Fietsroute - 39 km

Sint Isidorushoeve (Overijssel)

  • Meren
  • Weidegebied/akkerland
  • Horeca in de buurt
  • Parkeergelegenheid aanwezig bij het startpunt

Ten zuiden van Haaksbergen ligt tegen de grens met Duitsland een gordel van zeer waardevolle natuurgebieden, waaronder het landgoed Lankheet. Het ligt op de hoge zandgronden tussen de Buurserbeek en de Berkel. Onder meer op dit soort dekzandruggen vestigden zich duizenden jaren geleden de eerste bewoners van deze streek. Het Lankheet werd in de vorige eeuw door de textielfamilie Van Heek aangekocht als geldbelegging

Download de route

Lankheetroute

Goorsestraat
Sint Isidorushoeve (Overijssel)

Google maps - Lankheetroute
Plan route
1 beoordelingen

Natuur- & agrarische route rondom Haaksbergen

Het gebied Buurserzand en Haaksbergerveen bestaat uit twee deelgebieden. Het Haaksbergerveen in het zuiden is een veenputtencomplex met goed ontwikkelde gradiënten naar het omliggende zand- en (basenrijk) leemlandschap. Door vernattingsmaatregelen in het verleden zijn de nog aanwezige, met hoogveenvegetatie begroeide veenpakketten veranderd in drijftillen, die qua vegetatie sterk lijken op moerasheiden. Er is een afwisseling van veenputten en dijkjes. Het Buurserzand in het noorden is een heidegebied op voormalig stuifzand. Er komen hier op uitgebreide schaal natte heidebegroeiingen voor met her en der zwakgebufferde vennen, afgewisseld met droge heide met jeneverbesstruweel. Tussen knooppunt 52 en de golfer op het kaartje is een interessant horecapunt met permanente expositie. Theeschenkerij Jordaan, gevestigd in een compleet gerenoveerd textielarbeiderswoning van de vroegere textielfabriek Jordaan (zie www.theehuisjordaan.nl