Algemene Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden, toepasselijk op het gebruik van ANWB Community onderdelen op www.anwb.nl

 

Artikel 1: Definities

(1) In deze Overeenkomst hebben de hierna in dit Artikel (1) opgesomde begrippen de hierna volgende betekenissen:

ANWB: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ANWB B.V., statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende te (2596 EC) Den Haag aan de Wassenaarseweg 220, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Den Haag onder dossiernummer 27157000;

ANWB-lid: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een geldig en actief lidmaatschap met bijbehorend lidmaatschapsnummer heeft van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB of indien hij of zij is ingelogd op de Website onder een lidmaatschapsnummer dat is geregistreerd op naam van een rechtspersoon, die gemachtigd is door die rechtspersoon en die van Dienst gebruik maakt;

Dienst: de technische mogelijkheid van Gebruikers om zelfstandig, zonder tussenkomst van ANWB of derden, Gebruikermateriaal op de Website te publiceren;

Gebruiker: natuurlijke persoon of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en die van Dienst gebruik maakt door het doen van HTTP-requests met een daarvoor geschikte Internet browser, ongeacht het verbindingstype en/of de randapparatuur die hij of zij daarvoor gebruikt;

Gebruikermateriaal: elke uiting, waaronder maar niet beperkt tot tekst en/of beeldmateriaal (zoals foto’s en/of bewegende beelden) die Gebruikers met gebruikmaking van de Dienst op de Website plaatsen;

Gebruikersnaam: een door Gebruikers gekozen naam: waarmee zij zich onder verstrekking van hun persoonsgegevens op de Website registreren en identificeren als Gebruiker; en die nodig is om toegang te krijgen tot de Dienst;

Overeenkomst: deze overeenkomst tussen ANWB en de Gebruiker;
Redactioneel Materiaal: de door of namens ANWB op de Website gepubliceerde uitingen en/of werken van ANWB en/of derden, zoals maar niet beperkt tot tekst en/of beeldmateriaal (zoals foto’s en/of bewegende beelden), die zijn bestemd voor kennisneming door bezoekers van de Website; en

Website: de website die ANWB en/of haar dochtervennootschappen publiceren, beheren, en/of exploiteren onder de domeinnaam www.anwb.nl.
(2) Tenzij uitdrukkelijk een andere bedoeling blijkt is in deze Overeenkomst bedoeld met enige verwijzing naar Gebruikermateriaal dat van u is, of dat van u afkomstig is: al het Gebruikermateriaal dat onder een met gebruik van uw persoonsgegevens geregistreerde Gebruikersnaam is geregistreerd.

Artikel 2: Algemeen

(1) Deze Overeenkomst is van toepassing op het gebruik van de Dienst door Gebruikers.

(2)Voor gebruik van de Dienst is de Gebruiker geen vergoeding verschuldigd.

(3) De Dienst beoogt voor alle bezoekers van de Website een platform te bieden, waarop Gebruikers ervaringen, ideeën en/of meningen kunnen uiten in reactie op Redactioneel Materiaal en/of uitingen van andere Gebruikers in de vorm van gebruikersmateriaal.

(4) Uw gebruik van de Dienst is voorwaardelijk op uw aanvaarding van deze Overeenkomst. Indien u deze Overeenkomst of enig deel daarvan niet wilt aanvaarden, bent u niet gerechtigd de Dienst te gebruiken.

(5) ANWB verwerpt hierbij elk beding voor het gebruik van de Dienst dat afwijkt van de tekst van deze Overeenkomst.

(6) ANWB heeft het recht deze Overeenkomst van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen. ANWB publiceert dergelijke wijzigingen op de Website op een voor alle Gebruikers toegankelijke wijze. De voortzetting van uw gebruik van de Dienst na een wijziging is blijk van uw aanvaarding van deze wijziging. Bij dergelijk voortgezet gebruik bent u gebonden aan wijzigingen in deze Overeenkomst vanaf het moment waarop ANWB deze wijzigingen in overeenstemming met dit Artikel 2(6) heeft gepubliceerd. Het is derhalve raadzaam om deze pagina regelmatig te bezoeken.

