Meer geld nodig voor onderhoud bruggen, tunnels en sluizen

Versnel uitgesteld onderhoud bruggen

Tijdig en goed gepland onderhoud aan bruggen, sluizen en tunnels is belangrijk om Nederland bereikbaar te houden. Dat schrijft de ANWB samen met  Bouwend Nederland, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en evofenedex in een brief aan de Tweede Kamer. De gezamenlijke organisaties zien het uitgestelde en achterstallige onderhoud aan de infrastructuur enorm oplopen. Hierdoor stijgt de kans op uitval, meer files en neemt het risico voor de verkeersveiligheid toe. 

Brug over de Waal (Culemborg / Ewijk)

Groot achterstallig onderhoud

Volgens de organisaties is er sprake van groot achterstallig onderhoud. Dat zou kunnen leiden tot onverwachte wegafsluitingen en economische schade die in de miljoenen loopt. De overlast en kosten door een onverwachte afsluiting van bijvoorbeeld de Moerdijkbrug, Ketelbrug en Haringvlietbrug zijn enorm. De doorstroming naar het achterland wordt dan ernstig belemmerd en steden raken onbereikbaar. Filerecords liggen op de loer.

Realistische planning

Het is belangrijk dat Nederland bereikbaar blijft en dat weggebruikers weten waar ze aan toe zijn. ANWB, Bouwend Nederland, TLN en Evofenedex pleiten daarom in de gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer voor een duidelijke en snelle agenda voor de onderhouds- en vervangingswerkzaamheden. Zo blijven de overlast en kosten voor weggebruikers zo klein mogelijk. 

Wat doet de ANWB

De organisaties willen met minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat aan tafel om samen die agenda op te stellen, expertise te delen en zo een realistische planning te maken waarbij het belang van weggebruikers voorop staat. Voor deze opgave moet extra geld vrijgemaakt worden.

Wat vindt de ANWB?

Investeringen infrastructuur blijven nodig

Investeringen in de infrastructuur blijven nu en in de toekomst noodzakelijk. Denk hierbij aan: meer en betere railverbindingen, nieuwe OV-verbindingen, vaarwegen, wegenknooppunten. Een schaalsprong is nodig vanwege de verwachte groei van de mobiliteit.

De verwachte groei van de mobiliteit wordt veroorzaakt door de toename van de Nederlandse bevolking, de verstedelijking en de groei van de economie. De ANWB kijkt hierbij naar de Integrale Mobiliteitsanalyse 2021 (IMA) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In deze analyse is al rekening gehouden met de verwachte afname van woon-werkverkeer door het effect van thuiswerken. Naar verwachting zit de filedruk in 2025 weer op het niveau van 2019. De mobiliteit zal daarna verder toenemen, mogelijk met tientallen procenten.

Slim gebruik van de bestaande infrastructuur

Investeren in infrastructuur is voor de ANWB geen doel op zich. Waar mogelijk moet gekeken worden naar andere oplossingen, zoals slim gebruik van het OV, de spreiding van verkeer over de dag, en flexibeler reispatronen. Wel vindt de ANWB het belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in de robuustheid van het Nederlandse wegennet door ontbrekende schakels op te lossen en de verbinding tussen het hoofdwegennet, het onderliggende wegennet en stedelijke wegen te verbeteren. Maar het is én-én om de enorme voorspelde groei in goede banen te leiden.

Beheer, onderhoud, vervanging en renovatie

Naast investeren ligt er een enorme onderhoudsopgave als gevolg van achterstallig onderhoud van belangrijke wegen, bruggen en tunnels die in de jaren na de Tweede Wereldoorlog zijn aangelegd en aan het einde van hun levensduur zijn. Er zijn zo veel achterstanden, waardoor de kans op storingen en uitval van delen van het wegennet, bruggen en viaducten toeneemt en waar mobiliteit mogelijk beperkt moet worden moeten worden om schade aan de infrastructuur te voorkomen. De gedeeltelijke afsluiting van de Haringvlietbrug in 2021 is daar een voorbeeld van. De beperkingen op de Haringvlietbrug benadrukken het acuut belang van beheer en onderhoud voor de bereikbaarheid van Nederland. De ANWB maakt zich hier al langer zorgen over en pleit daarom herhaaldelijk voor structurele investeringen voor onderhoud, vervanging en reparatie. 

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 15-09-2021)

Zie ook:
Standpunten ANWB