ANWB Bondsraad

De bondsraad bestaat uit afgevaardigden van de leden van de twaalf provinciale afdelingen waaruit de vereniging bestaat. De bondsraad is de algemene vergadering van de vereniging. Het aantal bondsraadsleden per afdeling is afhankelijk van het aantal leden per afdeling. De bondsraad keurt begroting en jaarrekening van de vereniging goed, stelt wijzigingen vast in de statuten en de reglementen, en stelt de contributie vast.

 

Bondsraadsvergadering 24 juni 2017

Op zaterdag 24 juni 2017 vergadert de bondsraad om 09.30 uur op het hoofdkantoor in Den Haag. Besproken wordt o.m. de jaarverslaglegging over 2016 en de visie op de contributiebesteding. Wil je de vergadering bijwonen? Stuur vóór 10 juni 2017 een e-mail naar verenigingssecreatriaat@anwb.nl. Vermeld in de e-mail je naam, adres en lidmaatschapsnummer. 

Aanmelden kan ook schriftelijk:

ANWB Verenigingssecretariaat
Postbus 93200
postzone A4T
2509 BA - Den Haag

Na aanmelding worden de agenda en de bijbehorende stukken toegestuurd.

Nieuwe voorzitter raad van toezicht

De bondsraad heeft zaterdag 28 januari mevrouw Dorine Burmanje benoemd tot voorzitter van de raad van toezicht van de vereniging. Ze is per april 2017 lid van de raad en per juli 2017 voorzitter. Dezelfde functies vervult ze binnen de raad commissarissen van ANWB B.V. Ze volgt dan mevrouw Karla Peijs op, die de functies sinds juni 2015 bekleedde.

Uit het cv van de nieuwe voorzitter
In het dagelijks leven is mevrouw Burmanje (sinds 2004) voorzitter van de raad van bestuur van het Kadaster in Apeldoorn, waar ze de portefeuilles Strategie & Beleid, Public Affairs, Financiën, Juridische Zaken en Interne & Externe Communicatie onder haar hoede heeft. Voordien werkte ze als secretaris-directeur van het Waterschap Rijn en IJssel in Doetinchem. Tussen 1995 en 1999 was ze bureaumanager en plaatsvervangend directeur van EnergieNed in Arnhem.

Benoeming bondsraadsleden

De volgende personen zijn per 1-1-2017 benoemd als lid van de bondsraad:

alt text

Henk Lammers

Bondsraadslid sinds 01-01-2017

Mijn naam is Henk Lammers. Ik ben heftig geïnteresseerd in reizen, auto’s en mobiliteit in de toekomst. Ik vind het belangrijk dat mensen goed voorbereid op reis gaan, al moet er wel een beetje avontuur over blijven. Belangenbehartiging van onze leden staat daarbij voorop. Oplossingen voor de problemen van nu zijn voor mij niet perse voor alle landsdelen gelijk. Drenthe is bijvoorbeeld heel anders dan de Randstad.

Achtergrond

Zelf was ik een frequent reiziger door mijn werkzaamheden voor Shell. Nu reis ik alleen nog voor mijn plezier. Door mijn werk als wethouder bij de gemeente De Wolden was ik direct betrokken bij recreatie & toerisme en verkeer- & vervoersbeleid. Dat levert een mooi netwerk op. In ieder geval is op deze wijze mijn belangstelling voor genoemde onderwerpen aangewakkerd en dat vormde dan weer de opmaat om de belangstelling voor de bondsraad van de ANWB te laten blijken.

alt text

Elze Dijkstra

Bondsraadslid sinds 01-01-2017

Vanaf 1969 lid van de ANWB en altijd met veel interesse de activiteiten van de ANWB gevolgd en deel deelgenomen. Graag wil ik me inzetten voor een bijdrage in de verkeersveiligheid algemeen en wel speciaal de wegenstructuur, wegenverkeersveiligheid en fietspaden plannen. Een ander aspect voor mij is aandacht voor het kampeerbeleid bij de ANWB en als derde punt en niet onbelangrijk, het financieel beleid van een vereniging met al zijn activiteiten.

