Kan met in acht neming van 3 maanden opzegtermijn een parkeigenaar zonder opgaaf van reden de huurovereenkomst voor grond beëindigen?

Vraag gesteld door Mesjes op 16 oktober 2018

In de recron voorwaarden wordt voor het opzeggen van de huur van grond een opzegtermijn van 3 maanden vastgesteld. Bij herstructurering een jaar. Kan een parkeigenaar zonder opgave van reden ook bij vakantiewoningen dit opzegtermijn aanhouden? En ben ik dan verplicht het gehuurde leeg op te leveren?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt zich af of het geoorloofd is voor een parkeigenaar (camping) - met in acht neming van 3 maanden opzegtermijn - r zonder opgaaf van reden de huurovereenkomst voor grond beëindigt.

Bij beantwoording van uw vraag ga ik er gemakshalve vanuit, dat het recreatiepark is aangesloten bij de RECRON, en de RECRON-voorwaarden voor vaste plaatsen van toepassing is op de huurovereenkomst.

Een overeenkomst met betrekking tot een jaarplaats wordt jaarlijks automatisch verlengd, tenzij de recreant de overeenkomst uiterlijk twee maanden voor afloop van het lopende dvereenkomstjaar schriftelijk opzegt.

Beëindiging door de ondernemer (art 11 RECRON-voorwaarden)
1. De ondernemer kan de overeenkomst schriftelijk beëindigen indien:
a. de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) ondanks schriftelijke waar- schuwing de verplichtingen uit de overeenkomst en/of de regels in de informatie van de ondernemer en/of de overheidsvoorschriften niet of niet behoorlijk naleeft of naleven, dan wel overlast aan de ondernemer en/of andere gasten bezorgt, dan wel de goede sfeer op of in de directe
omgeving van het terrein bederft;
b. de recreant ondanks schriftelijke waarschuwing door gebruik van de
plaats en/of zijn kampeermiddel in strijd met de bestemming van het
terrein handelt;
c. (een) overheidsmaatregel(en) de ondernemer noodzaakt/noodzaken tot
beëindiging van de overeenkomst. De ondernemer dient de recreant over de overheidsmaatregel(en) schriftelijk of elektronisch te informeren binnen drie maanden nadat de overheid de te nemen maatregel heeft aangekondigd;
d. de bedrijfsvoering van de ondernemer ophoudt te bestaan. De bedrijfs- voering eindigt niet van rechtswege bij verkoop van het bedrijf;
e. het kampeermiddel, ondanks schriftelijke waarschuwing en na een rede- lijke termijn voor aanpassing, niet aan de milieu- en/of veiligheidseisen voldoet;
f. het kampeermiddel van de recreant ondanks schriftelijke waarschuwing in een zodanig slechte staat verkeert, dat het aanzien van het terrein en de directe omgeving wordt geschaad. In de schriftelijke waarschuwing dient de ondernemer aan te geven wat de recreant binnen minimaal een halfjaar na dagtekening van de schriftelijke waarschuwing dient te vernieuwen of aan te passen;
g. de verhouding tussen de ondernemer en de recreant, ondanks schrifte- lijke waarschuwing, duurzaam is ontwricht zodat in redelijkheid niet van de ondernemer kan worden verwacht dat hij de overeenkomst in stand laat. De ondernemer dient de ontwrichting bij schriftelijke opzegging te motiveren;
h. de ondernemer een herstructureringsplan voor (een deel van) het ter- rein tot uitvoering gaat brengen waarvoor de plaats van recreant, waarop een verplaatsbaar of een niet meer verplaatsbaar kampeermiddel is ge- plaatst, nodig is.
Om tot opzegging te kunnen overgaan, moet de ondernemer een concreet en uitvoerbaar plan hebben in die zin dat een eventueel benodigde ver- gunning, wijziging of ontheffing van het bestemmingsplan is verleend, dan wel op redelijke termijn te verwachten is.
2. Opzegging door de ondernemer geschiedt schriftelijk bij aangetekend schrij- ven of persoonlijk overhandigde brief met inachtneming van een termijn van drie maanden tegen het einde van het lopende overeenkomstjaar.
3. Bij opzegging wegens herstructurering zoals vermeld onder sub h van het eerste lid dient de ondernemer een opzegtermijn van één jaar in acht te nemen voor afloop van het lopende overeenkomstjaar.