Kan de garage extra kosten rekenen voor arbeid terwijl men acoord is gegaan met offerte expert?

Vraag gesteld door MR1979 op 03 juni 2015

este heer/mevrouw,

Onze camper is met de pasen gesneuveld door een defecte motor. Dit is veroorzaakt door foutieve distributieriem montage. De camper is afgesleept naar een ander garagebedrijf. De verantwoordelijke garage heeft hierna een expert van zijn verzekering gestuurd. Deze heeft een berekening gemaakt welke totaalschade er is en welk gedeelte van de schade voor mijn rekening komt ivm plaatsen nieuwe motor.
De reparatie is uitgevoerd door de onafhankelijke garage. Deze is acoord gegaan met de offerte van de expert. Na telefonisch contact zegt men nu dat er meer arbeidsuren in zijn gaan zitten om de reparatie te voltooien. Dit is gekomen omdat men op verzoek van de expert de motor helemaal open diende te maken. Kunnen deze kosten zomaar voor mijn rekening komen?

Er staat in de offerte duidelijk vermeld dat er diagnosekosten/demontage kosten twv 950 Euro zijn meegenomen. Ik heb ook een APK keuring laten uitvoeren. Tevens is de koppeling vervangen omdat dit weining arbeidstijd zou kosten en op advies van deze firma heb ik hier accoord voor gegeven.

Behoudens reparatie's ivm APK en koppeling kan men voor de motorschade etc toch niet meer uren gaan rekenen?

Ik hoor graag van u. En ook advies hoe ik dit moet oplossen.


Met vriendelijke groeten M.R

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U bent met de garage een vaste prijsafspraak overeengekomen (offerte) ter zake de onderhavige reparatie.Desondanks heeft de garagist extra (arbeids)kosten in rekening gebracht en u vraagt zich af of dit geoorloofd is.

In mijn beantwoording ga ik ervan uit dat de garage aangesloten is bij de Bovag en dat de algemene voorwaarden van de Bovag in casu van toepassing zijn.

Ingevolge art 10 van de Bovag voorwaarden kunt u de garagist houden aan de vaste prijsafspraak (overeenkomstig de offerte). Wellicht zou de garagist zich ten aanzien van de hoger uitgevallen (arbeids)kosten zich kunnen wenden tot de ingeschakelde expert, op wiens verzoek de meer koste uiteindelijk zijn gemaakt.

Indien u niet met de garagist tot een vergelijk komt - ter zake de de meerkosten -, kunt u - mits van toepassing - uw rechtsbijstandverzekering inschakelen of anders de zaak ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen (www.sgc.nl).

artikel 10 Bovag voorwaarden:
De opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij de opdrachtgever en de reparateur een vaste prijs en/of termijn overeenkomen. Indien de bij benadering opgegeven prijs met meer dan 10% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient de reparateur contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken, onder schadeloosstelling van de reparateur voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden. Bij overschrijding of dreigende overschrijding van de bij benadering opgegeven termijn, dient de reparateur de opdrachtgever onmiddellijk hiervan op de hoogte
te stellen, onder opgave van de nieuwe datum van aflevering. Bij overschrijding van een vaste termijn heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding, behalve in geval van overmacht van de reparateur.