beste deal voor uw auto dreigt met een boete op het moment dat ik niet akkoord ga met hun ver naar beneden teruggebrachte aanbod

Vraag gesteld door Marijn2018 op 07 augustus 2018

Ik heb een deal via bestedealvooruwauto. Nu lees ik overal dat het een malafide organisatie is. Zij gaan op het moment dat ze je auto checken vervolgens een fors lager bod uitbrengen dan overeengekomen. Als je niet akkoord gaat, dreigen ze met een boete omdat je een verkoopovereenkomst hebt. Wat te doen?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een klacht over de bemiddelingswebsite (veiling) bestedealvooruwauto.nl. U zou een boete aan de bemiddelaar verschuldigd zijn, nu u niet zou instemmen met een lager bod dan via de veilingsite overeengekomen is. U vraagt zich af wat uw rechten zijn.

Geen recht op boete
Graag verneem ik op welke grond de veilingsite meent aanspraak te kunnen maken op een boete?

Op grond van de algemene voorwaarden van bestedealvooruwauto.nl bent u mijns inziens geen kosten of boete verschuldigd, indien de koper uiteindelijk niet de prijs voor uw auto wil geven, zoals overeen is gekomen (Appendix 14 lid 6 Algemene voorwaarden bestedealvooruwauto.nl).
Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing, indien de gebruiker (bestedealvooruwauto.nl) de wederpartij (lees: u) een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de voorwaarden kennis te nemen (door overhandiging of verwijzing naar de vindplaats, etc.). Wanneer hier niet aan voldaan is, zijn algemene voorwaarden niet van toepassing.

Daarnaast kunnen voorwaarden onredelijke bezwarend zijn, indien bijvoorbeeld elke aansprakelijkheid van de gebruiker hierin worden uitgesloten.
Na lezing van de


Zes jaar na de vorige herstructurering van de camping, heeft u te verstaan gekregen dat uw huidige jaarplaats ook komt te vervallen vanwege herstructurering. U vermoedt dat de recent aangekondigde herstructurering onderdeel is van het herstructureringsplan van zes jaar geleden. U vraagt zich af wat uw rechten zijn.

Uitgaande van de RECRON-voorwaarden (vaste plaatsen) zou een ondernemer na verloop van zes jaar een nieuwe herstructurering mogen doorvoeren.

Mocht blijken dat de recente aanzegging van de herstructurering deel uitmaken van het herstructureringsplan van zes jaar geleden, vrees ik met grote vrees dat u uiteindelijk aan het kortste eind zal trekken. De ondernemer kan immers na afronding van het herstructureringsplan, op den duur wederom kunnen overgaan tot herstructurering van het park.

Indien de camping RECRON-lid is, kunt u middels een procedure bij de Geschillencommissie Recreatie laten toetsen of dit wel geoorloofd is, en of de ondernemer niet schadeplichtig is, indien zou blijken dat u hierdoor schade heeft geleden of zal lijden.