De ANWB-thema's in de gemeentelijke coalitie-akkoorden

Fietsen

Het fietsen krijgt In bijna alle akkoorden veel aandacht. Gemeenten als Maastricht willen ook het lopen bevorderen en het autoverkeer aan de randen van de stad  opvangen middels P+R. Amsterdam wil het fietsen zonder meer aantrekkelijker en veiliger maken terwijl Utrecht  ‘fietsstad nummer 1’ wil worden. In veel gemeenten worden extra fietsenstallingen gebouwd. Onder andere in Brabantse steden wordt ingezet op meer snelfietspaden.

Duurzame mobiliteit

‘Duurzame mobiliteit bevorderen’ willen alle gemeenten. Promoten van het fietsen past daarin. Maar in het voorzien in laadmogelijkheden voor elektrische auto’s nemen veel gemeenten een afwachtende houding aan: zij zullen net als Den Haag en Rotterdam 'de vraag naar laadmogelijkheden faciliteren'.

Verkeersveiligheid

Dit is in één derde van de akkoorden geen onderwerp van belang. Maar de verkeersveiligheid kan ook worden vergroot wanneer  bijvoorbeeld infrastructuur om andere redenen onderhanden wordt genomen. Onder meer Amsterdam, Leiden en Den Haag willen bijvoorbeeld extra fietsvoorzieningen aanleggen. In een paar akkoorden wordt nieuw beleid ten aanzien van verkeersveiligheid aangekondigd. Utrecht wil samen met onder meer de ANWB verkeersonveilige situaties in kaart brengen. Lelystad, nu al behoorlijk fietsveilig, wil de meest fietsveilige stad van Nederland worden.

Bereikbaarheid

In de grotere steden krijgen fietsen, lopen en ook openbaar vervoer hogere prioriteit. Een autoluwe, groenere binnenstad wordt daar meer een gebied voor ontmoeting om vrijetijd in door te brengen, waartoe de auto meer naar ‘de randen van de binnenstad’ wordt verdreven.  Het verkeer wordt eventueel in een P+R  opgevangen. In de kleinere gemeenten is begrijpelijkerwijs minder aandacht voor dit thema.

Parkeertarieven

Deze zullen in de meeste gemeenten de komende jaren niet stijgen, of stijgen beperkt conform de inflatie. Amsterdam en Rotterdam zijn enkele uitzonderingen op deze regel. In een aantal gemeenten wordt een nieuwe parkeervisie aangekondigd. 

Milieuzones

In zeven gemeenten wordt een milieuzone aangekondigd. In Rotterdam wordt de zone afgeschaft. Met de ANWB ziet ook de Rijksoverheid graag dat gemeenten, die een zone overwegen, eenzelfde, uniforme regeling instellen. Een voorbeeld – regeling is in de maak. Eindhoven, Den Haag en Nijmegen willen in principe die regeling hanteren. En Maastricht en Arnhem inmiddels ook. Amsterdam en Utrecht doen dat vooralsnog niet. Den Haag stelt ook een inruilsubsidie in het vooruitzicht voor bewoners wiens auto straks niet aan de eisen voldoet.

Recreatieve groene omgeving

Dit heeft de wind mee. Met ‘groen’ willen gemeenten de toenemende  hitte in steden tegen gaan en meer ruimte voor waterberging creëren. Dit komt ook de recreatieve kwaliteit van steden ten goede. In Almere wordt de Floriade gezien als een middel om een nieuwe groene en duurzame stadswijk te ontwikkelen. In een aantal gemeenten, zoals Lelystad en Haarlem, is het onderhoud van openbaar groen een punt van aandacht in de akkoorden.