(7) ANWB kan u al dan niet tijdelijk met onmiddellijke ingang het recht ontzeggen de Dienst te gebruiken, alsmede uw feitelijke toegang tot en/of gebruik van de Dienst beëindigen en/of beperken indien u deze Overeenkomst niet, of niet volledig en/of correct naleeft. Beëindiging of beperking van het gebruik van de Dienst laat onverlet het recht van ANWB om schadevergoeding of andere vormen van genoegdoening te vorderen. ANWB kan uw toegang tot en/of uw gebruik van de Dienst herstellen, indien u binnen een door ANWB gestelde termijn alsnog uw verplichtingen nakomt dan wel afdoende zekerheid stelt voor de nakoming van uw verplichtingen.

Artikel 3: Gebruikersnaam

(1) U kunt op de Website alleen een Gebruikersnaam registeren als u bent ingelogd op de Website..

(2) Uw Gebruikersnaam is strikt persoonlijk. U mag derden niet, ook niet voorwaardelijk, toestemming geven om met uw Gebruikersnaam de Dienst te gebruiken, of anderszins toegang te verschaffen tot, dan wel te laten beschikken over uw Gebruikersnaam. Het is uw verantwoordelijkheid om passende maatregelen te nemen om te verzekeren dat derden uw Gebruikersnaam niet kunnen gebruiken dan wel misbruiken.

(3) Tenzij u aantoont dat een derde Gebruikermateriaal met gebruik van de Dienst op de Website heeft geplaatst onder uw Gebruikersnaam, wordt al het Gebruikermateriaal dat onder uw Gebruikersnaam met gebruik van de Dienst op de Website is geplaatst geacht door u te zijn geplaatst. U bent verantwoordelijk voor, en aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de inhoud van al het Gebruikermateriaal dat van u afkomstig is, tenzij u aantoont dat zulk Gebruikermateriaal afkomstig is van een derde die bij de plaatsing daarvan zonder uw toestemming gebruik heeft gemaakt van uw Gebruikersnaam.

Artikel 4: Gebruik van de Dienst

(1) Bij het gebruik van de Dienst zult u:

(a) zich in alle opzichten opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig Internetgebruiker verwacht mag worden;

(b) toepasselijke wet- en regelgeving, en algemeen geldende gedragsregels te allen tijde in acht nemen en respecteren;

(c)zich in uw Gebruikermateriaal in elk geval onthouden van (let op: het betreft een niet-limitatieve opsomming):

(i)enige inbreuk de privacy, (intellectuele) eigendomsrechten, of andere rechten van derden (concreet betekent dit onder meer dat u, indien u niet zelf de rechthebbende bent van de (intellectuele) eigendomsrechten op door u geplaatst Gebruikermateriaal, dient te beschikken over alle benodigde toestemmingen van octrooi-, merk-, en auteursrechthebbenden, alsmede van de rechthebbenden op naburige rechten, en van alle herkenbaar in het door u geplaatste Gebruikermateriaal voorkomende natuurlijke personen);

(ii) het doen van uitingen en/of het publiceren van informatie die lopende juridische procedures betreffen (ongeacht in welk land zij worden gevoerd), een inbreuk vormen op een geheimhoudingsovereenkomst, een schending vormen van uw of iemand anders beroepsgeheim, dan wel anderszins informatie bekend maken waarvan u weet of redelijkerwijze behoorde te vermoeden dat er een geheimhoudingsverplichting op rust;

(iii)het doen van respectievelijk het gebruik van ongepaste, obscene, onfatsoenlijke, hinderlijke, onware, grievende en/of krenkende, onbehoorlijke, onbetamelijke, of anderszins in het algemeen als onacceptabel ervaren uitingen en/of informatie;

(iv) het doen van uitingen en/of het publiceren van informatie die lasterlijk, of smadelijk zijn, of anderszins reputatieschade van een derde als gevolg kunnen hebben;

(v) het doen van uitingen die een derde bedreigen, beledigen, die haatdragend zijn, of die anderszins strafbaar zijn;

(vi) het lastig vallen, stalken, aanzetten tot crimineel of moreel onaanvaardbaar gedrag, of anderszins op ongeoorloofde of ongepaste wijze benaderen van derden;

(vii) het benaderen van andere Gebruikers met commerciële motieven, zoals maar niet beperkt tot het plaatsen van reclame-uitingen, zonder voorgaande schriftelijke toestemming door ANWB;

(viii) het doen van onrechtmatige, en/of algemeen als hinderlijk en/of onwenselijk ervaren voorstellen en/of uitingen, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen wordt het versturen van kettingbrieven, junk mail, spam, en andere vormen van ongewenste verspreiding van informatie;

