Wanneer is aanpassing BPM 2016 bekend geworden? zie verder toelichting

Vraag gesteld door pumexpert op 04 november 2015

Heb op 29-9-2015 een nieuwe auto gekocht, die wordt geleverd in april 2016.
In de ondertekende overeenkomst met de dealer is de BPM belasting opgenomen, die geldt voor 2015.

Onlangs, begin november deelde de dealer mij mede, dat het BPM gewijzigd moet worden.(+Euro 535)

Vraag :
Was de informatie over aanpassing BPM voor 2016 nog niet bekend op 29-9-2015 ? (=datum ondertekening overeenkomst)

Als de BPM wijziging bij mij bekend was geweest ten tijde van de overeenkomst had ik wellicht een andere aankoopkeuze gemaakt en vindt nu dat de dealer onzorgvuldig heeft gehandeld.

Wat zijn mijn rechten en mogelijkheden nu?

vr gr
Nijdam

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft eind september een nieuwe auto gekocht, welke in april 2016 wordt geleverd. Onlangs vernam u van de dealer dat u een extra bedrag aan BPM verschuldigd bent, vanwege verhoging BPM voor 2016. U vraagt ons of de dealer bij het sluiten van de koopovereenkomst u hiervan niet al op de hoogte had moeten stellen.

Weliswaar heeft de regering in 2014 al voorgenomen de BPM voor 2016 te wijzigen en is dit plan op Prinsjesdag 2015 gepresenteerd. Desondanks is de voorgestelde maatregel nog niet definitief. In december 2015 zal er hierover in de Eerste Kamer gestemd worden.

Prijswijzigingen/stijging
art 4 Bovag voorwaarden:
1. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege wor- den zowel in de vast als in de niet-vast overeengekomen prijs van zowel nieuwe als gebruikte auto’s te allen tijde doorberekend.

Conclusie; ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst was de verhoging van de BPM voor 2016 nog niet definitief. Op grond van art 4 Bovag voorwaarden bent u gebonden aan een eventuele prijsaanpassing, vanwege een belastingwijziging. De dealer heeft zodoende niet onzorgvuldig gehandeld.

Voor meer informatie over autobelastingen, verwijs ik u graag naar onze webpagina: 'Autobelastingen'.***

Reactie van pumexpert:

Begrijp de situatie betreffende BPM na uw uitleg.
Als de Eerste Kamer akkoord gaat zal de voorgenomen wijziging definitief zijn.
Ook artikel 4 in de BOVAG voorwaarden begrijp ik, is logisch.

In de conclusie staat, dat de dealer niet zorgvuldig heeft gehandeld.
Echter mijns inziens is het onzorgvuldig van de dealer, dat hij de koper voor de ondertekening niet heeft aangegeven, dat er mogelijk (waarschijnlijk) sprake zal zijn van een BPM verhoging. (de hoogte v.h. totaalbedrag bepaald n.l.mede het wel/niet sluiten van de overeenkomst).
De dealer, of dan zeker het hoofdkantoor van dit gerenommeerde merk in Nederland zou op de hoogte (moeten) zijn van dergelijke ontwikkelingen in hun branche.***

Reactie van Michiel Claesen:

Vooralsnog ga ik ervan uit dat u er zelf voor heeft gekozen om levering van de auto medio 2016 te laten plaatsvinden. In dat geval had u zelf ook nader onderzoek kunnen doen na (voegzamen) belasting wijzigingen.

Wel zou de dealer onzorgvuldig hebben gehandeld, indien u hem uitdrukkelijk zou hebben gevraagd naar opkomst zijnde veranderingen qua autobelastingen.

Wellicht een dooddoener, doch bij de inruilprijs te zijner tijd van uw auto, zal rekening worden gehouden met deze hogere aanschafprijs.***

Reactie van pumexpert:

Bedankt voor uw antwoord,

Nee, heb niet gekozen voor levertijd medio 2016.
Wegens langere levertijd-termijn was een eerdere levering gewoon niet mogelijk.

In de overeenkomst van 29-9-2015 is de inruilprijs van de huidige auto meegenomen, resulterend in een netto te betalen prijs.

In ieder geval heb ik tijdens het gesprek op 2-11-2015, waarop mij de mededeling van verhoogde BPM belasting werd gedaan aangegeven niet akkoord te gaan met hoe het is gegaan en met name, dat de dealer de waarschijnlijk te verwachten verhoging van BPM voor de ondertekening op 29-9-2015 niet met mij heeft besproken en dit heb kunnen meenemen in de besluitvorming om wel of niet deze overeenkomst te tekenen.
Dit terwijl de dealer toch op de hoogte moet zijn geweest van waarschijnlijke verhoging van BPM in zijn branche.
Op korte termijn krijgt de dealer een mail waarin mijn definitieve standpunt is verwoord.

Ander vraagje :
betreffende stemming in de Eerste Kamer betr. BPM 2016 :
is er enig signaal of de voorstellen geaccepteerd /afgewezen worden?