Verklaring voorzitter ANWB Bondsraad over de vertrekregeling dhr. Van Woerkom

Verklaring van de voorzitter van de Bondsraad van de ANWB, zoals afgelegd tijdens de Bondsraadvergadering van 21 juni 2014 om de Bondsraad, de leden en de medewerkers van de ANWB te informeren over de vertrekregeling van de heer Van Woerkom.

De Raad van Toezicht heeft kennis genomen van de vragen die zijn gerezen rondom het vertrek van de heer Van Woerkom als hoofddirecteur van de ANWB, en de vergoeding die hij hierbij ontvangt.

De heer Van Woerkom is in 1999 op 43-jarige leeftijd hoofddirecteur van de ANWB geworden. Hij volgde toen de heer Nouwen op, die met pensioen ging.

Ongeveer vier jaar geleden heeft de Raad van Commissarissen met de heer
Van Woerkom gesproken over de looptijd van zijn dienstverband. De mening van de Raad van Commissarissen was, dat hij zijn functie voortreffelijk vervulde, maar dat hij, ondanks dat, niet tot zijn pensioen zou kunnen blijven. De heer Van Woerkom deelde deze opvatting geheel; dit was ook vanaf het begin duidelijk.

Bij de jaarlijkse evaluatiegesprekken is dit thema vervolgens telkens teruggekeerd, zonder dat daar een tijdlijn aan verbonden werd.

In 2013 is op initiatief van de Raad van Commissarissen aangegeven, dat het moment was gekomen om die tijdlijn wél te formuleren. Duidelijk was, dat er fundamentele veranderingen nodig waren, waaronder een nieuwe besturingsstructuur. Daar paste tevens een nieuwe hoofddirecteur bij.

Hierop is in goed overleg besloten dat de heer Van Woerkom zijn taken als hoofddirecteur en bestuurder zou neerleggen per 1 augustus 2014, exact 15 jaar
nadat hij bij de ANWB in dienst kwam. Zijn overeenkomst wordt formeel beëindigd per 1 februari 2015, waarbij hij in het tussenliggende halfjaar internationale werkzaamheden voor de ANWB zal verrichten.

Tussen de heer Van Woerkom en de Raad van Commissarissen is afgesproken, dat hij zélf zijn vertrek zou aankondigen. Dat is ook gebeurd.

De Raad van Commissarissen wilde de heer Van Woerkom hiermee in de gelegenheid stellen om op een goede manier afscheid te nemen, waarmee hij zijn werkzame toekomst ook vol vertrouwen tegemoet zou kunnen zien.

De Raad van Commissarissen heeft bewust voor deze route gekozen. Dit was ook passend bij de voortreffelijke wijze waarop de heer Van Woerkom als hoofddirecteur invulling gaf aan zijn belangrijke functie.

De Raad van Commissarissen wil benadrukken dat de gesprekken hierover met de heer Van Woerkom steeds constructief waren.

Op het moment dat de afspraken over de beëindiging van zijn dienstverband met de heer Van Woerkom werden gemaakt, had hij geen zicht op een nieuwe functie, en daarmee continuïteit van zijn inkomen.

Met de heer Van Woerkom is een beëindigingsvergoeding overeengekomen ter hoogte van zijn huidige jaarsalaris, ofwel 325.000 euro. Dit is ook conform de Governance code, zoals die in Nederland gewoonlijk gehanteerd wordt in dergelijke situaties.

Een periode van 15 jaar intensieve samenwerking wordt nu afgesloten.

De Raad van Commissarissen wenst de heer Van Woerkom een succesvol vervolg van zijn carrière in een voor hem uitdagende omgeving.