Wat als ik de afgesproken verhuur niet kan nakomen?

Vraag gesteld door S.B. op 20 juni 2015

wat als ik mijn caravan verhuur (m.b.v. Verhuurcontract van ANWB) en de verhuur kan in de afgesproken week niet doorgaan omdat bv de caravan de week ervoor door een andere huurder Totall-los is gereden?

Antwoord van David

ANWB Expert

Uw caravan is total loss gereden door een huurder, waardoor u deze niet kan leveren aan een andere huurder.

In lid 1 van onderdeel E van de voorwaarden staat het volgende vermeld: komt een der partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming van een bijzondere aard of geringe omvang is. Bij ontbinding bestaat tevens aanspraak op een vergoeding van eventuele schade, alleen als de tekortkoming aan de ander kan worden toegerekend. Als de vakantie door de tekortkoming geheel of gedeeltelijk is bedorven kan de huurder hier een schadevergoeding voor eisen.

Bij ontbinding resp. gedeeltelijke ontbinding wegens een tekortkoming van verhuurder dient de verhuurder de eventueel betaalde huur- en borgsom in verhouding met de ontbinding terug te betalen. 

Daarnaast wordt aangegeven dat bij niet nakoming van de overeenkomst, wanneer de caravan niet of niet tijdig wordt afgeleverd, de huurder recht heeft op 25% van de huursom, behoudens het volle recht op volledige schadevergoeding, zoals genoemd in lid 1.