Maatregelen ten behoeve van doorstroming

Het wordt steeds drukker op onze wegen, fietspaden en in het openbaar vervoer. De capaciteit van de infrastructuur nadert het maximum, waardoor vertragingstijden toenemen, de kans op (kleine) ongelukken wordt vergroot en de luchtkwaliteit verslechtert. De komende jaren neemt de mobiliteitsgroei nog verder toe, met name in stedelijke omgevingen. 

Onderzoek over mobiliteit onder Nederlanders (pdf)

In 2016 deed ANWB onderzoek onder de leden waar zij de grootste hinder ervaren op hun dagelijkse ritten. Het bleek dat niet alleen op snelwegen oponthoud wordt ervaren maar ook op stedelijke wegen. De belangrijkste veroorzaker: verkeerslichtenregelingen. Bekijk de resultaten van de knelpunteninventarisatie.

Formeer een team doorstroming: Om de doorstroming van het verkeer en daarmee ook de luchtkwaliteit te bevorderen zoekt dit team naar slimme oplossingen voor knelpunten in de infrastructuur.

Allerlei maatregelen zijn nodig om gemeenten de komende jaren bereikbaar te houden. Soms gaat het daarbij om grootschalige investeringen, bijvoorbeeld de ondertunneling van belangrijke kruispunten. Soms om relatief kleine, slimme maatregelen. Met een dedicated team doorstroming binnen gemeenten kan bijvoorbeeld worden nagegaan of verkeerslichten goed zijn afgesteld, of een groene golf mogelijk is, en hoe we het fietsen nog meer kunnen stimuleren. Bijkomend voordeel is dat dan niet alleen de doorstroming wordt verbeterd, maar ook de schadelijke uitstoot wordt verminderd.

Geef ruimte aan de groei van de (e-)fiets en speel in op de komst van andere duurzame vervoermiddelen: zo verbetert de leefbaarheid en bereikbaarheid van onze stad. Doe waar nodig onderzoek naar een andere toedeling van de verkeersruimte. 

Een andere slimme maatregel is een betere inrichting van de ruimte in de stad. De groeiende populariteit van de (e-)fiets heeft veel voordelen, maar leidt ook tot nieuwe uitdagingen: Hoe geven we de fiets de ruimte waar hij ‘recht op heeft’? Hoe komen we tot een andere verdeling van de openbare ruimte? De ANWB ontwikkelde daartoe de methodiek ‘Verkeer in de Stad’: Een integrale aanpak, die rekening houdt met de kwaliteiten van de stad(-sdelen) en met de rol die verschillende vervoerwijzen spelen. 

Mail voor meer informatie: jvtzelfde@anwb.nl

Ga na bij welke regionale of landelijke initiatieven op het gebied van smart mobility kan worden aangesloten om het verkeer veiliger en efficiënter te maken.

Onder de noemer ‘Smart Mobility’ worden in Nederland, en daarbuiten, tal van pilots uitgevoerd. Centraal daarbij staat het verbeteren van bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid door het benutten van kansen die informatie- en communicatietechnologie biedt. Wanneer wegbeheerders en andere partijen hierin samenwerken of aansluiten bij projecten op regionaal of nationaal niveau, wordt voorkomen dat steeds opnieuw het wiel wordt uitgevonden en wordt bereikt dat de reiziger niet met een lappendeken van regels, maatregelen en apps wordt geconfronteerd.

Mail voor meer informatie: rodejong@anwb.nl