Streetwise next level: praktische informatie

Hoe gaat ANWB Streetwise om met de coronamaatregelen? Wat kost deelname aan Streetwise? We geven je antwoord op deze en meer vragen.

Streetwise Next level -virtual reality

Corona-maatregelen bij ANWB Streetwise 

Met de ingrijpende maatregelen die momenteel gelden om verspreiding van het coronavirus te beperken verkeert Nederland in een ongekende situatie. Verkeersveiligheid voor kind en jongere is noodzaak en ANWB Streetwise blijft daar graag een waardevolle praktische bijdrage aan leveren. Verkeerskennis en inzicht zijn van levensbelang wanneer zij zich in het verkeer begeven. Het verkeersprogramma ANWB Streetwise verzorgt permanente verkeerseducatie voor zo’n 1000 basisscholen en 200 voortgezet onderwijs scholen per jaar.

Wij houden met belangstelling de berichtgeving van het RIVM in de gaten en kijken er naar uit om weer op structurele basis met onze verkeerslessen aan de slag te kunnen in het nieuwe schooljaar. Ook dit schooljaar bieden wij, in overleg met de school, verkeerslessen op maat, rekening houdend met de voorschriften. Onze ANWB Streetwise instructeurs houden zich tijdens het schoolbezoek aan alle gestelde maatregelen zoals het RIVM adviseert en maken, samen met je school, een groot succes van de ANWB Streetwise verkeerslessen.

Klassen en leerlingaantal

Voor alle ANWB Streetwise next level verkeersmodules geldt:

  • Een maximum van 30 leerlingen per sessie in het regulier onderwijs.
  • Een maximum van 24 leerlingen per sessie in het praktijk en –speciaal onderwijs.
  • Minimaal 15 leerlingen per sessie.
  • De eerste sessie start uiterlijk om 09:00 en de laatste sessie is om 15:00 afgelopen.
  • Alle lessen worden aaneengesloten gepland (m.u.v. pauzes)

Dit is van belang omdat onze ANWB Streetwise instructeurs voor het schoolbezoek vaak in een hotel verblijven.

ANWB Streetwise next level is een compleet verkeersprogramma voor alle drie de leerjaren in het voortgezet onderwijs. Deze lesmodules zijn op niveau geschreven en hebben een doorlopende leerlijn. Bij ANWB Streetwise bieden wij, naast dat de verkeersmodules leuk zijn om te volgen, graag kwalitatief goede verkeerseducatie.

Samenvoegen van klassen

Wij verzoeken de school om het juiste leerjaar bij de juiste verkeersmodule in te roosteren. De verkeersworkshop ‘IK & het verkeer!’ kan geboekt worden voor eerstejaarsleerlingen, de ‘ANWB Verkeersbus’ voor tweedejaarsleerlingen en ‘ANWB Virtual Reality!’ voor de derdejaarsleerlingen.

Bij het praktijkonderwijs en basisberoepsgerichte leerweg staan wij samengevoegde klassen niet toe. Dit om te voorkomen dat de leerlingen aan meerdere lesmodules meedoen en dat leerlingen teveel prikkels en informatie krijgen. Wanneer ANWB Streetwise next level in de jaarlijkse cyclus bij je school op bezoek komt blijven de leerlingen in de structuur van permanente verkeerseducatie en gaan zij vanzelf aan alle drie de verkeersmodules meedoen.

Praktische informatie 3 programma's

Klas 1: ANWB Verkeersworkshop ‘IK & het verkeer!’

- Per schooldag zijn er maximaal 6 sessies van één lesuur mogelijk. 

Randvoorwaarden:
- Eén en hetzelfde klaslokaal van minimaal 50 m2, waar alle lessen plaatsvinden.
- Voldoende tafels en stoelen voor de leerlingen, de leerkracht en de instructeur.
- In verband met opbouwen van lesmateriaal bevindt het leslokaal zich op de begane grond of is bereikbaar met een lift.

Klas 2: ANWB Verkeersbus

- Per schooldag zijn er maximaal 4 sessies mogelijk. 
- Eén sessie duurt in het reguliere onderwijs (>24 leerlingen per klas) 90 minuten.
- Bij minder dan 24 leerlingen vragen wij 75 minuten lestijd. Dit kan betekenen dat wij verzoeken of het lesrooster aangepast kan worden.

Randvoorwaarden:
- Voor dit onderdeel is een standplaats voor de bus nodig van ongeveer 20x10 meter. Deze plaats moet goed bereikbaar zijn met de bus, zonder vernauwingen, verkeersdrempels of andere obstakels.
- De standplaats dient vrij te zijn van (openbaar) verkeer, sneeuw, bladeren enz. 
- Binnen 100 meter vanaf de standplaats van de bus dient een 220V/16A elektriciteitsvoorziening bereikbaar te zijn. 
- In overleg met de gemeente kan er ook gebruik gemaakt worden van bijv. een parkeerplaats in de buurt.
- Indien de situatie er om vraagt, draagt de school zorg voor het veilig en adequaat afzetten van de te gebruiken standplaats.
- De veiligheid van de standplaats voor de bus is op de uitvoeringsdag ter beoordeling aan de ANWB instructeurs.

Klas 3 ANWB Virtual Reality!

- Per schooldag zijn er maximaal 6 sessies van één lesuur mogelijk. 

Randvoorwaarden:
- Eén klaslokaal van minimaal 50 m2, waar alle lessen plaatsvinden.
- Voldoende tafels en stoelen voor de leerlingen, de leerkracht en de instructeur.
- Dit lokaal bevindt zich op de begane grond of is bereikbaar met een lift.
- Het lokaal is voorzien van stopcontacten.

Prijzen 2020

Wij vragen de school een bijdrage in de kosten van € 175,00 per lesmodule, per dag. Wanneer je alle drie de lesmodules boekt betaal je € 450,- per dag. Subsidie is in veel gevallen mogelijk. Informeer hiervoor bij het ANWB Streetwise Projectenbureau.

Prijzen 2021

Wij vragen de school een bijdrage in de kosten van € 250,00 per lesmodule, per dag. Wanneer u alle drie de lesmodules boekt betaalt u € 700,- per dag. Subsidie is in veel gevallen mogelijk. Informeert u hiervoor bij het ANWB Streetwise Projectenbureau.

Alle prijzen zijn inclusief btw en onder voorbehoud van eventuele prijswijzigingen.

Meld je school aan

Hoe wordt Streetwise next level gewaardeerd?

Vrijwel alle verkeerseducatieve programma's worden getoetst aan de Checklist Verkeerseducatie van het CROW. Ook bij ANWB Streetwise next level heeft een effectmeting plaatsgevonden. Deze is uitgevoerd door Royal Haskoning. Bij de effectmeting is in kaart gebracht op welke manieren het programma verkeersveilig gedrag stimuleert en op welke vlakken nog verbetering te behalen is.

Bij de uitgevoerde effectmeting zijn de veranderingen in kennis, attitude en gedrag van twee groepen zo gecontroleerd mogelijk met elkaar vergeleken. Hiervoor zijn meerdere metingen uitgevoerd. De experimentele groep deed mee aan het verkeersprogramma ANWB Streetwsie next level en deed de voor- en nameting, de controle groep deed dit niet. 

Uit het resultaat van de effectmeting blijkt dat deelname aan ANWB Streetwise next level aspecten van verkeersveilig gedrag positief beïnvloedt. Een interessant effect dat werd waargenomen is dat het programma een afname in verkeersonveilig gedrag bij jongeren laat zien.