Achtergrond

Geboren 15 juli 1948 in Oldehove (Gr.) en nu al ruim 40 jaar in St. Odiliënberg  (L). Na mijn HBS opleiding ben ik in 1966 met mijn vakstudies begonnen. Eerst een opleiding in groenvoorziening en landschapsbouw daarna vanaf 1969 mijn hogere beroepsopleiding op de Bosbouw en Cultuurtechnische school te Arnhem richting Cultuurtechniek. 
Vanaf 1973 tot 1991 gewerkt als projectleider-directievoerder bij een  ingenieursbureau voor landschapsbouw, recreatie, weg en waterbouw en stedenbouw. 
Vanaf 1991 tot 2014 gewerkt als bedrijfsleider bij een aannemersbedrijf welke zich bezig hield met winning en veredeling van zand, grind, leem en keramische klei producten alsmede het aanleggen en exploiteren van afvalverwerkings inrichtingen. De eindbestemming van de ontgronde terreinen was meestal nieuwe natuurontwikkeling welke eveneens door het bedrijf werd aangelegd. Vanaf 2014 gepensioneerd.

alt text

Jack Vinken

Bondsraadslid sinds 01-01-2017

Als inwoner van het Heuvelland ervaar ik het belang van een juiste balans op de gebieden waarop de ANWB actief is: mobiliteit, verkeer en vervoer, recreatie en toerisme. Als  jurist heb ik geleerd vraagstukken van meerdere kanten te bekijken en belangen af te wegen. Mijn kennis en ervaring breng ik graag in om het Limburgse geluid te laten horen.

Achtergrond

Opgeleid als jurist heb ik gewerkt als stafdocent in het HBO-onderwijs, management consultant en als directeur-bestuurder van woningcorporaties. Op latere leeftijd nog een masterstudie Real Estate afgerond. Naast mijn werk ben ik voorzitter geweest van bezwarencommissies en ombudscommissies en heb ik toezichthoudende functies gehad. In mijn vrije tijd verblijf ik graag in het Limburgse Heuvelland of mijn favoriete vakantieland Spanje.

alt text

Otte Strouken-Busink

Bondsraadslid sinds 01-01-2017

Bij de ANWB staat kwaliteit in de dienstverlening voorop. De ANWB heeft ook een toekomst en de samenleving is en blijft in ontwikkeling. Een centrale vraag voor de ANWB is dan ook hoe je aansluiting kunt blijven houden met de huidige en de toekomstige leden en hun wensen. Dat kan door naar die leden te luisteren, je in hen te verplaatsen en je met hen te verbinden. Alleen dan houden we contact met de leden en hebben we draagvlak voor de toekomst. En voor die toekomst en het behoud van kwaliteit van dienstverlening, zet ik mij als bondsraadlid in!    

Achtergrond

Ik ben 25 jaar in de advocatuur actief geweest en ben inmiddels 35 jaar in de juridische dienstverlening en mediation actief. Nu houd ik mij professioneel bezig met conflictbeslechting, besturen van organisaties, organisatie- en bedrijfsontwikkeling en het geven van cursussen op specifieke rechtsgebieden. 
Als vrijwilliger ben ik ook als ANWB-consul en bestuurder van vele organisaties met name actief in het erfgoed en het erfgoedtoerisme. Netwerken, verbinden van mensen met mogelijkheden staan voor mij altijd voorop.  

alt text

Marcel Robroek

Bondsraadslid sinds 01-01-2017

Aangezien mijn passie de recreatie is en de ANWB een belangrijke speler is, hoop ik mijn invloed te kunnen uitoefenen om samen met de ANWB te zorgen voor nog betere recreatieve omstandigheden voor ons allemaal. Ik heb een groot netwerk en ben specialist op het gebied van economische zaken, recreatie en toerisme en wil mijn kennis en ervaring graag inzetten.

Achtergrond

Mijn naam is Marcel Robroek, 48 jaar oud en woonachtig in Helmond. Vanaf mijn studie aan de Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer hou ik me bezig met recreatie. Eerst werkzaam op een vakantiepark daarna voor de overheid. Ik zorg onder andere voor goede recreatieve voorzieningen om gebieden zo aantrekkelijk mogelijk te maken om te recreëren. 

alt text

Jorg Keuning

Bondsraadslid sinds 01-01-2017

De ANWB is voor mij altijd een vereniging geweest waarop je kan rekenen, lid zijn van de ANWB is voor mij dan ook iets vanzelfsprekends. Al sinds ik een klein kind was, ben ik zeer geïnteresseerd in auto's en later in mobiliteit. Zaken die volop in ontwikkeling zijn en aandacht nodig hebben. Ik wil graag mijn bijdrage leveren aan de ANWB door mee te denken bij uitdagingen die de vereniging heeft.

