Onderzoek veiligheid provinciaal wegennet

Sinds enkele jaren loopt het aantal verkeersongevallen op provinciale wegen op. De ANWB wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. Eind 2011 is de ANWB gestart met het onderzoeken van de verkeersveiligheid van de provinciale wegen in Nederland.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Update (stand van zaken begin 2013)

Naar aanleiding van de eerste resultaten van Gelderland en Overijssel is de ANWB aan de slag gegaan om, samen met de provincies, de mate van verkeersveiligheid van provinciale wegen nog verder en beter in kaart te brengen. In de tussentijd is er op onderzoeksgebied veel gebeurd, de verbetering van de onderzoeksmethoden zorgen ervoor dat de sterrenscores veel nauwkeuriger kunnen worden vastgelegd. In sommige gevallen betekent dit dat een weg veiliger wordt beoordeeld dan in de eerste resultaten. Die winst hebben we dus al geboekt. Eind van 2013 wordt meer bekend over de nieuwe veiligheidsscores.

Nog even voor alle duidelijkheid:

Met de sterrenscores wordt een indicatie gegeven van de mate van verkeersveiligheid van wegen. Hoe lager de sterrenscore hoe oplettender de weggebruiker moet zijn. Met de sterrenscores wordt geen uitspraak gedaan over het gevaar van specifieke en/of exacte locaties op de weg zoals een individuele boom, uitrit of kruising. Daar is verkeerstechnisch onderzoek voor nodig. Op basis van dit diepgaander onderzoek kunnen pas gerichte maatregelen worden opgesteld. Voorbeelden van, in uw ogen verkeersonveilige situaties, kunt u uiteraard bij ons melden via eurorap@anwb.nl .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

De resultaten van de provincies Gelderland en Overijssel zijn nu bekend. De ANWB wil graag met de provincies in gesprek hoe de provinciale wegen veiliger kunnen worden.

Hoe worden wegen beoordeeld?

Met behulp van een meetwagen (zie onderstaand filmpje) worden de wegkenmerken in kaart gebracht en beoordeeld. Het resultaat van een beoordeling wordt uitgedrukt in sterren. Eén ster staat voor 'onveilig', vijf sterren voor 'zeer veilig'. De score in sterren heet RPS, de Road Protection Score.

Resultaat onderzoek

Hoewel het provinciale wegennet van Gelderland en Overijssel goed is onderhouden, scoort meer dan de helft van de provinciale wegen twee sterren en 4% van de wegen in Gelderland en 7% van de wegen in Overijssel een magere één ster! Dit zijn dus wegen waar de kans op het ontstaan van serieuze problemen extra groot is.

Samenvatting van het onderzoek:

Onderzoek verkeersveiligheid prov. wegen Gelderland en Overijssel

Verder onderzoek nodig

Het meetvoertuig dat gebruikt wordt voor de weginspecties

De wegen scoren laag door een combinatie van snelheid (80 km/u dan wel 100 km/u), het ontbreken van een veilige scheiding tussen tegemoetkomend verkeer en obstakels - zoals bomen - binnen vijf meter in de berm. De wegvakken die één ster scoren moeten zo snel mogelijk verder worden onderzocht. Daarbij moet worden samengewerkt met lokale ingenieurs en verkeersdeskundigen. Dit is de snelste manier om exact inzicht te krijgen in de aard van de risico's en de oplossingen die mogelijk zijn.

Verbetering veiligheid koppelen aan regulier onderhoud

Het is nu aan de provincies om de uitdaging aan te gaan. Zodra er overeenstemming is over de maatregelen, dan kan er het beste aansluiting worden gezocht bij reguliere onderhoudsplanning. De combinatie van de testresultaten (RPS-scores) met beschikbare ongevalcijfers, verkeersintensiteit en een gedegen kosten-batenanalyse zorgen het snelst voor effectieve oplossingen.

Komende jaar

De ANWB gaat het komende jaar alle overige provinciale wegen testen. Het doel is de provinciale wegbeheerders helpen bij het zoeken naar effectieve maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren en daarmee het aantal verkeersslachtoffers te verminderen.

Veiliger verkeer in 2020? …… het moet en het kan!

> Visie verkeersveiligheid

Provinciale wegen in Drenthe getest

De meetwagen heeft ondertussen ook in de provincie Drenthe gereden. In de uitzending van RTVDrenthe van vrijdag 20 juli was hier een item over.

Het onderzoek is een onderdeel van EuroRAP, het European Road Assessment Program. Een initiatief van de ANWB en andere Europese autoclubs om wegen objectief op hun veiligheid te beoordelen.