en un fichero automatizado, de conformidad con la LO 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal. Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos por la Ley, ante la Dirección de Tráfico: calle Donostia - San Sebastián, 1 - 01010 Vitoria-Gasteiz.
Doctor Ornilla, 1-A Bilbao 48004
DOCUMENTO NO VALIDO PARA EL PAGO

EXPTE.GESTHISPANIA 110034419
SEGURTASUN SAILA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
TAIZA
CATIT
GIDARIAREN IDENTIFIKAZIOA
IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTOR
Espediente zk. / No Expediente: 90/9355688
Matrikula / Matrícula: 8153KLX
Ibilgailuaren titularra edo errentaria / Titular del vehículo o arrendatario:
Gidariaren datuak / Datos del conductor
Izen-abizenak / Nombre y apellidos:
Gidatzeko baimenaren edo lizentziaren zk. / No de permiso o licencia de conducir:
Kalea / Calle:
KP / CP:
Udalerria / Municipio:
Probintzia / Provincia:
Herria / País:
Aitorlearen izen-abizenak / Nombre y apellidos del declarante: NAN / DNI:
Sinadura / Firma
OHARRA GARRANTZITSUA: Eremu guztiak egiazko datuekin bete beharko dituzu, bestela, arau-hauste oso larri baten erantzule gisa hartuko zaitugu egiazko identifikaziorik ez egiteagatik.
Identifikatutako gidaria Gidarien Erregistroan ez badago inskribatuta, Espainian gidatzeko gaitzen duen gidabaimenaren edo gida lizentziaren kopia aurkeztu beharko duzu.
Identifikazioa egin eta gero, identifikatutako gidariak isuna ordaindu nahi badu dagokion jakinarazpena jaso arte itxaron beharko du. Jakinarazpena jaso ondoren, 20 egun naturaleko epea izango du %50eko murrizketarekin ordaintzeko.
Ibilgailuaren titularrak isuna ordainduko balu bera hartuko da ibilgailuaren gidaritzat, ondorio guztietarako, eta ordainketa egin ondoren ez da onartuko burututako identifikaziorik.
Identifikazioa posta ziurtatu bidez bulego honetara bidal dezakezu:
TAIZA
, Doctor Ornilla, 1-A - 48004 Bilbao, edo aurkeztu Zuzenean zerbitzuko bulegoetan (Gran Vía, 85 - Bilbao; Andia, 13 - Donostia-San Sebastián; Ramiro Maeztu, 10 - Vitoria-Gasteiz) edo 39/2015 Legearen 16.4 artikuluak aurreikusten dituen gainerako lekuetan. Era berean, aurkez dezakezu era telematikoan www.euskadi.eus/trafikoisunak web-orrian. Aurrez aurreko kontsultak Zuzenean zerbitzuko bulegoetan egingo dira. Faxez ez da onartuko.
NOTA IMPORTANTE: Deberá cumplimentar todos los campos, de lo contrario, se le considerará responsable de una infracción muy grave por no realizar una identificación veraz.
Si el conductor identificado no está inscrito en el Registro de Conductores, deberá presentar copia del permiso o licencia de conducir que le habilite para conducir en España.
Realizada la identificación, el conductor identificado deberá esperar a recibir la correspondiente notificación para realizar el pago de la multa. Una vez recibida esta notificación dispondrá de 20 días naturales para realizar el pago con la reducción del 50%.
Si el titular del vehículo abona la multa será considerado como conductor a todos los efectos y no se admitirán identificaciones realizadas con posterioridad al pago.
Podrá remitir la identificación por correo postal certificado a esta dirección:
CATIT
, Doctor Ornilla, 1-A - 48004 Bilbao, o presentarlo en las oficinas de Zuzenean (Gran Vía, 85 - Bilbao; Andia, 13 - Donostia-San Sebastián; Ramiro Maeztu, 10 - Vitoria-Gasteiz) o en cualquiera de los lugares previstos en el art. 16.4 de la Ley 39/2015. Asimismo, puede presentarlo telemáticamente en www.euskadi.eus/multastrafico. Las consultas presenciales se atenderán en las oficinas de Zuzenean. No se admitirá por Fax.
Doctor Ornilla, 1-A Bilbao 48004
DOCUMENTO NO VALIDO PARA EL PAGO

FIREFLY CAR RENTAL
FIREFLY CAR RENTAL SPAIN
EDIFICIO B 3 PLANTA
C/ JACINTO BENAVENTE,2
28232 LAS ROZAS MADRID SPAIN
CIF: ES B-28121549
http://espana.fireflycarrental.com
PATRICK HOENDERKAMP
ARIEN BRANDSTEEG 11
GORINCHEM
4201GG NETHERLANDS
FireFly Car Rental
DATE: 27/12/2018
Customer No: Z4ZJB0
INVOICE NO: ESAFI*02GZMD
Description:
ADMIN FEE FOR TRAFIC VIOLATION
Qty
1.000
Description
SPAIN TICKET ADMIN FEE
ADMIN FEE
Ticket#:909355688
From:Spain Trafic Violation
Issued:14-11-18 1315
Unit Price
33.06
Sub total
Total VAT
VAT %
21.00%
21.00%
Total
33.06
33.06 6.94
For Rental:93578918
Driver:HOENDERKAMP PATRICK
Rented started 14-11-18 at 00:26
Rented ended 17-11-18 at 11:16
Vehicle Unit:N25155
Rented at:Madrid (MAD)
Details
Invoice Total € 40.00
Payment received with thanks:
27/12/2018 PAID AXXXXXXXXXXXX2033 40.00
Balance to Pay:
0.00

Antwoord van Henny

Antwoord van Henny

ANWB Expert

U wilt graag advies over een ontvangen bericht uit Bilbao.

De boete is in de Baskische taal geschreven. De vertaling zal ik u mailen.

In het kort komt het erop neer dat u dit bericht heeft ontvangen van het autoverhuurbedrijf. Het autoverhuurbedrijf heeft het verzoek ontvangen om de gegevens te verstrekken van de persoon die op de datum van de overtreding de auto heeft gehuurd/bestuurd. De autoverhuurder is verplicht hieraan mee te werken.

De autoverhuurder heeft hiervoor de administratiekosten, à 40 euro, in rekening gebracht en van uw credit card afgeschreven.

U hoeft nu niets te doen. De boete wordt naar uw huis gestuurd.

Als u de boete binnen 20 kalenderdagen na ontvangst betaalt, krijgt u een reductie van 50%.

Meer informatie over buitenlandse boetes vindt u op onze website.