Amsterdam zet koers uit voor nieuwe stedelijke mobiliteit

De gemeente Amsterdam heeft de Agenda Autoluw gepresenteerd. De Agenda bevat 27 maatregelen, pilots en experimenten voor de korte en lange(re) termijn, om Amsterdammers en bezoekers te stimuleren vaker te kiezen voor andere vervoermiddelen dan de auto.

Amsterdam en verkeer

Een 'inclusieve stad' is een hoofddoel

De auto krijgt minder plek, vanwege het ruimtebeslag in de stad. De vrijkomende ruimte komt beschikbaar voor openbaar vervoer, fietsers, voetgangers en groen. De auto is en blijft op sommige momenten voor veel mensen onmisbaar, iets wat de gemeente onderkent in de Agenda. De ANWB is blij dat een ‘inclusieve stad’, die voor iedereen toegankelijk is, een van de hoofddoelen is. 

De ANWB is positief 

Over de totstandkoming en de inhoud van de Agenda is de ANWB positief. Met de Agenda schetst de hoofdstad de koers voor een nieuwe stedelijke mobiliteit, waarmee zij als koploper kan worden beschouwd. De stad heeft de afgelopen maanden intensief van gedachten gewisseld met inwoners, bedrijven en organisaties, waaronder de ANWB.

Veel raakvlakken met het Deltaplan Mobiliteit

De ANWB ziet in de Agenda veel raakvlakken met het Deltaplan Mobiliteit, dat de Mobiliteitsalliantie drie maanden terug presenteerde. Inwoners en bezoekers van (grote) steden moeten verleid worden om flexibel en duurzaam te reizen. Daarom moeten er de komende jaren hubs (overstappunten) voor mensen en goederen komen aan de randen van de stad, en kleinere hubs in de wijken. Er moet een aanbod komen van hoogwaardig openbaar vervoer en deelvoertuigen. Ook de infrastructuur voor fietsers en wandelaars moet ruimer en veiliger gemaakt worden. Uit eerder onderzoek onder Amsterdamse ANWB-leden blijkt dat 44% zich niet veilig voelt op de fiets.

Uitvoering niet eenvoudig

De ANWB verwacht dat de uitvoering van de Agenda weerbarstig zal blijken. Daarom is het goed dat de gemeente stapsgewijs aan de slag gaat en in gesprek blijft met (wijk)bewoners en belanghebbenden. Voor de uitvoering zal vermoedelijk 500 tot 700 miljoen euro nodig zijn. Mogelijk kan de gemeente voor investeringen in hoogwaardig openbaar vervoer een beroep doen op het Investeringsfonds, dat het Rijk op Prinsjesdag aankondigde.

Bron: ANWB

Lees ook: ANWB zet grote vraagtekens bij Amsterdams autoverbod