Zorgen om bereikbaarheid en recreatie door stikstofproblematiek

17 juli 2019

De ANWB maakt zich zorgen om de gevolgen van de ongeldigverklaring eind mei van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Raad van State oordeelde toen dat het PAS niet meer gebruikt kan worden om toestemming te verlenen voor activiteiten die veel stikstofemissies veroorzaken. De ongeldigverklaring van het PAS heeft gevolgen voor de bereikbaarheid en mogelijk ook voor recreatie en toerisme.

Het ongeldig verklaren van het PAS heeft grote gevolgen voor de bereikbaarheid van Nederland. Mogelijk liggen er honderden projecten stil die noodzakelijk zijn om de doorstroming te verbeteren. Ook voor andere sectoren wordt het moeilijker om een vergunning te krijgen voor activiteiten die stikstofemissie veroorzaken, met name in gebieden die al een (te) hoge stikstoffemissiedruk kennen.

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is bedoeld om de emissie van stikstof terug te dringen. 
Voorheen kon deze regeling worden gebruikt om toestemming te verkrijgen voor activiteiten met stikstofuitstoot, zoals de aanleg of uitbreiding van infrastructuur, in de veronderstelling dat die uitstoot gecompenseerd zou worden.  De Raad van State heeft in mei bepaald dat dit in strijd is met Europese regels en dat er geen voorschot op de toekomstige verlaging van uitstoot genomen mag worden. Het Kabinet zoekt momenteel naar oplossingen. 

De ANWB zal de taskforce van de Ministeries Infrastructuur en Waterstaat, Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid en Economische Zaken en Klimaat adviseren over mogelijke oplossingen