kappen van bomen

Vraag gesteld door parkbewoner op 12 februari 2016

in welke periode dienen bomen gerooid te worden (op een camping)

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U vraagt of er regels zijn met betrekking tot het snoeien van bomen.

Er zijn geen wettelijke regels die bepalen wanneer bomen gesnoeid worden. Een campingeigenaar kan hier wel zelf regels voor opstellen, bijvoorbeeld in algemene voorwaarden of in het reglement van de camping.***

Reactie van parkbewoner:

Heb begrepen dat er niet gerooid mag worden in de periode 15 maart tot
15 september i.v.m. de broedtijd***

Reactie van Annemieke Zerdoun:

Er wordt aangegeven in de flora en faunawet dat iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.

Indien je kan vermoeden dat deze worden aangetast door bijvoorbeeld het kappen van bomen, dan is het zaak deze nadelige gevolgen te voorkomen, voor zover dat in redelijkheid kan worden gevergd. Er worden verder echter geen data genoemd. De vogelbescherming geeft hier meer informatie over. Zijn er geen nesten aanwezig in de bomen dan is kappen niet verboden.
***

Reactie van parkbewoner:

Kijk eens op de site http://wetenschap.infonu.nl

55751 Bomenkap wat mag en wat niet