Teruggave reissom na aardbeving Nepal/Tibet

Vraag gesteld door Mieke van Hattum op 08 mei 2015

Op 23 mei begon de reis naar Tibet voor mij en mijn dochter. Wij hebben daarvoor de reissom van 2x € 615,= betaald aan de reisorganisatie. Dit bedrag is vlak voor de aardbeving gelijk met de aanvraag voor een Permit Tibet overgemaakt naar een chinese reisorganisatie waar zij mee samen werken. Dit bedrag zijn wij door de aardbeving in Nepal nu kwijt omdat wij onze reis zouden beginnen in Kathmandu. Voor Nepal is een negatief reisadvies en voor Tibet niet. Wij zijn ons geld kwijt en hoe krijgen wij dat nu terug.
De reisorganisatie beroept zich op kleine (chinese lettertjes) en op het feit dat er geen negatief reisadvies voor Tibet is. Als wij een aangepaste reis willen moeten wij toch weer opnieuw een (hogere) reissom betalen. Dus de eerste reissom zijn wij sowieso kwijt. Het calamiteitenfonds geeft aan dat wij bij de Nederlandse wet ons geld terug moeten krijgen.
Hoe pakken wij dit aan en wat kunnen de juristen van de ANWB, waar mijn dochter en ik beiden lid van zijn, ons hierbij helpen.

Antwoord van David

ANWB Expert

De reisorganisatie heeft de reisovereenkomst opgezegd, omdat de reis niet door kan gaan wegens gevolgen van de aardbeving in Nepal. Ik adviseer u de reisorganisatie aan te schrijven en een beroep te doen op artikel 7:504 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. Hierin staat het volgende vermeld:

'Indien de reisorganisator opzegt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, biedt hij deze een andere reis van gelijke of betere kwaliteit aan. Onverminderd het derde lid heeft de reiziger die dat aanbod niet aanvaardt, recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom of, indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.'

Oftewel: de reisorganisatie heeft opgezegd wegens een omstandigheid waar u niets aan kunt doen. De reisorganisatie heeft een aanbod gedaan, waarbij u hogere prijs dient te betalen. U bent niet gehouden dit aanbod te aanvaarden en heeft conform eerder genoemd artikel recht op teruggave van de reissom.

U kunt proberen in eerste instantie telefonisch contact op te nemen met de reisorganisatie. Mocht de reisorganisatie niet akkoord gaan, dan adviseer ik u een aangetekende brief te sturen waarin u aangeeft dat u het betaalde reisgeld terugvordert op grond van artikel 7:504 lid 2 BW.***

Reactie van Mieke van Hattum:

Met het juridisch advies van de ANWB hebben wij een aangetekende brief gestuurd naar de reisorganisatie en TWEE dagen later hadden wij onze reissom terug en was de zaak opgelost.
Dus kunnen wij zeggen dat de zaak is afgehandeld en wij dik tevreden zijn.