Privacy statement

Algemeen

Wie is verantwoordelijk met betrekking tot jouw persoonsgegevens?
ANWB B.V., statutair gevestigd aan de Wassenaarseweg 220 (2596 EC) in Den Haag is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens binnen de ANWB, maar ook voor de verwerkingen door een aantal dochterbedrijven  die geheel of gedeeltelijk actief zijn onder de naam ANWB. Deze dochterbedrijven worden daarom ook genoemd in dit privacy statement.  

Mijn ANWB en Mijn ANWB Reizen

In de beveiligde omgeving van Mijn ANWB vind je actuele informatie over je lidmaatschap, je producten en diensten en persoonsgegevens die hieraan gekoppeld zijn. Je kunt in deze omgeving zelf wijzigingen doorgeven, facturen inzien en genoten ledenvoordeel over het afgelopen jaar bekijken. De reisdochters hebben hiervoor een eigen omgeving: mijn.anwbreizen.nl

Op grond waarvan mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken?
Wij mogen jouw persoonsgegevens voor een aantal redenen verwerken. Een daarvan is wanneer wij deze gegevens nodig hebben om een overeenkomst met jou te sluiten en deze uit te voeren. Bijvoorbeeld als de Wegenwacht jou helpt langs de kant van de weg op basis van een door jou afgesloten Wegenwachtpakket Standaard Nederland.

We mogen ook jouw persoonsgegevens verwerken wanneer wij een gerechtvaardigd belang hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer we jouw persoonsgegevens gebruiken voor direct marketing (denk hierbij aan e-mail of geadresseerde post). Dit is een vorm van marketing waarbij een bedrijf direct in contact treedt met individuele (potentiële) klanten. Maar ook wanneer wij jouw persoonsgegevens uit verschillende ANWB-bronnen met elkaar koppelen. Denk hierbij aan het koppelen van jouw aankoopgegevens met jouw lidmaatschapsgegevens zodat wij passende aanbiedingen kunnen doen. We kunnen je persoonsgegevens ook gebruiken voor analyse-doeleinden. Zo gebruiken we bijvoorbeeld jouw klikgedrag in e-mails om het bereik en de effectiviteit van die e-mails in kaart te brengen en te analyseren. Jouw klikgedrag kunnen we verder ook gebruiken om je service te verlenen.

Een andere reden waarom wij jouw persoonsgegevens mogen verwerken is op basis van een wettelijke plicht of een algemeen belang. Als jij je bijvoorbeeld in een acute medische situatie bevindt, kunnen wij je persoonsgegevens gebruiken om je medisch te helpen.

Wanneer nodig, dan vragen wij jouw toestemming om je persoonsgegevens te verwerken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer wij jouw e-mailadres willen gebruiken voor het sturen van een nieuwsbrief of wanneer wij bepaalde cookies willen gebruiken om jouw surfgedrag te kunnen volgen om jouw ervaring op onze website beter te maken.

Profielen
We willen voorkomen dat je aanbiedingen te zien krijgt die voor jou niet interessant zijn.
Door jouw persoonsgegevens uit verschillende bronnen met elkaar te combineren, zoals je persoonsgegevens in de beveiligde omgeving van Mijn ANWB/Mijn ANWB Reizen, aankoopgeschiedenis in onze winkels, (pech)hulpverzoeken,  gemaakte boekingen voor reizen, en ook je surfgedrag op onze website en ook je klikgedrag in onze e-mails, kunnen wij profielen aanleggen. Met deze profielen kunnen wij bijvoorbeeld een passende nieuwsbrief sturen of gepersonaliseerde aanbiedingen doen tijdens je bezoek op onze website of websites van derden, maar ook als je telefonisch contact met ons opneemt.

Of je wel of geen gepersonaliseerde aanbiedingen op onze website of websites van derden wilt ontvangen, kun je zelf regelen. Meer informatie hierover vind je in ons cookie statement.

Nieuwsbrieven
We gebruiken jouw e-mailadres voor nieuwsbrieven als je hiervoor toestemming hebt gegeven. Heb je jouw interesses en voorkeuren aangeven, dan proberen wij de nieuwsbrief zoveel mogelijk hierop toe te spitsen. Wanneer je deze nieuwsbrieven niet langer wenst te ontvangen, kun je je kosteloos uitschrijven door te klikken op de link onderaan de nieuwsbrief of door dit aan te geven in de beveiligde omgeving van Mijn ANWB. Heb je je aangemeld voor een nieuwsbrief van een van onze reisdochters en wil je je afmelden, dan kun je dit aangeven via mijn.anwbreizen.nl.

Met welke partijen delen wij je persoonsgegevens?
Wanneer nodig, verstrekken wij in een aantal gevallen je persoonsgegevens aan externe partijen. Deze externe partijen mogen je persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van de desbetreffende diensten gerelateerd aan de overeenkomst met de ANWB.
Wij schakelen alleen externe partijen in wanneer wij hen nodig hebben om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren. Daarnaast laten wij regelmatig klanttevredenheidsonderzoeken uitvoeren door derden om een goede dienstverlening te waarborgen. De externe partijen mogen jouw persoonsgegevens niet zelfstandig gebruiken of doorgeven.
Wij zullen geen persoonsgegevens aan andere partijen doorverkopen.

