Algemene voorwaarden en betalingsvoorwaarden

Algemene voorwaarden

 • Alleen aanvragen gedaan via het elektronisch formulier op anwb.nl/fonds  worden in behandeling genomen.
 • De bijdrage van de ANWB is eenmalig.   
 • Bij toewijzing van een bedrag door de ANWB is het niet toegestaan binnen 1 kalenderjaar nog eens een bijdrage aan te vragen voor dezelfde organisatie.
 • De ANWB is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de actie en/of de voorwaarden te allen tijde te wijzigen, dan wel zonder opgave van reden de actie te beëindigen, zonder dat daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de organisaties die zich aangemeld hebben voor de actie. Wijziging van de actie en/of de voorwaarden, dan wel beëindiging van de actie zal door de ANWB bekend gemaakt worden via de website anwb.nl/fonds.
 • De ANWB behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder voorafgaande of nadere kennisgeving organisaties uit te sluiten van deelname aan deze actie indien zij van mening is dat deze misbruik maken van de actie of niet conform deze voorwaarden handelen.
 • Over de uitslag valt niet te discussiëren. Eventuele klachten kunnen kenbaar gemaakt worden per e-mail aan: donaties@anwb.nl.
 • Op de actie en deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 • Bij realisatie van het project dient de naam/logo ANWB ergens vermeld te worden.
 • ANWB Fonds is geen aparte stichting, maar een programma binnen de ANWB B.V.
 • Het programma ANWB Fonds is geen winstuitdeling maar een productnaam.

Betalingsvoorwaarden

 • Het project is voltooid.
 • Het project is uitgevoerd zoals in de aanvraag omschreven.
 • Waar redelijkerwijs mogelijk is, vermeldt het project dat het  mede dankzij de  ANWB is gerealiseerd. Het logo van de ANWB kan hiervoor worden opgevraagd.
 • Indien de organisatie BTW-plichtig is, wordt de donatie geacht inclusief BTW te zijn.
 • De betaling is schriftelijk aangevraagd met toelichting of het project overeenkomstig het plan en budget is uitgevoerd en voorzien van enkele foto’s.
 • Het toegekende bedrag is voor een periode van één jaar beschikbaar. Hierna vervalt het recht op de toegezegde financiële bijdrage.
 • Bij publiciteit rondom de start of oplevering van het project/eindproduct wordt de ANWB geïnformeerd.
 • De ANWB heeft het recht te publiceren over de projecten en/of initiatieven waaraan is bijgedragen.