(ix) schelden, vloeken, of het storend en/of imiteren van een derde;

(x) enig gebruik van de functionaliteit van de Dienst, met als doel zichzelf of derden financieel, commercieel, of anderszins materieel te bevoordelen;

(xi) enig gebruik van computerprogrammatuur en/of -applicaties, of anderszins activiteiten te ondernemen die Dienst en/of de Website, dan wel enige ten behoeve daarvan ingezette hardware en/of software destabiliseren, beschadigen, hinderen, of aanpassen, alsmede die het gebruik van de Dienst door ANWB en/of andere Gebruikers kunnen hinderen, beperken, of beëindigen, dan wel anderszins op nadelige wijze kan beïnvloeden;

(xii) het plaatsen van Gebruikermateriaal onder iemand anders naam;

(xiii) andere strafbare of onrechtmatige handelingen; en

(xiv) het plaatsen van links en/of verwijzingen naar websites met materiaal dat inbreuk maakt op het in Artikel 4(1)(c)(i) tot en met Artikel 4(1)(c)(xiii) hierboven gestelde.

(d) U garandeert dat uw Gebruikermateriaal te allen tijde voldoet aan de eisen van artikel Artikel 4(1)(c)(i) tot en met Artikel 4(1)(c)(xiii) hierboven. U vrijwaart ANWB volledig voor elke vordering en/of aanspraak van een derde die (mede) is gebaseerd op enige stelling die onverenigbaar is met de inhoud van hierboven in dit Artikel 4

(1)(d) vervatte garantie, en u zult op eerste verzoek van ANWB verweer voeren indien een derde ANWB in of buiten rechte aanspreekt voor vergoeding van schade die voortvloeit uit de onjuistheid van voornoemde garantie.

(2) U zult niet op andere wijze verbinding maken met de servers van ANWB en/of haar leveranciers dan door het doen van HTTP-requests met een daarvoor geschikte Internet browser, zoals maar niet beperkt tot door het gebruik dan wel misbruik van administrator gebruikersnamen en/of wachtwoorden, of door zich op enige andere wijze voor te doen als een administrator.

Artikel 5

(1) Commentaar, meningen, standpunten, stellingen, etc. die Gebruikers op de Website hebben geplaatst zijn commentaar, meningen, standpunten, stellingen, etc. van die respectievelijke Gebruikers. ANWB onderschrijft zulk commentaar, meningen, stellingen, standpunten, etc. niet, maakt ze niet de hare, en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor of in verband met de inhoud ervan.

(2) U erkent en aanvaardt dat ANWB niet kennis heeft genomen van de inhoud van websites waarnaar het Gebruikermateriaal op enigerlei wijze mag verwijzen, en deze inhoud niet onderschrijft, de hare maakt, noch enige verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid aanvaardt voor of in verband met de inhoud van dergelijke websites. Enige verwijzing naar andere websites in uw Gebruikermateriaal, blijft voor uw eigen rekening en risico en u aanvaardt aansprakelijkheid voor alle schade die daaruit voortvloeit.

(3) U verklaart voorts dat u ermee bekend bent dat de Dienst openbaar is en dat een ieder vrijelijk zal kunnen kennisnemen van, en verwijzen naar uw Gebruikermateriaal. U geeft ANWB hierbij toestemming uw Gebruikermateriaal ook op andere openbare websites te publiceren, zodanig dat derden daarvan online vrijelijk kunnen kennisnemen.

(4) ANWB is niet in staat van al het Gebruikermateriaal kennis te nemen voordat of onmiddellijk nadat het op de Website verschijnt. ANWB hanteert een zogeheten “meld-en-verwijder” beleid, hetgeen inhoudt dat ANWB zich het recht voorbehoudt om Gebruikermateriaal dat in strijd is met deze Overeenkomst en/of toepasselijke wettelijke bepalingen en/of regelgeving aan te passen of geheel of gedeeltelijk te verwijderen indien en wanneer zij een inbreuk constateert.

(5) ANWB moedigt u aan contact met haar op te nemen indien u van mening bent dat enig Gebruikermateriaal een inbreuk vormt op deze Overeenkomst of op toepasselijk recht. Klik daarvoor op het ’Meld misbruik’ icoon bij elke bijdrage van een Gebruiker om ANWB van dergelijke inbreuken op de hoogte te stellen.

