Reactie ANWB op plannen kabinet

De ANWB maakt zich op een aantal vlakken zorgen over de plannen die het kabinet op Prinsjesdag gepresenteerd heeft. Er is bezorgheid m.b.t. de plannen die gaan over Onderhoud wegen, Verhoging verkeersboetes en Recreatie/natuur en landschap.

Onderhoud wegen

Uit de plannen van het kabinet blijkt dat onderhoud van wegen onder druk komt te staan. De bond maakt zich zorgen over de budgetten voor onderhoud van het Nederlandse wegennet en bezuinigingen op recreatie in de natuur.

Volgens het kabinet nemen de kosten voor beheer en onderhoud van infrastructuur toe. De beschikbare budgetten daarvoor nemen echter af. Dit geldt vooral voor het gewone onderhoud. De ANWB vindt dit zorgelijk. Deze winter bleek dat onverwachte situaties bij achterstallig onderhoud grote gevolgen kunnen hebben. Op diverse plaatsen leidde het winterweer tot forse beschadigingen aan wegen. Daardoor ontstaan verkeersonveilige situaties, schade aan auto's en het belemmert de doorstroming op de weg. De ANWB zal er dan ook bij een nieuw kabinet op aandringen wegen in de toekomst goed beheer en onderhoud te garanderen.

Verhoging verkeersboetes

Het voornemen om de verkeersboetes met 15% te verhogen zou volgens het kabinet leiden tot zo'n 50 miljoen extra inkomsten. De ANWB vindt dat de overheid daarmee een verkeerd signaal af geeft. Verkeersboetes zijn bedoeld om de verkeersveiligheid te vergroten. Een verhoging van boetes, zonder dat daar vanuit verkeersveiligheid een aanleiding toe is wijst de ANWB daarom af.

Aanschafbelasting

De ANWB is blij dat het kabinet heeft geluisterd naar het pleidooi om de regeling stop te zetten, waarmee de aanschafbelasting in jaarlijkse stappen wordt omgezet in de motorrijtuigenbelasting. Deze regeling hing samen met de beoogde invoering van de kilometerprijs. De ANWB pleitte voor stopzetting na de uitkomsten van de grootschalige ledenpeiling over de kilometerprijs. De bond vindt dat een nieuw kabinet moet werken aan een begrijpelijk en betrouwbaar autobelastingstelsel, zodat het voor de automobilist duidelijk is welke keuze hij het beste kan maken.

Recreatie/natuur en landschap

Met de voorgenomen bezuinigingen op recreatie, natuur en landschap dreigt het kabinet afscheid te nemen van een jarenlang succesvol beleid. De leden van de ANWB hechten aan toegankelijke natuur voor recreatie, vooral dichtbij de stad. In plaats van eenzijdige bezuinigingen ziet de bond liever dat doelen en budgetten voor recreatie, natuur, landschap én verstedelijking aan elkaar worden gekoppeld.