Kan ik een hongaarse verkeersboete aanvechten wegens het onrechtmatig verkrijgen van mijn gegevens

Vraag gesteld door Liefaapje op 05 mei 2016

Ik heb vorig jaar een hongaarse boete gekregen wegens het rijden op een tolweg zonder tolvignet. De afhandeling van deze boete wordt gedaan door EPC in Londen. Omdat ik deze boete niet betaald heb, hebben ze nu het nederlandse incassobureau Invoned ingeschakeld om deze boete te innen.
Ik vraag mij echter af hoe het EPC aan mijn gegevens is gekomen. In de CBE-richtlijn staat immers dat een EU-land ons kentekenregister alleen mag raadplegen bij 8 specifieke verkeersovertredingen. Het rijden op een tolweg zonder geldig vignet valt NIET onder één van deze 8 gevallen. Betekent dit dat het EPC onrechtmatig mijn gegevens verkregen heeft?
En wat gebeurt er indien ik niet inga op de vordering van incassobureau Invoned?

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een bekeuring ontvangen vanuit Hongarije. De berichten hierover heeft u ontvangen via EPC in Londen. U vraagt zich af of deze gegevens onrechtmatig zijn verkregen.

De door u genoemde CBE-richtlijn geeft weer dat er in een aantal in die regeling genoemde gevallen uitwisseling van kentekengegevens plaatsvindt in geval van buitenlandse verkeersboetes. Ook op grond van de wegenverkeerswet kan er echter indien een land hierom verzoekt informatie uit het kentekenregister worden verstrekt.

Bezwaar maken tegen de betreffende bekeuring is slechts zinvol als u kunt aantonen dat de betreffende overtreding niet is begaan.

Op grond van het Europese Kaderbesluit wederzijdse inning van geldelijke transacties kan een EU-lidstaat de inning van een geldboete aan Nederland overdragen. Het moet gaan om een geldboete die onherroepelijk is. Dit houdt in dat er geen mogelijkheid meer is om bezwaar te maken of beroep aan te tekenen. Meer informatie hierover vindt u op onze website.

In uw geval is er sprake van een tolboete. Deze boetes vallen niet onder het Kaderbesluit. Inning door het CJIB is dan ook niet te verwachten. Wel kan de inning uit handen worden gegeven aan bijvoorbeeld een incassobureau.***

Reactie van Liefaapje:

U stelt dat ook op grond van de wegenverkeerswet kentekengegevens verstrekt kunnen worden aan het buitenland. Ik heb de tekst uit de wegenverkeerswet er eens op nageslagen, maar ik heb geen artikel kunnen vinden wat hier op doelt.
Bovendien wat heeft het opstellen van een CBE-richtlijn voor zin als deze toch via een omweg (de wegenverkeerswet) omzeild kunnen worden?
Misschien kunt u mij vertellen in welk artikel van de wegenverkeerswet er aangegeven wordt dat het RDW kentekengegevens mag verschaffen aan het buitenland?***

Reactie van Annemieke Zerdoun:

U vraagt waar in de wegenverkeerswet is geregeld dat de RDW informatie kan verstrekken aan buitenlandse instanties.

Het betreft artikel:

Artikel 43
  • 1 De Dienst Wegverkeer verstrekt uit het kentekenregister gegevens aan overheidsorganen, voor zover zij aangeven deze gegevens nodig te hebben voor een goede uitoefening van hun publieke taak.
  • 2 De Dienst Wegverkeer verstrekt uit het kentekenregister gegevens aan autoriteiten buiten Nederland en instellingen van volkenrechtelijke organisaties in bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen gevallen.
  • 3 De Dienst Wegverkeer kan in bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen gevallen gevoelige gegevens uit het kentekenregister verstrekken aan andere personen en instanties dan bedoeld in het eerste en tweede lid.
  • 4 Niet-gevoelige gegevens kunnen aan een ieder worden verstrekt.
  • 5 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld ten aanzien van de verstrekkingen als bedoeld in het eerste tot en met vierde lid. Deze verstrekkingen geschieden op aanvraag en op een door de Dienst Wegverkeer te bepalen wijze.
  • 6 Onverminderd het vijfde lid geschiedt de verstrekking van gegevens, als bedoeld in het derde en vierde lid, tegen betaling, op de door de Dienst Wegverkeer vastgestelde wijze, van het voor de behandeling van de aanvraag door deze dienst vastgestelde tarief.
  • 7 Onverminderd het zesde lid is degene die op grond van het eerste tot en met vierde lid een aanvraag tot verstrekking van gegevens indient, in door de Dienst Wegverkeer te bepalen gevallen, een door deze dienst te bepalen aansluittarief verschuldigd.


***

Reactie van Miller:

Ik heb betaald voor mijn (jaar)vignette maar de pompbediende heeft drie karakters verkeerd genoteerd. Ben gewoon gaan rijden, me van geen kwaad bewust. In korte tijd meer dan 10x gefotografeerd en de rekening is flink. Inspanningen van een Hongaarse advocaat halen niets uit. Geen eens reactie op aangetekende brieven. Sinds kort een betalingsregeling getroffen met Invoned want ik wilde het niet nog verder laten escaleren. Maar daar wil ik het niet bij laten zitten. Ik heb gewoon betaald! Echter mijn Hongaarse advocaat is niets waard en mijn Nederlandse rechtsbijstand zegt dat het een Hongaarse zaak is. Fijn, dat schiet op.
Tot wie kan ik me wenden? Is er Europese wetgeving waar ik me WEL op kan beroepen? Dank voor jullie hulp en advies!***

Reactie van Annemieke Zerdoun:

U heeft een vraag over een aantal bekeuringen die u heeft ontvangen vanuit Hongarije. Bij het betalen van het tol-vignet zijn gegevens niet juist verwerkt als gevolg waarvan u nu boetes heeft ontvangen.

U heeft een rechtsbijstandsverzekering en een advocaat in Hongarije die uw zaak in behandeling heeft. Indien u van mening bent dat uw advocaat onvoldoende voor u doet en u heeft een rechtsbijstandsverzekering kunt u wellicht een beroep doen op de geschillenregeling van uw rechtsbijstandsverzekering. Het kan zijn dat u dan een andere advocaat kunt inschakelen. U kunt dit bij uw rechtsbijstandsverzekering zelf navragen.

De boetes worden op grond van Hongaars recht afgewikkeld.***

Reactie van EU rechter:

Ik heb ook een boete ontvangen van dezelfde organisatie.
Middels heb ik gegoogled en hetvolgende gevonden:

https://www.trustpilot.com/review/www.epcplc.com
https://www.tripadvisor.com/ShowTopic-g189100-i201-k11307218-Euro_Parking_Collection-Portugal.html