ANWB: veilige provinciale wegen begint bij goede infrastructuur

Als het gaat om veilige wegen moet de wegbeheerder rekening houden met een aantal zaken. Naast verkeersveiligheid spelen het milieu en de doorstroming op de weg een belangrijke rol. 

De ANWB is van mening dat er veel winst te behalen is met slimme aanpassing van de infrastructuur. Als dat niet toereikend is,  kan de maximum snelheid eventueel worden aangepast.

Reactie op rapport SWOV

De ANWB reageert hiermee op het rapport dat de SWOV naar buiten heeft gebracht waarin o.a. aanbevelingen worden gedaan t.a.v. de maximum snelheid, de wegbreedte en de introductie van een inhaalverbod. Volgens de ANWB is de infrastructuur zelf heel belangrijk als het gaat om het veiliger maken van provinciale wegen. De ANWB heeft recent de veiligheid van de provinciale wegen in kaart gebracht met het European Road Assessment Programme (EuroRAP). 

Veel wegen kunnen veiliger

Uit dit onderzoek bleek dat veel provinciale wegen veiliger kunnen worden. Er is een flinke vermindering van het aantal verkeersslachtoffers mogelijk door aanpassingen door te voeren aan de infrastructuur. Daarbij kan worden gedacht aan het weghalen van of beschermen tegen obstakels (bijv. bomen of palen) het overzichtelijk maken van kruispunten of het breder maken van wegen.  Als dat niet mogelijk is, bijvoorbeeld wegens ruimtegebrek, is de verlaging van de maximum snelheid een optie.

Inhaalverbod kan werken, mits goede handhaving

Ook een inhaalverbod kan de veiligheid ten goede komen. Aandachtspunt daarbij is goede handhaving, dan wel via een fysieke scheiding van de weghelften door een barrier te plaatsen.  In veel gevallen is de ruimte daarvoor te beperkt.