Algemene spelvoorwaarden

"100 jaar ANWB Winkels – Puzzel mee en Win"

 

Algemeen
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ANWB B.V., gevestigd te Den Haag aan de Wassenaarseweg 220, (hierna: “ANWB”) organiseert in het kader van100 jaar ANWB winkels in de periode 14 tot en met 14 december 2016 een klein promotioneel spel, (hierna: “het spel”) waarbij deelnemers één van de 21 prijzen kunnen winnen. Door deelname aan het spel aanvaardt de deelnemer deze spelvoorwaarden. Deelname kan gedurende de actieperiode plaatsvinden door te bellen naar 0909-1234576 (€ 0,35 p/min) en de oplossing van de puzzel in te spreken of door “100jaar + de oplossing” te sms’en naar 3010 (€ 0,40 per ontvangen bericht).

ANWB behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden (de organisatie van) het spel stop te zetten of het spel en/of deze algemene spelvoorwaarden te wijzigen. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de actie, zal door ANWB bekend gemaakt worden via www.anwb.nl/100jaar.

Deze algemene spelvoorwaarden zijn te verkrijgen op www.anwb.nl/100jaar

Deelnemers
Voor deelname is een minimumleeftijd van 18 jaar vereist. Per telefoonnummer kan men slechts één keer deelnemen aan het spel. Deelnemers dienen vóór 14 december 2016 hun oplossing van de puzzel door te geven aan ANWB. Het doorgeven van de oplossing kan door te bellen naar 0909-1234576 (€ 0,35 p/min) en de oplossing van de puzzel in te spreken of door “100jaar + de oplossing” te sms’en naar 3010 (€ 0,40 per ontvangen bericht). Alle deelnemers die vóór 14 december 2016 de juiste oplossing van de puzzel hebben doorgegeven, maken kans op één van de 21 prijzen. Per persoon kan maximaal 1 prijs worden gewonnen.

Uitgesloten van deelname aan de actie zijn werknemers van ANWB, aan haar gelieerde ondernemingen en ondernemingen waar zij met betrekking tot het spel mee samenwerkt.

ANWB heeft het recht een deelnemer uit te sluiten van het spel indien de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude heeft gepleegd of heeft proberen te plegen. Door uitsluiting komt de deelnemer op geen enkele wijze meer in aanmerking voor de prijs en de deelnemer doet hierbij voor als dan uitdrukkelijk afstand van enig recht om uitreiking van de prijs te vorderen.

Communicatiekosten
De aan deelname verbonden communicatiekosten betreffen de kosten voor het doorgeven van de oplossing van de puzzel. De kosten voor het bellen naar 0909-1234576 bedragen € 0,35 per minuut. De kosten voor het versturen van een SMS bedragen € 0,40 per ontvangen bericht.

Prijzen
Deelnemers maken kans op de volgende prijs:

  • Er wordt één keer een 8 daagse wandelreis voor 2 personen t.w.v. € 1.998,-- uitgereikt.
  • Er wordt 10 keer een ANWB cadeaubon t.w.v. € 100,- uitgereikt.
  • Er wordt 10 keer trolley koffer t.w.v. € 69,99 uitgereikt.

De prijzen worden door ANWB ter beschikking gesteld conform de status waarin deze op dat moment verkeren. ANWB is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de prijzen en/of enige andere schade aan de prijzen (inclusief schade veroorzaakt door verzending en/of andere wijze van transport). De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contanten of overdraagbaar. ANWB behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om in plaats van de beschreven prijzen andere, gelijkwaardige of gelijksoortige prijzen uit te reiken.

Toekenning prijzen
Op donderdag 15 december 2016 vindt er een trekking van prijswinnaars plaats onder de deelnemers die de juiste oplossing van de puzzel vóór 14 december hebben doorgegeven. De prijswinnaars worden op objectieve wijze door onpartijdige computerprogrammatuur geselecteerd.

De prijswinnaars zullen uiterlijk tussen 15 december en 22 december 2016 telefonisch op de hoogte worden gesteld. De prijswinnaars dienen zich op verzoek te identificeren om toekenning van de prijs mogelijk te maken. De uitslag wordt tevens op www.anwb.nl/100jaar bekend gemaakt.

Gegevens
De deelnemer verleent aan ANWB toestemming om zijn/haar naam als winnaar te vermelden in alle door ANWB beheerde media. De deelnemer erkent door deelname aan de prijsvraag op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling van bepaalde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt zoals nader uiteengezet op de website www.anwb.nl onder “Privacy en cookies” en de deelnemer gaat daardoor akkoord met dit privacybeleid.

Aansprakelijkheid
Ondanks de grootst mogelijke zorg die ANWB aan de organisatie van het spel besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, of spelfouten of andere vergelijkbare fouten in door ANWB openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen ANWB niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor ANWB in het leven roepen. ANWB is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) het spel. ANWB is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan het spel maakt.

De deelnemer vrijwaart ANWB van aanspraken van derden in verband met een niet-nakoming van deze algemene spelvoorwaarden of in verband met het handelen of nalaten van de deelnemer.

Kansspelbelasting
ANWB zal de eventueel ter zake de prijzen verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening nemen.

Klachten
Eventuele klachten over deze algemene spelvoorwaarden en van hetgeen hieruit voortvloeit kunnen, op straffe van verval, binnen vier weken na het einde van het spel worden ingediend bij het Contact Center, Team Klacht (Klantenservice), telefoonnummer: 088 269 22 22. ANWB zal zich naar beste kunnen inspannen om de klachten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is af te handelen. Op dit spel is Nederlands recht van toepassing. ANWB handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014
ANWB handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014. Op dit spel is Nederlands recht van toepassing.

 

< Ga terug naar het 100 jaar ANWB Winkels overzicht