Achtergrond

Ik ben econoom en momenteel werkzaam bij een groothandel waar ik verantwoordelijk ben voor de administratie en automatisering. Mijn vrije tijd besteed ik graag met mijn gezin, ik houd van reizen, auto's, fietsen en koken.

alt text

Peter van Vugt

Bondsraadslid sinds 01-01-2017

Tot nu toe was ik een traditioneel lid: de Kampioen lezen, lid van de Wegenwacht, bezoeker van de ANWB-winkel. Na mijn werk bij de overheid, als ambtenaar en bestuurder, ben ik  als zelfstandig adviseur werkzaam, Van daaruit houd ik me op dit moment  beroepsmatig bezig met o.a. monumentenbeheer, toerisme en recreatie, innovatie veehouderij, landinrichting. Het als vrijwilliger actief zijn in de Bondsraad van de ANWB vormt daar een goede aanvulling op en is tevens een mooie verdieping van mijn ANWB-lidmaatschap.

Achtergrond

In de vele jaren, dat ik bij gemeente en provincie werkzaam was, kwam ik in aanraking met facetten waar ook de ANWB zich mee bezighoudt. Als jong ambtenaar werd ik secretaris van de gemeentelijke Verkeerscommissie terwijl ik later als gedeputeerde voor verkeer en infrastructuur de bestuurlijke kant ervoer. Ik hoop mijn kennis en ervaring ook in de Bondsraad te kunnen inzetten.

alt text

Ronald Clayden

Bondsraadslid sinds 01-01-2017

Ik houd mij al jaren bezig met vraagstukken op het gebied van mobiliteit en met name mobiliteit voor kwetsbare groepen, jeugd, ouderen en minder validen. Daarnaast ben ik betrokken bij andere maatschappelijke opgaven zoals de implementatie van de WMO, de huisvesting voor ouderen en sport in de breedste zin. Vanuit mijn kennis en ervaring denk ik naast bijdragen op het gebied van mobiliteit ook een bijdrage te kunnen leveren aan bestuurlijke en organisatorische vraagstukken binnen de ANWB.

Achtergrond

Bedrijfssociologische opleiding universiteit Tilburg , postacademiale opleiding Organisatiekunde (SIOO).
Lange ervaring in het openbaar bestuur als directielid voor HRM, Volkshuisvesting en Openbaar Vervoer. Als voorzitter van een Rekenkamer nog dagelijks betrokken bij alle beleidsgebieden waar de gemeentelijke overheid voor verantwoordelijk is. 

alt text

Juliette Redelé

Bondsraadslid sinds 01-01-2017

De manier waarop de ANWB opkomt voor bewegingsvrijheid en haar leden centraal stelt vind ik belangrijk; actief en betrokken op terreinen waarmee veel mensen dagelijks te maken hebben. De ANWB kan met meer dan vier miljoen leden echt iets betekenen en laat dat keer op keer zien. Ik wil hier door middel van het bondsraadlidmaatschap heel graag een bijdrage aan leveren. 

Achtergrond

Na de studie Bestuurskunde werkte ik voor een fractie in de Tweede Kamer. Hierna heb ik me verdiept in coaching en werkte ik in de (non) executive search. 
Tegenwoordig begeleid ik met Partner in Toezicht board evaluaties van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht. 
Hiernaast heb ik ervaring in diverse lokale politieke en maatschappelijke besturen. Ik woon met man en drie dochters in Naarden.

alt text

Rink Jan Slotema

Bondsraadslid sinds 01-01-2017

De ANWB heeft als doel het behartigen van de belangen van haar leden op het gebied van recreatie, toerisme, verkeer en vervoer. Als recreant, vakantieganger, automobilist, fietser en watersporter profiteer ik al heel lang en nog dagelijks van wat deze club voor mij (heeft) bereikt. Nu is het tijd om iets terug te doen als vrijwilliger in het hoogste orgaan, de Bondsraad.

Achtergrond

De afgelopen jaren heb ik mij beroepshalve als belangenbehartiger beziggehouden met verkeer en vervoer op zowel de wegen, vaarwegen als het spoor. Intensief was ik (vaak samen met de ANWB) o.a. betrokken bij de aanleg en het onderhoud van infrastructuur, het project kilometerbeprijzing, het klimaatakkoord en de luchtkwaliteit. Daarnaast was ik de afgelopen 13 jaar lid van de Raad van Beheer van een stichting die een wettelijke taak voor de Rijksoverheid uitvoert. Al die ervaringen zet ik graag in voor de ANWB.

alt text

Jan Carel Redele

Bondsraadslid sinds 01-01-2017

In 2001 heb ik mijn studie Nederlands recht in Utrecht afgerond, waarna ik als management trainee ben begonnen bij ING Groep. Al snel merkte ik dat het zelfstandig ondernemerschap mij meer trok en sinds 2013 ben ik KennisMeester gestart. Samen met vijf collega’s helpen we organisaties om hun eigen kennis beter te ontsluiten. Ik ben getrouwd met Katheleen, woon op de Utrechtse Heuvelrug en we hebben drie (jonge) kinderen. 

