ANWB Bondsraad

De bondsraad bestaat uit afgevaardigden van de leden van de twaalf provinciale afdelingen waaruit de vereniging bestaat. De bondsraad is de algemene vergadering van de vereniging. Het aantal bondsraadsleden per afdeling is afhankelijk van het aantal leden per afdeling. De bondsraad keurt begroting en jaarrekening van de vereniging goed, stelt wijzigingen vast in de statuten en de reglementen, en stelt de contributie vast.


Eerstvolgende Bondsraadsvergadering

Op zaterdag 27 januari 2018 vergadert de bondsraad om 09.30 uur op het ANWB-hoofdkantoor in Den Haag.

Benoeming bondsraadsleden

In alle afdelingen moeten per 1 januari 2018 vacatures in de bondsraad worden vervuld. De afgelopen periode hebben de verschillende selectiecommissies van de bondsraad gesprekken gevoerd met leden en hebben de volgende kandidaten benoemd. Binnenkort zullen de nieuwe bondsraadsleden zich op anwb.nl voorstellen.

Overzicht bondsraadsleden per provincie