Binnen 4 maanden na aankoop occasion bij autobedrijf grote kostenpost reparatie.

Vraag gesteld door nanckees op 11 maart 2015

De katalysator + 2 sensoren moeten vervangen worden. Er zit een grote schuur in de katalysator. Is deze reparatie 4 maanden na aankoop te verhalen op het autobedrijf. Over garantie is niet gesproken.

Antwoord van David

ANWB Expert

In dit geval heeft u geen garantie afgesproken, maar mag u afgezien daarvan verwachten dat u een auto koopt die geschikt is voor normaal gebruik. Wanneer het autobedrijf is aangesloten bij de BOVAG, dan kan er wel BOVAG garantie van toepassing zijn. Dan geldt er minimaal 6 maanden garantie op aankoop gebruikte auto’s (bij een koopprijs van minimaal € 4.500). Soms krijgt u onder de € 4.500 toch garantie: als de aankoopprijs meer is dan 35 % van de oorspronkelijke cataloguswaarde van de auto.

Bij de aankoop van een tweedehands auto heeft u als koper onderzoeksplicht. Dit betekent bijvoorbeeld dat u in ieder geval een proefrit dient te maken. Hoe ouder de auto is, hoe meer onderzoek u moet doen.

De auto die u heeft gekocht, moet voldoen aan hetgeen u op grond van de gesloten overeenkomst mocht verwachten.  Dit wordt het conformiteitsbeginsel genoemd. Voldoet de auto niet aan de redelijke verwachtingen dan is er sprake van non-conformiteit. Factoren die bepalend zijn voor wat u mag verwachten van een auto zijn o.a.: leeftijd van de auto, koopprijs van de auto in relatie tot de nieuwprijs, waar u de auto kocht, eventuele garantie en de informatie die door de verkoper is verstrekt over de auto. De verkoper is verplicht u te informeren over bestaande gebreken, voor zover hij daarvan op de hoogte is of had moeten zijn.  Een gebrek dat optreedt in de eerste 6 maanden na aflevering, wordt door de wet verondersteld al aanwezig te zijn toen u de auto kocht.

Het is van belang dat u de verkoper in eerste instantie in de gelegenheid stelt de gebreken te verhelpen binnen een redelijke termijn. U kunt niet zomaar de auto laten repareren bij een derde en de kosten hiervan op de verkoper verhalen..

U kunt eisen dat de auto wordt gerepareerd of vervanging van de auto voor een gelijkwaardige (indien het gebrek dit rechtvaardigt) eisen. De kosten moeten wel in redelijke verhouding staan met de koopprijs. Ook moet gekeken worden naar de mate waarin de auto afwijkt van hetgeen verwacht mocht worden. Weigert de verkoper zijn medewerking, dan kunt u hem schriftelijk in gebreke stellen waarna u de auto ergens anders kunt laten herstellen of u de koopovereenkomst ontbindt. 

Een handig stappenplan dat u kunt gebruiken, vindt u op onze website: http://www.anwb.nl/rechtshulp/koop-en-onderhoud/klachten-na-aankoop/stappenplan-klachten-na-aankoop

Mocht het autobedrijf zijn aangesloten bij de BOVAG, dan kunt u  - als u er niet met de verkoper uitkomt – het geschil voorleggen aan De Geschillencommissie Voertuigen.