ANWB ondertekent Kustpact: een mooie kust voor iedereen!

21 februari 2017

Zo’n 60 overheden en maatschappelijke organisaties ondertekenen vandaag (21/2) het  Kustpact. In dit pact worden afspraken gemaakt die ervoor moeten zorgen dat de kwaliteit van de kust in de toekomst gewaarborgd blijft.

De ANWB is verheugd dat er nu een convenant ligt dat voorziet in een goede bescherming van landschap en natuur en tegelijkertijd oog heeft voor de toeristische en recreatieve wensen van ANWB-leden.

Er is een jaar intensief overlegd over het Kustpact. Dit naar aanleiding van plannen van minister Schultz van Haegen om de regels voor kustbebouwing te versoepelen en de daaropvolgende protestactie van de natuurbeweging.  
De ANWB heeft zich, mede op basis van een peiling onder haar leden, ingezet om een goede balans te bewaren tussen levendige kustplaatsen en rustige duinen en stranden. Sleutelwoord hierbij is zonering. Bepaald wordt in welke delen van de kustzone geen nieuwe recreatieve bebouwing is toegestaan en in welke delen wel en onder welke voorwaarden. Daarbij is de intentie om nieuwe recreatieve bebouwing vooral te concentreren in reeds  bebouwde gebieden en daarbuiten vooral de rust te bewaren. Hiermee wordt voorkomen dat het langs de kust overal druk wordt en behouden de bezoekers een variatie van rust en drukte.  Voor het toeristisch bedrijfsleven is het belangrijk dat vervangende  nieuwbouw en eventuele uitbreiding, nodig voor kwaliteitsbehoud en een duurzame bedrijfsvoering in de toekomst, voor bestaande bedrijven mogelijk blijft.

De kustprovincies coördineren de verdere uitwerking en invulling van de afspraken in het Kustpact; ook in relatie tot de nieuwe omgevingsvisies. De ANWB  zal er daar ook  op blijven toezien dat de belangen van de recreant op een goede wijze worden ingevuld.