Uitleg tekst

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 12 november 2019

Ik heb een vakantiechalet op een vakantiepark dat wordt verhuurd door de parkorganisatie. Het chalet staat op een huurkavel en daar is een Recron overeenkomst vaste jaarplaats van toepassing.

In de beheer- en exploitatieovereenkomst met het park staat de volgende tekst:
Artikel 6, lid a:
"De opdrachtnemer is gerechtigd om de verhuurprijzen aan te passen met het oog op last-minute boekingen, acties, arrangementen, groepskortingen, vroegboek kortingen en/of andere kortingen en aanpassingen die tot doel hebben de bungalow zo optimaal mogelijk te exploiteren. "

Naar mijn mening wordt met dit artikel bedoeld dat het park de verhuurprijzen mag aanpassen als de omstandigheden dit vragen. Dus als er een kostprijsverhogende of -verlagende situatie optreedt kunnen de prijzen worden aangepast, bijvoorbeeld zoals er nu in dit geval een nieuw internetnetwerk is aangelegd waar per maand door mij voor betaald moet worden (kostprijsverhogend). Mijns inziens gaat het hier enkel om de huurprijsaanpassingen en niet om de aanpassingen zelf (de aanleg van een vernieuwd internetnetwerk).
De aanleg van vernieuwde internet (=een wijziging in een voorziening) valt naar mijn mening onder artikel 5, lid 1 van de Recron voorwaarden en had door het park 6 maanden voor het einde van het overeenkomstjaar aan mij moeten worden medegedeeld. Dit is echter niet gebeurd.

Het park is een andere mening toegedaan: zij vinden dat met dit artikel bedoeld wordt dat het park huurprijzen mag aanpassen en daarnaast ook aanpassingen mag doen of voorzieningen mag aanbrengen (in of aan het chalet) die tot doel hebben de bungalow zo optimaal mogelijk te exploiteren.

Het park zegt dit:
"Artikel 6 wijst onder andere naar de verhuurprijzen en aanpassingen die doel hebben om de bungalow zo optimaal mogelijk te exploiteren. Internet is dan ook een aanpassing voor verhurende eigenaren en zal een verandering zijn voor huurders waardoor uw accommodatie nog beter verhuurd kan worden.

Hoe kijkt u aan tegen de tekst in de exploitatie-overeenkomst? Valt de aanleg van vernieuwd internet hieronder of valt het onder het artikel in de Recron voorwaarden?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft op een recreatiepark een chalet, welke door de organisatie van het park wordt verhuurd. U heeft nu een vraag over de uitleg over de geldende verhuurvoorwaarden.

Nu de ondernemer aanlegkosten omslaat op de recreanten lijkt mij dat de ondernemer zich dient te conformeren aan artikel 5 Recron voorwaarden (vaste plaatsen). Je zou kunnen stellen dat de aanleg van een dergelijk netwerk en de daarmee gepaard gaande kosten onder de noemer 'ingrijpende wijziging' valt. Op grond van art 5 lid 2 zoude de ondernemer dan gehouden zijn verandering minstens zes maanden voor afloop contractjaar kenbaar te maken.

In mijn optiek geeft u de juiste uitleg over beide voorwaarden.

Contra proferentem-regel
Voorts kunt u zich over de uitleg van beide voorwaarden beroepen op art 6:238 lid 2 BW. In dit artikel is bepaald dat - in alle redelijkheid - de meest gunstige lezing van een bepaling in algemene voorwaarden dient te gelden voor de wederpartij (lees: u).

Geschillencommissie
Nu het park is aangesloten bij de RECRON kunt u de bepalingen laten toetsen door de Geschillencommissie Recreatie. Al dan niet met hulp van uw beschikbare rechtsbijstand.