Naar artikel

Investeer in bereikbaarheid

Standpunt ANWB

Wat vindt de ANWB?

Met plezier en zorgeloos onderweg zijn, dat is wat ANWB voor haar leden nastreeft. Om te voorkomen dat Nederland vastloopt willen we dat het kabinet prioriteit geeft aan Nederland bereikbaar houden. Dit kan het kabinet doen door voldoende te investeren om mobiliteit voor iedereen beschikbaar, betaalbaar en toegankelijk te houden.

Drukte op wegen is helemaal terug

Nu de contact beperkende maatregelen zijn opgeheven is de drukte op de Nederlandse wegen weer helemaal terug. Het Kennisinstituut voor de Mobiliteit verwacht dat het wegverkeer in 2022 boven het niveau van 2019 zal uitkomen, ondanks de coronamaatregelen die begin dit jaar nog van kracht waren. Het thuiswerken draagt op dit moment niet genoeg bij aan vermindering van de files. 

Van alle reizigerskilometers wordt nog steeds 70% met de auto afgelegd en dit aantal groeit naar verwachting de komende jaren gestaag verder. De meest recente Integrale Mobiliteitsanalyse schetst hierover een donker scenario. De toename van het autoverkeer is op sommige plekken zo hoog dat de maximale capaciteit op delen van het Nederlandse wegennet wordt bereikt. Dit zal in het hele land onherroepelijk tot nog meer files leiden. 
Investeren in de ontbrekende schakels en knelpunten (MIRT) van het wegennet is volgens de ANWB van cruciaal belang. 

Forse instandhoudingsopgave

Naast het oplossen van knelpunten is het onderhouden van onze infrastructuur de komende decennia een enorme opgave. Veel van onze bruggen, sluizen en viaducten zijn in de jaren na de Tweede Wereldoorlog aangelegd en hebben het einde van hun levensduur bereikt. Er is daarom dringend onderhoud, renovatie of vervanging nodig om acuut verkeersbeperkende maatregelen of zelfs wegafsluitingen te voorkomen. 

Het kabinet heeft al een stap  in de goede richting gezet door aan te kondigen dat er structureel € 1.125 miljard meer geld hiervoor beschikbaar komt, maar dit bedrag is pas volledig beschikbaar vanaf 2026 en een concrete invulling van het budget ontbreekt. 

Investeer in alle mobiliteiten

Volgens het CBS blijft het aantal inwoners in Nederland groeien; tot 2050 met 2 miljoen mensen en ruim 1 miljoen huishoudens. Met de bouw van 1,2 miljoen woningen in de periode tot 2035 moet in voldoende woonruimte worden voorzien. . Om de hieraan gerelateerde mobiliteitstoename het hoofd bieden, zijn alle vormen van vervoer nodig: robuuste OV verbindingen, slimme overstap punten en goede fietsinfrastructuur. 

Een grootschalige ‘model shift’ van auto naar OV acht de ANWB echter niet realistisch; de beschikbaarheid van goed OV buiten de randstad is niet altijd voorhanden en een 10% shift van autokilometers naar OV leidt tot bijna de helft meer reizigerskilometers in het OV. Het is dus én-én om de enorme voorspelde groei in goede banen te leiden.
Daarnaast blijft voor ANWB het uitgangspunt dat iedereen zelf kan kiezen op welke manier hij/zij reist. 

Slimme maatregelen

Waar mogelijk moet worden gekeken naar het slimmer gebruiken van onze infrastructuur, zoals het spreiden van verkeer over de dag, en stimuleren van thuiswerken en het slim inzetten van het OV. Bekijk onze volledige visie en standpunten over personenmobiliteit op de weg vindt u hier. 

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 22-07-2022)

Zie ook

Personenmobiliteit op de weg