Bekeuring snelheid Italië na een jaar ontvangen

Vraag gesteld door John S te O op 10 september 2017

We hebben 2 bekeuringen ontvangen uit Italië van Statement of Notification, beide gedateerd van 03-08-2016, met een verificatie datum van 05-08-2016 en 16-08-2016. Is dit de officiële bekeuring of moet dit nog komen? Wij hebben deze bekeuringen pas ontvangen op 03-08-2017!!! (was aangetekend verzonden). Is dit niet verjaard (360 dagen)?

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U hebt twee bekeuringen ontvangen uit Italië. U vraagt zich af of ze verjaard zijn.

Termijn toesturen boete
In Italië kan een boete tot 360 dagen na vaststelling worden verstuurd aan de overtreder. Onduidelijk is wat precies met ‘vaststelling’ wordt bedoeld. Er zijn hierover meerdere opvattingen. Sommigen menen dat het gaat om het moment van vaststelling van de overtreding. Anderen vinden dat het gaat om vaststelling van de identiteit van de overtreder. Dit moment ligt vaak een tijd na de datum van de overtreding, omdat het lang duurt voordat de Italiaanse autoriteiten de gegevens van de overtreder/kentekenhouder hebben ontvangen van de RDW.

Vanwege deze verschillen in uitleg is de uitkomst van een eventueel bezwaar moeilijk te voorspellen. Als het bezwaar wordt afgewezen, wordt de boete verdubbeld. Wij adviseren om die reden alleen bezwaar te maken als u kunt aantonen dat u de overtreding niet heeft begaan, of de boete heeft ontvangen 360 dagen na datum vaststelling identiteit.

Termijn bezwaar
Bezwaar tegen de boete moet binnen 60 dagen na ontvangst van de bekeuring bij de daarin vermelde instantie. Na verloop van deze termijn is bezwaar niet meer mogelijk.

Tenuitvoerlegging ook in Nederland mogelijk
Indien de boete niet op tijd wordt betaald kan betaling worden afgedwongen indien u in Italië zou worden aangehouden.

Ook in Nederland kan betaling worden afgedwongen.

Op grond van het Europese Kaderbesluit wederzijdse inning van geldelijke sancties kan een EU-lidstaat de inning van een geldboete aan Nederland (het CJIB) overdragen. Voor deze wederzijdse inning is vereist dat de EU-landen het Kaderbesluit in hun nationale wetgeving hebben geïmplementeerd. Italië heeft dat inmiddels gedaan. Dat betekent dus dat de boete door het CJIB in Nederland kan worden geïnd.

Al en met al adviseer ik u de boete te betalen.

Op onze website vindt u verder informatie over: