Aanmaning boete uit Italië

Vraag gesteld door FonSengers op 19 april 2016

De vraag is al eerder gesteld door iemand anders, maar ik heb toch nog een aanvullende vraag.

Ik heb enkele jaren geleden een boete ontvangen met dagtekening 30-8-2012, voor een overtreding in Florence begaan op 15-7-2011 (rijden op verboden rijstrook, hoewel dat mij op dat moment absoluut niet duidelijk was). Op 4-4-2016 kreeg ik een aanmaning.

De termijn waarop een dergelijke boete verstuurd zou moeten zijn is volgens de Italiaanse wet 360 dagen en die is mijns inziens dus ruimschoots overschreden. Vervolgens wordt er echter gegoocheld met een datum van vaststelling, die - u raadt het al - dusdanig is (7-9-2011), dat de termijn daarmee nog net gehaald wordt. Maar op die manier is de termijn van 360 dagen een wassen neus, want het is voor mij als overtreder niet na te gaan wanneer het filmrolletje uit de automaat is gehaald en bekeken, dus daar kan oneindig lang mee gesjoemeld worden. Het zou mij du vreemd overkomen als laatstgenoemde datum als wettelijke ijk-moment genomen kan worden, maar dat alleen de datum van overtreding uitgangspunt zou kunnen zijn.

Daarnaast wordt er in de aanmaning aangegeven "... dat de gerechtelijke procedures voor het innen van de schuldvordering in gang zullen worden gezet, die voorzien zijn inde internationale akkoorden, tussen Italië en het land waar u woonachtig bent, betreffende de 'betekening van administratieve sancties in het buitenland'.". Volgens uw site zou dit akkoord echter nog niet ondertekend zijn door de Italiaanse regering. Is dat inmiddels achterhaald of wordt hier onrechtmatig gedreigd met een nog niet geratificeerd akkoord. En is dat dan wel rechtmatig?

P.S. Destijds kon ik overigens alleen bezwaar maken in het Italiaans via een Italiaans formulier. Aangezien ik die taal niet beheers was dat voor mij een onmogelijkheid dus. Ik meen dat hierover destijds zelfs nog actie op ondernomen was door de ANWB c.q. de Nederlands ambassade in Italië, maar wat daar uit is gekomen is mij niet bekend.

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een boete uit Italië ontvangen met dagtekening 30-8-2012 voor een overtreding begaan op15-7-2011. Deze heeft u niet betaald. U ontving onlangs, op 4-4-2016, een aanmaning. U vraagt zich af hoe de termijn van 360 dagen, waarbinnen de boete aan de overtreder moet zijn verstuurd, moet worden uitgelegd.

Als de boete niet ter plekke kan worden overhandigd aan de verkeersovertreder, geldt het volgende.

In de Italiaanse wetgeving staat dat de boete binnen 360 dagen na vaststelling moet zijn verstuurd aan de overtreder. Onduidelijk is wat precies met ‘vaststelling’ wordt bedoeld. Er zijn meerdere opvattingen. Sommigen menen dat het gaat om het moment van vaststelling van de overtreding. Anderen vinden dat het gaat om vaststelling van de identiteit van de overtreder. Dit moment ligt vaak een tijd na de datum van de overtreding, omdat het lang duurt voordat de Italiaanse autoriteiten de gegevens van de overtreder (lees: kentekenhouder) hebben ontvangen van de RDW.

Vanwege deze verschillende uitleg is de uitkomst van een eventueel bezwaar moeilijk te voorspellen. Als het bezwaar wordt afgewezen, wordt de boete verdubbeld. Wij adviseren om die reden alleen bezwaar te maken als u kunt aantonen dat u de overtreding niet heeft begaan, of dat u de boete heeft ontvangen 360 dagen na datum vaststelling identiteit.

Bezwaar maken moet binnen 60 dagen na ontvangst van de bekeuring bij de daarin vermelde instantie. In uw geval is bezwaar niet meer mogelijk, omdat deze termijn is verlopen.

U heeft de aanmaning tijdig ontvangen. De verjaringstermijn voor de tenuitvoerlegging van geldboetes is namelijk vijf jaar.

U heeft tot slot nog een vraag over de tenuitvoerlegging van de boete.Op grond van het Europese Kaderbesluit wederzijdse inning van geldelijke sancties kan een EU-lidstaat de inning van een geldboete aan Nederland (het CJIB) overdragen. Voor deze wederzijdse inning is vereist dat de EU-landen het Kaderbesluit in hun nationale wetgeving hebben geïmplementeerd. Voor zover wij hebben nagegaan, is het Kaderbesluit eind vorige maand in de Italiaanse wetgeving opgenomen. Dat betekent dus dat de boete door het CJIB in Nederland kan worden geïnd.

Al met al adviseer ik u de boete te betalen.***

Reactie van FonSengers:

Dat riekt bijna naar maffia-praktijken om een niet nader gedefinieerde datum te hanteren die ook nog eens op geen enkele wijze verifieerbaar is. Dat zou hetzelfde zijn als dat ik als datum van ontvangst de dag hanteer dat ik de envelop open maak. (Ik verwacht niet dat ik daarmee wegkom).

Als ik het mij goed herinner was het destijds ook nog zo, dat ik enkele en alleen bezwaar kon maken in het Italiaans via een Italiaans formulier op een aangegeven website. Onmogelijk dus voor mensen, zoals ik, die geen Italiaans beheersen. Anders zou ik destijds uiteraard meteen bezwaar hebben ingediend.***

Reactie van Annemieke Zerdoun:

De wetgeving is per land verschillend. Het feit dat de regels in elk land anders zijn maakt het inderdaad soms lastig om bezwaar te maken. Voor veel landen hebben wij daarom informatie beschikbaar over de regelingen met betrekking tot boetes en bezwaar in het buitenland. Deze zijn te vinden op onze website.