ANWB Bondsraad

De ANWB is een vereniging met zo'n 4,5 miljoen leden. De bondsraad is de algemene ledenvergadering van die vereniging. De bondsraad bestaat uit afgevaardigden van de leden van de twaalf provinciale afdelingen waaruit de vereniging bestaat. Het aantal bondsraadsleden per afdeling is afhankelijk van het aantal leden per afdeling. De bondsraad keurt de begroting en jaarrekening van de vereniging goed, stelt wijzigingen vast in de statuten en de reglementen, en stelt de contributie vast.

De bondsraad zet zich actief in voor de belangen van ANWB-leden, de ANWB en de samenleving. Naast vertegenwoordiging van de leden in halfjaarlijkse bondsraadsvergadering, nemen de leden van bondsraad ook deel aan diverse andere overleggen en bijeenkomsten binnen de ANWB. Zo bespreken zij bijvoorbeeld de richting van een meerjarenplan, of geven zij input over specifieke thema’s of voor specifiek projecten.


Bondsraadsvergadering

De eerstvolgende vergadering van de bondsraad vindt plaats op zaterdag 13 juni 2020 om 09.30 uur in het hoofdkantoor van de ANWB, Wassenaarseweg 220 in Den Haag. Te zijner tijd wordt de agenda hier gepubliceerd.

Benoeming bondsraadsleden

De door de provinciale commissie voorgedragen kandidaat zijn per 01-01-2020 gekozen/herbenoemd als lid van de bondsraad. Er hebben zich geen tegenkandidaten aangemeld.

Overzicht gekozen/herbenoemde bondsraadsleden

Nieuwe vacatures
Binnenkort worden hier de vacatures per 1 januari 2021 vermeld. Heb je interesse, dan kun je nu al je gegevens doorsturen naar verenigingssecretariaat@anwb.nl

Overzicht alle bondsraadsleden per provincie