Investering nodig in verkeersveiligheid en bereikbaarheid

Eerste reactie ANWB op Rijksbegroting 2015

De ANWB vindt dat het kabinet zich de komende twee jaar moet inspannen voor verkeersveiligheid en bereikbaarheid. Nu het kabinet naar eigen zeggen enkele grote hervormingen heeft gerealiseerd, ontstaat volgens de ANWB ruimte om andere uitdagingen aan te pakken , zoals op het gebied van verkeersveiligheid en bereikbaarheid.

Verkeersveiligheid hoger op de politieke agenda

Op het gebied van verkeersveiligheid ligt er nog een grote uitdaging. Het aantal verkeersdoden is afgelopen jaar weliswaar gedaald, maar die trend moet zich wel doorzetten. Daarnaast vertoont het aantal verkeersgewonden al jaren een stijgende lijn en is nu ongeveer 20.000 per jaar. Dit aantal moet naar beneden, vindt de ANWB. Op deze manier gaat de minister haar doelstelling van maximaal 10.000 verkeersgewonden in 2020 niet halen.

In dat kader is de ANWB nog altijd kritisch over het feit dat de inkomsten uit verkeersboetes de afgelopen jaren flink gestegen zijn. Boetes zijn een instrument om de verkeersveiligheid te helpen verhogen, maar de afgelopen jaren zijn ze voornamelijk gebruikt als vaste inkomstenbron. In de begroting 2015 van Veiligheid & Justitie zijn de inkomsten uit boetes vanaf 2015 structureel hoger geraamd dan in de lopende begroting. Voor het jaar 2015 gaat het om een stijging van 47 miljoen euro.

Tijdig en slim investeren in infrastructuur

Het is positief dat het volgend jaar weer wat beter lijkt te gaan met ons land. De economie trekt weer wat aan.  Volgens de ANWB zal dit leiden tot een toename van mobiliteit, zowel in de steden als daar naartoe. Dit vraagt om tijdige en slimme investeringen, niet in het minst in het investeren in onderhoud van infrastructuur, waaronder bruggen en viaducten. Maar ook in het tijdig realiseren van een aantal ontbrekende schakels in het hoofdwegennet, zoals de ring rond Utrecht. Door de veiligheid van wegen meteen mee te nemen, kan er “werk met werk” worden gemaakt.

ANWB en verkeersveiligheid

Veiligheid provinciale wegen