Soms werken wij ook in opdracht van bepaalde partijen, zoals verzekeraars. Deze partijen zijn zelf verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij verstrekken je persoonsgegevens alleen aan deze partij uit hoofde van onze opdracht.

In uitzonderlijke gevallen zou het ook kunnen voorkomen dat ANWB op grond van de wet verplicht is om je persoonsgegevens aan derden te verstrekken. Dit kan zich voordoen indien een daartoe bevoegde overheidsinstelling in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, uiteraard op wettelijke gronden, een verzoek bij ons indient.

Beveiliging
Wij gaan uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Hieronder vallen onder andere een deugdelijk informatiebeveiligingsbeleid, training van onze medewerkers, beveiligde internetservers en fysieke beveiliging van ruimtes waar persoonsgegevens zijn opgeslagen.

Waar worden je persoonsgegevens opgeslagen?
De meeste persoonsgegevens worden opgeslagen binnen de EU. Soms is het noodzakelijk dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan partijen buiten de EU, bijvoorbeeld in het geval van een reisovereenkomst. ANWB zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat jouw persoonsgegevens goed worden beschermd.

Wanneer jouw gegevens worden doorgegeven aan partijen buiten de EU, dan maakt de ANWB gebruik van landen waarvan de Europese Commissie heeft bepaald dat deze landen een passend beschermingsniveau waarborgen of gebruikmaken van standaard EU-clausules.

Bewaartermijnen
Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is voor onze verwerkingsdoelen. Bijvoorbeeld voor het uitvoeren van je Wegenwacht Service, je lidmaatschap of andere ANWB-diensten. Daarnaast hebben wij ook te maken met wettelijke bewaartermijnen. Zo verplicht de fiscale wetgeving ons om financiële gegevens 7 jaar te bewaren. Zijn jouw gegevens nodig voor het instellen of het uitoefenen van een rechtsvordering dan biedt de wet ons de mogelijkheid jouw persoonsgegevens hiervoor te bewaren.

Rechten met betrekking tot je persoonsgegevens
Veel van jouw persoonsgegevens zijn zichtbaar voor jou in de beveiligde omgeving van Mijn ANWB. Als de persoonsgegevens niet juist zijn, kun je deze zelf aanpassen. Heb je een specifiek verzoek tot inzage, dan kun je dit kenbaar maken via de beveiligde omgeving van Mijn ANWB. Dit geldt ook voor het tijdelijk beperken of verwijderen van je persoonsgegevens. Je kunt daarnaast ook een verzoek indienen wanneer je je persoonsgegevens wenst over te dragen of wanneer je bezwaar wilt maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Zodra wij het verzoek hebben ontvangen, ontvang je een bevestiging. Wanneer wij gegronde reden hebben om niet mee te werken aan je verzoek dan zullen wij dat mededelen.

Heb je toestemming gegeven voor een bepaald gebruik van jouw persoonsgegevens, dan kun je die altijd weer intrekken. Wij verwerken jouw persoonsgegevens daarna niet meer.

Wil je een specifiek verzoek indienen, dan verifiëren wij jouw persoonsgegevens aan de hand van een identiteitsbewijs dat je via de beveiligde omgeving van Mijn ANWB kunt uploaden. Wij gaan heel zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om en willen er zeker van zijn dat jij de persoon bent die het verzoek bij ons indient. Wij adviseren je wel dringend om je Burgerservicenummer (BSN) en foto onherkenbaar te maken. Wij hebben deze informatie niet nodig. Wij verwijderen je identificatiebewijs nadat wij je geïdentificeerd hebben.

Als jouw verzoek niet duidelijk is of als wij niet of niet volledig kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens jouw verzoek betrekking heeft, dan kunnen wij je vragen om jouw verzoek (nader) te specificeren. We schorten de uitvoering van jouw verzoek op totdat je ons de extra informatie hebt verstrekt. 

Wanneer je geen verzoek wilt indienen via de beveiligde omgeving van Mijn ANWB, dan kun je een brief met een kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort of rijbewijs, verberg zelf je BSN-nummer en foto) sturen naar: 

ANWB Leden Service Center
Postbus 93200
2509 BA Den Haag

Wil je een beroep doen op één van de hierboven genoemde rechten bij de ANWB Reisdochters, dan verwijzen wij je hiervoor door naar mijn.anwbreizen.nl. Wil je een specifiek verzoek indienen dan kun je terecht bij ANWB Reizen in Hoofddorp aan de Taurusavenue 18. Identificatie vindt dan ter plaatse plaats door je identiteitsbewijs te controleren.

Functionaris Gegevensbescherming

De Functionaris Gegevensbescherming houdt binnen de ANWB toezicht op de toepassing en naleving van privacywetgeving.

Vragen aan de Functionaris Gegevensbescherming kun je richten aan:

ANWB B.V.
T.a.v  Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 93200
2509 BA Den Haag

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag als je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Mocht je er desondanks niet met ons uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van het privacy statement 
We kunnen dit privacy statement aanpassen. Dat doen we bijvoorbeeld als de wet of ons beleid wijzigt. Wij raden je daarom aan om het privacy statement regelmatig opnieuw te bekijken.
De laatste wijziging was op 1 juli 2019.