Achtergrond 

Al als klein kind heb ik het ANWB-gevoel mee gekregen. Ik heb thuis nog steeds mijn eerste speelgoedauto: een gele Renault 4 van de Wegenwacht. Het feit dat je het werk van de ANWB, bewust of onbewust, op talloze manieren in het dagelijks leven tegenkomt spreekt mij erg aan. Of het nu gaat om de behulpzame Wegenwacht, als actieve reisorganisatie of achter de schermen in gesprek met de politiek in Den Haag. Ondanks de gevestigde plek in onze samenleving moet de ANWB zich blijven bewijzen door toegevoegde waarde te bieden en ik lever daar als vrijwilliger graag een bijdrage aan. 

alt text

Piet Hamelink

Bondsraadslid sinds 01-01-2017

“Niet de structuren, maar de mensen maken het verschil”.  Zo wil ik als betrokken inwoner van het Deltagebied, de toegevoegde waarde van de ANWB hoog houden. Dit in een sterk veranderende samenleving waar de levering van producten en diensten niet altijd meer vanzelfsprekend is.  Voor mij is het een uitdaging om binnen en buiten mijn netwerk, als lid van de Bondsraad, betrokken te zijn bij de ANWB vandaag….. en morgen.  

Achtergrond

Na ruim 40 jaar werkzaam te zijn geweest bij Roompot Recreatie en 35 jaar in de politiek als volksvertegenwoordiger lokaal en regionaal, ben ik nu als vrijwilliger (niet vrijblijvend) actief in de Heemkundige kring, de Jeugdzorg en de Humanistische uitvaartbegeleiding. Vanuit een breed kennisgebied en met ervaring op het gebied van toerisme, recreatie, mobiliteit en leefbaarheid  wil ik graag een constructieve en inspirerende bijdrage leveren aan de ANWB in de komende periode als bondraadslid.

alt text

Ferdinand van 't Hoogerhuijs

Bondsraadslid sinds 01-01-2017

Ik ben bijna 15 jaar lid van de ANWB en heb in deze periode optimaal geprofiteerd van alles wat de ANWB voor de leden doet. Variërend van de autoverzekering, producten uit de ANWB-winkel, het boeken van weekendtripjes tot gebruikmaking van de service van de Alarmcentrale. Ik heb ondervonden dat de ANWB een prachtig bedrijf is waarbij het belang van de leden van de vereniging voorop staat. Het lidmaatschap in de Bondsraad (voor de afdeling Zuid-Holland) geeft mij de gelegenheid mee te praten over nieuwe ontwikkelingen op mobiliteitsgebied, verkeersveiligheid en andere terreinen waarbij de brede maatschappelijke relevantie van de ANWB naar voren komt. In de Bondsraad wil ik me inzetten voor de belangen van de leden op deze terreinen en ervoor zorgen dat de ANWB met zijn diversiteit aan services en producten ook in de toekomst aantrekkelijk blijft voor huidige en toekomstige nieuwe leden. 

Achtergrond

Ik ben 44 jaar oud en sinds 2002 lid van de ANWB. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als coördinerend adviseur bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Ik beschik over een brede maatschappelijke interesse, met name op politiek en bestuurlijk terrein. Ik ben bekend met belangenbehartiging in diverse netwerken en snel in staat om complexe processen met meerdere stakeholders te doorgronden. Daarnaast heb ik  van jongs af aan veel affiniteit met verkeer en vervoer en mobiliteitsvraagstukken. In mijn vrije tijd ben ik graag in de buitenlucht om hard te lopen of lange wandelingen te maken, zowel in Nederland als in het buitenland. Tenslotte ben ik een liefhebber van wintersport.

alt text

Wilhelmina de Zoete

Bondsraadslid sinds 01-01-2017

Natuurlijk sta ik te popelen om lid te worden van de ANWB-bondsraad. Zo’n unieke bond, die in ons kleine land miljoenen mensen vertegenwoordigt en die door iedereen ongeacht achtergrond gewaardeerd wordt, dat is toch super!  En daarbij gaat het ook nog eens om allerlei leuke dingen: mobiliteit, reizen, recreatie.. Daar zet ik me graag voor in!

Achtergrond

Geboren en getogen in Den Haag-Loosduinen en nog steeds fan van het gebied. Omdat ik officieel met pensioen ben heb ik tijd om naar buiten te gaan zodra het mooi weer is. Dus dat is vaak! Ik ben niet heel sportief, maar doe graag mee met  buitenactiviteiten: Yes! Eén keer in je leven moet je de nieuwjaarsduik hebben meegemaakt.

Achtergrondinformatie bondsraadslidmaatschap en profiel

Overzicht bondsraadsleden per provincie