Aan het woord: Hans Deijns

Manager ANWB Streetwise

De ANWB heeft in haar nota 'Ambitie 20|20' opgenomen dat ze een bijdrage wil leveren aan het verbeteren van de algemene verkeersveiligheid en specifiek bij de doelgroep jongeren. De doelstelling is 25% minder verkeersdoden en 50% minder verkeersslachtoffers.

Het programma van ANWB Streetwise is een van de pijlers waarmee de ANWB al jaren invulling geeft aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. Het programma wordt jaarlijks verbeterd en aangepast aan de actuele vraag. Naast de vier basisonderdelen Toet toet, Blik en klik, Hallo auto en Trapvaardig (zie: www.anwb.nl/streetwise) hebben wij het afgelopen jaar ook Digibordlessen toegevoegd ter ondersteuning van de praktijklessen.

Ruim 900 basisscholen hebben het afgelopen jaar gebruik gemaakt van het Verkeerseducatie programma van ANWB Streetwise. Bijna 2/3 van deze scholen doen dit in het kader van de Permanente Verkeerseducatie (PVe) en kiezen ervoor om iedere 2 jaar weer Streetwise op school uit te nodigen. Op deze wijze worden de leerlingen tijdens hun schoolcyclus ‘straatwijs’ gemaakt.

De kosten voor een standaard Streetwise ochtendprogramma, waaraan ca. 240 kinderen kunnen deelnemen, bedragen voor 2014 € 850,-.  In het kader van Permanente Verkeerseducatie (PVe)  is het ANWB Streetwise programma onderdeel van de toolkit van het Kennisplatvorm Verkeer en Vervoer (KpVV). Het KpVV heeft het Streetwise programma afgelopen jaar als bovengemiddeld goed beoordeeld.

Uit ervaring weten wij dat de scholen in deze periode hun plannen maken voor o.a. de verkeerseducatieprojecten voor het komende schooljaar. Vaak subsidiëren de gemeente of provincie deze tot soms wel 100%. Voor meer informatie bel de Streetwise infolijn 088 269 8543.

De ANWB en de gemeentes maar zeker ook de scholen dragen gezamenlijk hun steentje bij om Nederland verkeersveiliger te maken. Zet Streetwise daarom hoog op uw agenda. Wij komen graag bij de scholen. Samen werken we dan aan een verkeersveiliger toekomst!

Neem ANWB Streetwise op in uw plannen voor het komende (school)jaar.