Actievoorwaarden iPad winactie (brief naar e-mail)

Algemeen

 • De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ANWB B.V., gevestigd te Den Haag aan de Wassenaarseweg 220, (hierna: ‘ANWB’) organiseert in de periode van 1 maart 2021 tot en met 30 juni 2021 (actieperiode) een klein promotioneel kansspel, (hierna: ‘de winactie’) waarbij deelnemers een iPad kunnen winnen.
 • Door deelname aan de winactie aanvaardt de deelnemer deze algemene voorwaarden.
 • Deelname kan gedurende de actieperiode plaatsvinden via anwb.nl/liever-email.
 • ANWB behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden (de organisatie van) de winactie stop te zetten of de winactie en/of deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijziging van de algemene voorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de winactie, zal door ANWB bekend gemaakt worden via een e-mail aan alle deelnemers.
 • Deze algemene voorwaarden en eventuele andere informatie over de actie zijn gratis en eenvoudig te raadplegen op https://www.anwb.nl/verzekeringen/service/actievoorwaarden-ipad-winactie-brief-naar-mail
   

Deelnemers

 • Deelname aan de actie is gratis.
 • Deelname vindt plaats als u:
 • A. uitdrukkelijk heeft ingestemd (aanvinken) om voortaan uw verzekeringspapieren en –mededelingen digitaal te ontvangen en

  B. u heeft geklikt op de actieknop van de winactie.

  Vanaf dat moment maakt u kans om te winnen.

  Instemmen met digitale communicatie betekent het volgende voor u: de bezorging van mededelingen gebeurt voortaan op het door u opgegeven e-mailadres. De mededelingen die normaliter (nog) plaatsvonden op papier gebeuren in een digitale vorm. Die mededelingen kunt u gemakkelijk opslaan en bewaren.

 • Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan de actie.
 • Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer klant zijn bij ANWB Verzekeren, een minimumleeftijd hebben van 18 jaar en woonachtig zijn in Nederland.
 • Werknemers van ANWB, de aan haar gelieerde ondernemingen en de onderneming(en) waar ANWB met betrekking tot de winactie mee samenwerkt komen niet in aanmerking voor de prijs. Een deelnemer kan slechts één keer een prijs winnen.
 • ANWB heeft het recht een deelnemer uit te sluiten van het spel indien de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude heeft gepleegd of heeft proberen te plegen. Door uitsluiting komt de deelnemer op geen enkele wijze meer in aanmerking voor de prijs en de deelnemer doet hierbij voor alsdan uitdrukkelijk afstand van enig recht om uitreiking van de prijs te vorderen.

Communicatiekosten

Aan de winactie zijn geen communicatiekosten verbonden.

 

Prijs

Deelnemers maken kans op de volgende prijs:

 • Een Apple iPad (2019) 32 GB t.w.v. € 389,-
 • De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 • De prijzen worden door ANWB ter beschikking gesteld conform de status waarin deze op dat moment verkeren. ANWB is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de prijzen en/of enige andere schade aan de prijzen (inclusief schade veroorzaakt door verzending en/of andere wijze van transport).
 • De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contanten of overdraagbaar. ANWB behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om in plaats van de beschreven prijzen andere, gelijkwaardige of gelijksoortige prijzen uit te reiken.

 

Toekenning prijs

 • De aanwijzing van de winnaar geschiedt op onpartijdige wijze.
 • De prijswinnaar wordt uiterlijk op 1 juli 2021 op de hoogte gesteld.
 • De prijswinnaar dient uiterlijk op 14 juli 2021 te reageren, bij gebreke waarvan geen aanspraak meer gemaakt kan worden op de prijs.
 • Er kunnen nadere gegevens worden opgevraagd voor de uitgifte van de prijs. De prijswinnaar dient zich op verzoek te identificeren om toekenning van de prijs mogelijk te maken.
 • Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

 

Gegevens

 • De deelnemer verleent aan ANWB toestemming om zijn/haar naam als winnaar te vermelden in alle door ANWB beheerde media.
 • De deelnemer erkent door deelname aan de winactie op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling van bepaalde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt zoals nader uiteengezet op de anwb.nl/jouw-privacy en de deelnemer gaat daardoor akkoord met dit privacy-beleid.

 

Aansprakelijkheid

 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die ANWB aan het beheer van de website en de organisatie van de winactie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Druk- of spelfouten of andere vergelijkbare fouten in door ANWB openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen ANWB niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor ANWB in het leven roepen.
 • ANWB is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) het kansspel. ANWB is voorts niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website.
 • ANWB is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de actie maakt.
 • De deelnemer vrijwaart ANWB van aanspraken van derden in verband met een niet-nakoming van deze algemene voorwaarden of in verband met het handelen of nalaten van de deelnemer.

 

Kansspelbelasting

Over de prijs is geen kansspelbelasting verschuldigd.

 

Klachten

Eventuele klachten over deze algemene voorwaarden en van hetgeen hieruit voortvloeit kunnen binnen vier weken na het einde van de winactie worden ingediend bij ANWB, Team Klacht, telefoonnummer: 088 299 38 82. ANWB zal zich naar beste kunnen inspannen om de klachten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is af te handelen.