Verkoop chalet 10% voor eigenaar?

Vraag gesteld door Eljado op 02 juni 2015

Deze vraag is toevallig ook gisteren gesteld aan David Sjoer. Graag wil ik wat extra info. Ik overweeg verkoop van mijn chalet op pachtgrond. Eigenaar nog niet officieel op de hoogte gesteld. Op het terrein hoor ik mondeling van huurders dat de eigenaar 10% van mij wil van de verkoopprijs. Onevenredig veel vind ik. Ik weet hier niets van en in mijn huurcontract staat letterlijk: "Huurder mag zijn huisje overdoen aan een derde, echter uitsluitend na overleg en/of bemiddeling van de verhuurder. De eventuele bemiddelingskosten zijn voor rekening van de koper." Niets over 10% en ik kom zelf met koper, dus geen bemiddeling. Kan ik dit met recht weigeren? Met vriendelijke groet.

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt zich af of u met recht de door de ondernemer in rekening gebrachte bemiddelingskosten/ overdrachtskosten van 10% kunt weigeren.

Ervan uitgaande dat de desbetreffende camping aangesloten is bij de Recron, dan verwijs ik u kortheidshalve naar art 9 (Recron voorwaarden voor vaste plaatsen). Hierin staat onder andere vermeld, dat bemiddelingskosten in redelijke verhouding dienen te staan met de geleverde inspanningen. Indien de ondernemer niet in uw opdracht bemiddeld heeft, dan bent u hem derhalve geen kosten verschuldigd.

Ondanks dat het niet geoorloofd is, komt het in de praktijk voor, dat een ondernemer een vast percentage van de verkoopprijs van het verkochte kampeermiddel in rekening brengt bij de (verkopende)recreant. Wanneer men vervolgens hiertegen in verweer komt, kan de ondernemer de verkoop mogelijk blokkeren. Het komt er dan voor de recreant op neer: "Slikken of stikken''.

Indien de recreant uiteindelijk - onder dwang van de ondernemer - heeft ingestemd met betaling van desbetreffende kosten, is het aan te bevelen om terstond - per aangetekende brief - protest aan te tekenen tegen deze malversaties. Motiveer waarom u uiteindelijk ingestemd heeft met betaling van desbetreffende kosten (o.a. blokkade verkoop met behoud van staplaats te doorbreken) en stel een redelijke termijn (veertien dagen) waarbinnen de ondernemer de de onverschuldigd betaalde kosten dient terug te betalen.

Mocht de ondernemer hier geen gevolg aangeven, dan heeft u de mogelijkheid de kwestie ter beoordeling voor te leggen aan de Geschillencommissie Recreatie (www.sgc.nl), of - mits van toepassing - de zaak indienen bij uw rechtsbijstandverzekering.