(6) ANWB behoudt zich het recht voor:

(a) te allen tijde Gebruikermateriaal te beoordelen, redigeren, verplaatsen, of verwijderen, maar aanvaardt geen verplichting om zulks te doen; of

(b) uw toegang en/of gebruik van de Dienst op elk moment met onmiddellijke ingang te beperken, op te schorten, of te beëindigen, zulks zonder gehouden te zijn u hiervan van te voren te informeren.

Artikel 6: Intellectuele eigendomsrechten

(1) U garandeert dat u op het moment dat u Gebruikermateriaal op de Website plaatst:

(a) eigenaar bent van alle intellectuele eigendomsrechten, zoals maar niet beperkt tot het auteursrecht, de in de Wet op de naburige rechten opgesomde rechten, merkrechten, rechten op tekeningen en modellen, (handels)namen, databanken, etc., die gevestigd zijn op de inhoud van uw Gebruikermateriaal; of

(b) toestemming heeft van de eigenaar van deze rechten om dergelijk Gebruikermateriaal voor onbepaalde duur op de Website te plaatsen en ANWB daarop alle rechten te verstrekken die uit deze Overeenkomst voortvloeien.

(2) U vrijwaart ANWB volledig voor elke vordering en/of aanspraak van derden uit hoofde van enige stelling die onverenigbaar is met de garantie bedoeld in Artikel 6(1) hierboven en voor alle schade die daaruit voortvloeit, en u zult op het eerste verzoek van ANWB verweer voeren tegen dergelijke vorderingen of aanspraken van derden.

(3) U geeft ANWB voor onbepaalde duur, onvoorwaardelijk, en om niet toestemming om uw Gebruikermateriaal en/of delen daarvan te gebruiken, te reproduceren, te kopiëren, te redigeren of anderszins aan te passen of te veranderen, te vertalen, te versturen, te distribueren, (af) te drukken, beschikbaar te maken en/of in (sub)licentie te geven aan derden in of met gebruikmaking van elk medium dat heden bestaat of in de toekomst wordt ontwikkeld, ongeacht het doel en in elk voor commerciële doelen.

(4) Indien u van mening bent dat Gebruikermateriaal op de Website inbreuk maakt op uw recht(en) van intellectuele eigendom en/of verwijzingen of links bevat naar websites waarop materiaal is gepubliceerd dat een dergelijke inbreuk vormt verzoeken wij  contact op te nemen met ANWB, middels community@anwb.nl.
Artikel 7: Aansprakelijkheid van ANWB

(1) ANWB geeft geen enkele garantie dat de Dienst of enig onderdeel daarvan:

(a) ononderbroken, vrij van fouten en/of virussen, veilig, betrouwbaar, of accuraat is;

(b) enig kwaliteitsniveau biedt of blijft bieden; of

(c) content en/of materiaal bevat dat op enigerlei wijze veilig is om te worden gedownload op uw computer.
ANWB biedt u met de Dienst of in het Gebruikermateriaal geen professioneel advies en uw gebruik van, of vertrouwen op gegevens en/of advies die in Gebruikermateriaal beschikbaar is geschiedt geheel voor uw eigen risico en zonder enige aansprakelijkheid van ANWB.

(2) ANWB is nimmer aansprakelijk voor uw schade of voor schade van derden, van welke aard dan ook, die het gevolg is van het gebruik, dan wel het niet beschikbaar zijn van de Dienst, waaronder begrepen maar niet beperkt tot schade veroorzaakt door virussen en/of andere soorten van kwaadaardige en/of schadelijke computerapplicaties.

(3) U vrijwaart ANWB tegen alle aanspraken en/of vorderingen van derden ter zake van schade die derden lijden als gevolg van uw gebruik van de Dienst en u zult in dergelijke gevallen op eerste verzoek van ANWB in en buiten rechte verweer voeren tegen dergelijke aanspraken en/of vorderingen.

(4) ANWB is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor de beveiliging van de door de Gebruiker op de systemen van ANWB opgeslagen gegevens.

Artikel 8: Slotbepalingen

(1) Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

(2) Geschillen tussen partijen die uit deze Overeenkomst voortvloeien, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

(3) Het bij gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaren van een of meer bepalingen van deze Overeenkomst laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.