Veilig tussen de vrachtwagens door. Maar hoe?

Op een aantal wegen in Nederland wordt het steeds drukker met vrachtwagens. Veel vrachtwagens is een teken dat het goed gaat met de economie. Lastig is het echter wanneer het zo druk is met vrachtwagens dat er een colonne ontstaat op de rechter rijstrook. In- of uitvoegen wordt dan een probleem. Hoe kom je veilig tussen de vrachtwagens door?

Aangedragen ideeën en oplossingen

We hebben weggebruikers gevraagd ideeën en oplossingen aan te dragen hoe het in- en uitvoegen makkelijker kan. Hierop is flink gereageerd. We hebben ongeveer 1000 reacties (mails, reactiemodule, pins op de kaart met opmerkingen). Via het blad van de transportorganisatie TLN kwamen enkele tientallen reacties. Social media leverde ook ongeveer 1000 inhoudelijke reacties.


Afstand houden

Meest gehoorde suggestie om lastig in- en uitvoegen te voorkomen is ‘afstand houden’. In ongeveer 50% van de reacties komt dit naar voren en vrachtautochauffeurs noemen dit punt zelf ook. De chauffeur zit gevangen tussen de lading van zijn voorligger en van zijn eigen lading. 

De meeste mensen suggereren minimaal 50 meter volgafstand aan te houden, aan te geven door merktekens op het wegdek. 1 op de 6 bepleit een steviger handhaving op bumperkleven door de politie.Ook nieuwe technologie wordt genoemd die automatisch de gewenste volgafstand regelt.

Inhaalverbod vrachtauto's

Wel invoeren, niet invoeren. Beide standpunten werden ongeveer even vaak gehoord. Samen goed voor 20% van de reacties.
Een inhaalverbod voor vrachtauto’s kent, bij druk vrachtautoverkeer, bijna automatisch treintjesvorming. Er is altijd één de langzaamste; daarachter ontwikkelt zich een stoet vrachtauto’s. Het is bijna niet te voorkomen dat in zo’n treintje korte volgafstanden ontstaan. Datzelfde effect zie je ook bij personenauto’s die in file rijden. Het inhaalverbod veroorzaakt dit effect en leidt ertoe dat het rijden in zo’n treintje erg saai wordt. Het is niet goed, maar wel begrijpelijk dat de concentratie op de  rijtaak afneemt.
 
Geen inhaalverbod daarentegen geeft irritatie bij de personenautomobilisten. Het achteropkomende personenautoverkeer moet afremmen en dat geeft een kettingreactie op de linker rijstrook die ertoe kan leiden dat er file ontstaat. Ook ontstaat irritatie en dat is nooit goed voor de verkeersveiligheid.

Er is nogal wat vraag bij de vrachtautochauffeurs om meer dynamiek in het verkeer. Minder restricties zodat er vaker kan worden ingehaald, er meer hiaten komen in het verkeer, de saaiheid verdwijnt , etc. Er worden momenteel proeven genomen met inhaaltrajecten, o.a. op de A67, zones waar het inhaalverbod voor vrachtwagens tijdelijk wordt opgeheven.

In en uitvoeggedrag personenautomobilisten

Meer dan 1 op de 5 geeft aan verbaasd te zijn hoe slecht automobilisten invoegen; en dat zijn niet alleen vrachtautochauffeurs die dat vinden. Doordat invoegend verkeer vaak te weinig snelheid maakt op de invoegstrook, moet het verkeer op de rechter rijstrook van de doorgaande weg inhouden. Dat is (zeker voor zware vrachtauto’s) hinderlijk, maar het kan verderop in de strook zelfs filevorming tot gevolg hebben. 

Het uitvoegen kan soms moeilijk zijn als er zich een treintje heeft gevormd. Toch laten automobilisten het vaak aankomen op het laatste moment. En dan moet er geforceerd door de stroom vrachtauto’s heen worden gemanoeuvreerd. Onnodig op te merken dat vrachtauto’s daarvan erg veel  last hebben en daarmee dus ook de gehele rijbaanbevolking.

Bewegwijzering

De bewegwijzeringsborden staan op 1200 en 600 meter. Door een treintje vrachtwagens kan het bord aan het oog onttrokken worden.In de reacties was de suggestie te lezen om meer op het navigatiesysteem te letten, waar de afslag al op 2 km wordt aangekondigd. Het is te overwegen extra borden te plaatsen op 2 km. Dat past sowieso beter bij het veranderende verkeer (drukte, vergrijzing). In Duitsland worden belangrijke afslagen/knooppunten al enkele kilometers tevoren aangegeven met portalen over de weg.

Vrachtauto's links

Opvallend vaak (bijna 10% van de reacties) werd gesuggereerd het vrachtverkeer links te laten rijden en zo van het personenautoverkeer te scheiden. Een links (!) gelegen doelgroepstrook. Als dat idee gekoppeld wordt aan ‘ontvlechting’ (scheiden van doorgaand en lokaal verkeer over langere afstanden) dan is het een optie die uitwerking verdient. Het weven (van rechts naar links v.v.) kan dan beperkt blijven tot een klein gedeelte van het netwerk, namelijk  aan het begin en het einde van een lang doorgaand traject. Locaties voor een dergelijke pilot  met links gelegen vrachtwagenstrook: de A67 tussen Eindhoven en Venlo. Of de A15 tussen het  Europoortgebied en Ridderkerk.

Extra rijstrook

De A67 was met ongeveer een vijfde van de pins, geplaatst op de kaart op onze actiepagina, de meest (of minst) populaire rijksweg. De suggestie van een extra, derde rijstrook is voor de hand liggend. De weg zit praktisch gesproken vol. De A67 lijkt het stadium voorbij dat met eenvoudiger ingrepen de situatie echt verbeterd kan worden. Een extra rijstrook kan hier lucht geven aan het verkeer, het inhaalverbod overbodig maken. Niet alleen dus op basis van doorstroming is die strook gewenst ook om redenen van verkeersveiligheid. 

Overigens is deze situatie vergelijkbaar met A15 Europoort – Duitsland, A16 Breda - Antwerpen en A1 naar Duitsland. Wegen met 2 rijstroken en erg veel vrachtverkeer. Praktisch gesproken zijn deze wegen door de verdeling van vracht- en personenautoverkeer over de rijstroken te vol.

Infrastructurele maatregelen

Door een aantal mensen werd gesuggereerd om de in- en uitvoegstroken langer te maken. En om het weer toe te staan om de vluchtstrook te gebruiken als het invoegen niet lukt.  Zes mensen noemden de markeringen (doorgetrokken strepen in de omgeving van de in/uitvoegstrook) waarmee het wisselen van rijstrook op de cruciale wegvakken te voorkomen is.  

Andere suggestie is om de invoegstrook door te laten lopen in de rechter rijstrook. Dan hoeven mensen niet in te voegen, maar moet het doorgaand verkeer opschuiven naar rechts. (de linker strook vervalt dan na een tijdje). Parallel daaraan zou de rechterstrook de uitvoegstrook kunnen worden. Het nadeel is dat de rustig rechts rijdende mensen van strook moeten wisselen. Eerst naar links omdat de rechterstrook uitvoegstrook wordt. Daarna weer terug naar de rechter rijstrook.

Spreiding in tijd en plaats

In ongeveer twintig reacties wordt geopperd om meer vrachtvervoer over rail of via water te laten lopen. Anderen suggereren vrachtverkeer op bepaalde tijden te weren van de snelwegen. Maar de tegenovergestelde maatregel wordt ook genoemd: geeft spreiding en daardoor verlichting gedurende de rest van de week.