Uitvoering MVO-beleid

Verantwoord ondernemen

We voeren in onze bedrijfsvoering continu verbeteringen door op het gebied van verkeersveiligheid en duurzaamheid. Daarmee willen we onze leden inspireren en stimuleren om ook voor veilige en duurzame oplossingen te kiezen. Bij de uitvoering van ons MVO-beleid zijn alle ANWB-afdelingen en dochterbedrijven betrokken.

MVO-beleid en coördinatie van MVO-activiteiten

Het MVO-beleid van de ANWB wordt vastgesteld door de directie. Bij de uitvoering van dit beleid zijn alle ANWB-afdelingen en dochterbedrijven betrokken. Binnen de afdeling ANWB Betrokken is een MVO-coördinator aangesteld.

Deze coördinator:

 • is voor collega’s en externe partijen het eerste aanspreekpunt wat betreft MVO;
 • signaleert relevante ontwikkelingen binnen de ANWB, onder leden, in de maatschappij, bij overheden en bij bedrijven;
 • stimuleert MVO-verbeteringen binnen de organisatie;
 • formuleert voorstellen voor aansprekende ‘maatschappelijke’ acties;
 • formuleert voorstellen voor aanpassing van het MVO-beleid;
 • verzamelt jaarlijks de meest relevante MVO-data; en
 • verzorgt de in- en externe communicatie over MVO bij de ANWB.

MVO-beleid bij ANWB-touroperators

De ANWB-touroperators hebben voor zichzelf een ‘Groene Ambitie’ vastgesteld met daarin de ambities op MVO-gebied tot 2020. Alle ANWB-touroperators zijn aangesloten bij de ANVR en hebben één van hun medewerkers tot coördinator ‘Duurzaam Toeristisch Ondernemen’ (DTO) benoemd. Deze persoon is verantwoordelijk voor het specifieke MVO-beleid en MVO-acties voor de eigen organisatie.

Zie ook:

Verantwoord ondernemen Reizen

CSR-beleid bij ANWB Retail

ANWB Retail heeft een eigen manager Corporate Social Responsibility (CSR) die met name de MVO-aspecten van de inkoop in niet-westerse landen bewaakt en de relatie met het Business Social Compliance Initiative (BSCI) onderhoudt. Waar mogelijk ondersteunt de afdeling ANWB Betrokken initiatieven om MVO-risico’s in de inkoopketen te verminderen.

Zie ook

Verantwoord ondernemen Inkoop

Beleid m.b.t. gas- en stroomverbruik

De afdeling ANWB Business Services streeft naar het terugdringen van het energieverbruik in de gebouwen van de ANWB en het voorzien in een gedeelte van het stroomgebruik met zonnepanelen. Bij elk project worden de mogelijkheden onderzocht en -indien haalbaar- toegepast om het energieverbruik zo laag mogelijk te houden of verder te verlagen. Enkele voorbeelden:

 • Als installaties vervangen of nieuw aangebracht worden, wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van warmtepompen in plaats van de traditionele combinatie gasketel-koelmachine;
 • Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van LED-verlichting;
 • De instellingen van de installaties worden zoveel mogelijk geoptimaliseerd en bijgesteld zodat verliezen in de installaties worden beperkt;
 • Er wordt gebruik gemaakt van zonnepanelen waar dit mogelijk en haalbaar is;
 • In 2017 is een installatie aangebracht (dry-cooler) waarmee  bij voldoende lage temperaturen met buitenlucht gekoeld kan worden en er veel bespaard kan worden op het elektriciteitsverbruik;
 • Er loopt een proef om de energiemeters op de locaties op afstand uit te lezen en deze te analyseren zodat afwijkingen in het gebruik en dus onnodig energieverbruik kan worden opgespoord.

Beleid m.b.t. voertuigen en brandstof

Zodra het technisch en financieel haalbaar om volledig schone voertuigen in te zetten, wil de ANWB hier op overschakelen. Tot die tijd doet de ANWB al het mogelijk in pilots om hier op voorbereid te zijn. Inmiddels heeft de ANWB zo'n twintig volledig schone voertuigen in haar wagenpark.

Beleid m.b.t. leaseauto’s, dienstreizen en woon-werkverkeer

Het beleid met betrekking tot leaseauto’s, dienstreizen en woon-werkverkeer wordt bepaald door de afdeling HR. Het beheer van de leaseauto’s is ondergebracht bij het Technisch Expertise Centrum van de Wegenwacht. Waar mogelijk ondersteunt de afdeling ANWB Betrokken initiatieven om de werknemers te stimuleren om zich duurzamer te verplaatsen.

Beleid m.b.t. schoonmaak en afvalinzameling

Het beleid met betrekking tot schoonmaak en het inzamelen van kantoorafval wordt bepaald door de afdelingen Business Services en Inkoopmanagement. Waar mogelijk ondersteunt de afdeling ANWB Betrokken initiatieven om tot vermindering van de hoeveelheid afval en verbetering van de afvalscheiding te komen.