Twee snelheidsbekeuringen in drie minuten

Vraag gesteld door GerDu op 31 juli 2017

In gemeente Nissewaard op de zelfde (Groene Kruis)weg bekeurd voor 9 km te hard rijden om 22.33 uur en drie minuten later, dus 22.36 uur, voor 4 km te hard rijden. Gaat het hier niet om de zelfde gedraging die twee keer wordt bekeurd?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een tweetal boetes ontvangen voor het overschrijden van de maximum snelheid. De overtredingen hebben op één en dezelfde weg plaatsgevonden binnen een tijdsbestek van slechts drie minuten. U vraagt zich af of het hier om dezelfde gedraging gaat, welke tweemaal is bekeurd.

In een vergelijkbare zaak - twee snelheidsovertredingen op één en dezelfde weg binnen 600 meter - heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 27 januari 2017 geoordeeld, dat meerdere onrechtmatige gedragingen (op dezelfde weg op verschillende momenten de maximum snelheid overschrijden - niet gauw zal worden aangemerkt als zijnde een voortgezette handeling:

Bij de beoordeling of in het geval van meerdere gedragingen sprake is van een voortgezette handeling stelt het hof voorop dat een verkeersdeelnemer voortdurend te maken krijgt met nieuwe verkeerssituaties, waarin hij alert dient zijn en waarin hij derhalve bij voortduring beslissingen neemt en moet nemen. Het ongewijzigd vervolgen van zijn weg door een verkeersdeelnemer kan in dit verband ook als een beslissing worden aangemerkt. Aldus zal niet snel sprake zijn van meerdere gedragingen die voortkomen uit één ongeoorloofd wilsbesluit. Dat is in het onderhavige geval niet anders. Het hof neemt daarbij in aanmerking dat de betrokkene tussen beide gedragingen, die zich op een afstand van 600 meter van elkaar hebben voorgedaan, een kruispunt is gepasseerd en een bocht heeft moeten nemen. Dit maakt dat sprake is geweest van nieuwe verkeerssituaties en daarmee verband houdende verschillende beslissingen. Reeds daarom kan het verweer van de gemachtigde dat sprake is van een voortgezette handeling niet slagen.

Kortom: een voortgezette handeling wordt snel niet aangenomen. Gedragingen moeten zich in een zéér kort tijdsbestek hebben opgevolgd. Er mag zich geen nieuwe verkeerssituatie onderwijl hebben voorgedaan (bochten, kruispunten, verkeerslichten etc) waarbij je als bestuurder de mogelijkheid hebt gehad tot correctie van je handelen.

Meer informatie over bezwaar en beroep vindt u op onze website.