Actievoorwaarden

ALGEMENE SPELVOORWAARDEN - "Win een weekend weg"

Download hier de spelvoorwaarden in PDF formaat.

Algemeen
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ANWB Reizen Beheer B.V., gevestigd te Den Haag aan de Wassenaarseweg 220, (hierna: “ANWB”) organiseert in het kader van ‘Promotie Nederlandse steden’ in de periode van 9 oktober 2017 tot 31 december 2017 een klein promotioneel spel, (hierna: “het spel”) waarbij deelnemers één van de vijf weekendjes weg naar hun favoriete stad kunnen winnen. Door deelname aan het spel aanvaardt de deelnemer deze spelvoorwaarden. Deelname kan gedurende de actieperiode plaatsvinden via www.anwb.nl/weekendweg.  

ANWB behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden (de organisatie van) het spel stop te zetten of het spel en/of deze algemene spelvoorwaarden te wijzigen. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de actie, zal door ANWB bekend gemaakt worden via https://www.anwb.nl/actievoorwaarden-weekendweg.

Deze algemene spelvoorwaarden zijn te verkrijgen op https://www.anwb.nl/actievoorwaarden-weekendweg.

Deelnemers
Voor deelname is een minimumleeftijd van 18 jaar vereist. Deelnemers kunnen deelnemen aan het spel door zijn/haar naam en e-mailadres vóór 31 december 2017 in het contactformulier op de website www.anwb.nl/weekendweg in te vullen. Deelnemers dienen daarnaast aan te geven op welke stedentrip de deelnemer kans wil maken. Per e-mailadres kan men slecht één keer deelnemen aan het spel.

Uitgesloten van deelname aan de actie zijn werknemers van ANWB, aan haar gelieerde ondernemingen en ondernemingen waar zij met betrekking tot het spel mee samenwerkt.

ANWB heeft het recht een deelnemer uit te sluiten van het spel indien de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude heeft gepleegd of heeft proberen te plegen. Door uitsluiting komt de deelnemer op geen enkele wijze meer in aanmerking voor de prijs en de deelnemer doet hierbij voor als dan uitdrukkelijk afstand van enig recht om uitreiking van de prijs te vorderen.

Communicatiekosten
Aan het spel zijn geen communicatiekosten verbonden.

Prijzen
Deelnemers maken kans op de volgende prijzen:

  • Er wordt één keer een 3-daagse stedentrip naar Leiden t.w.v. ten minste € 99,- uitgereikt.
  • Er wordt één keer een 3-daagse stedentrip naar Rotterdam t.w.v. ten minste € 89,- uitgereikt.
  • Er wordt één keer een 3-daagse stedentrip naar Groningen t.w.v. ten minste € 79,- uitgereikt.
  • Er wordt één keer een 3-daagse stedentrip naar Maastricht t.w.v. ten minste € 95,- uitgereikt.
  • Er wordt één keer een 3-daagse stedentrip naar Zwolle t.w.v. ten minste € 109,- uitgereikt.

Bijkomende kosten bij boeking, eventuele aanvullende kosten en bijkomende kosten ter plaatse zoals omschreven bij elke reis dienen door de winnaar zelf voldaan te worden.

Alle deelnemers aan het spel ontvangen een persoonlijke reischeque van ANWB Ledenreizen t.w.v. € 20,-. Deze reischeque is slechts geldig op nieuwe boekingen gemaakt vóór 28 februari 2018, met een vertrekdatum in 2017 of 2018 en met een minimale boekingswaarde van € 300,-. De reischeque is niet overdraagbaar, niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen en niet combineerbaar met andere kortingen en /of beursvoordelen, tenzij expliciet vermeld. De reischeque is niet boeking gebonden. Er kan maximaal één reischeque per boeking worden ingewisseld.

De prijzen worden door ANWB ter beschikking gesteld conform de status waarin deze op dat moment verkeren. ANWB is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de prijzen en/of enige andere schade aan de prijzen (inclusief schade veroorzaakt door verzending en/of andere wijze van transport). De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contanten of overdraagbaar. ANWB behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om in plaats van de beschreven prijzen andere, gelijkwaardige of gelijksoortige prijzen uit te reiken.

Toekenning prijzen
Er vindt op 8 januari 2018 een trekking van prijswinnaars plaats onder de deelnemers die vóór 31 december 2017 zijn/haar naam en e-mailadres hebben ingevuld op de website www.anwb.nl/weekendweg. De prijswinnaars worden op objectieve wijze door onpartijdige computerprogrammatuur geselecteerd.

De prijswinnaars zullen uiterlijk 9 januari 2018 per e-mail op de hoogte worden gesteld.

De prijswinnaars dienen binnen een week (7 dagen) na verzending van de e-mail, waarin de uitslag wordt bekend gemaakt, te reageren, bij gebreke waarvan geen aanspraak meer gemaakt kan worden op de prijs.

De prijswinnaars dienen zich op verzoek te identificeren om toekenning van de prijs mogelijk te maken. De uitslag wordt tevens op https://www.anwb.nl/actievoorwaarden-weekendweg bekend gemaakt.

De vertrekdatum dient plaats te vinden vóór 30 juni 2018. De exacte vertrekdatum wordt in overleg met de winnaar bepaald. De prijswinnaars dienen zelf zorg te dragen voor een passende annuleringsverzekering en reisverzekering.

Gegevens
De deelnemer verleent aan ANWB toestemming om zijn/haar naam als winnaar te vermelden in alle door ANWB beheerde media. De deelnemer erkent door deelname aan de prijsvraag op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling van bepaalde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt zoals nader uiteengezet op de website www.anwb.nl onder “Privacy en cookies” en de deelnemer gaat daardoor akkoord met dit privacybeleid.

Aansprakelijkheid
Ondanks de grootst mogelijke zorg die ANWB aan het beheer van de website en de organisatie van het spel besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, of spelfouten of andere vergelijkbare fouten in door ANWB openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen ANWB niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor ANWB in het leven roepen. ANWB is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) het spel. ANWB is voorts niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website. ANWB is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan het spel maakt.

De deelnemer vrijwaart ANWB van aanspraken van derden in verband met een niet-nakoming van deze algemene spelvoorwaarden of in verband met het handelen of nalaten van de deelnemer.

Kansspelbelasting
ANWB zal de eventueel ter zake de prijzen verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening nemen.

Klachten
Eventuele klachten over deze algemene spelvoorwaarden en van hetgeen hieruit voortvloeit kunnen, op straffe van verval, binnen vier weken na het einde van het spel worden ingediend bij het Contact Center, Team Klacht (Klantenservice), telefoonnummer: 088 269 22 22. ANWB zal zich naar beste kunnen inspannen om de klachten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is af te handelen. Op dit spel is Nederlands recht van toepassing. ANWB handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.