Naar artikel

ANWB: blij met infra-miljarden, maar bezorgd over uitvoerbaarheid

Standpunt ANWB

Wat vindt de ANWB?

De ANWB is tevreden met de miljardeninvesteringen, die het kabinet en de regio’s de komende jaren willen gaan doen in de bereikbaarheid van Nederland. Wel houdt de ANWB zorgen over de uitvoering van de aanleg en instandhouding van weginfrastructuur. De ANWB dringt er daarom op aan dat de verkeersveiligheid voorop moet staan. 

Files terug van weggeweest 

De bereikbaarheid in Nederland staat sterk onder druk. De verwachte toename van het autoverkeer is op sommige plekken zo hoog, dat de maximale capaciteit van het wegennet wordt bereikt. Dit zal in het hele land onherroepelijk tot nog meer files leiden. Het oplossen van de knelpunten in het wegennet blijft voor de ANWB dan ook topprioriteit, om te voorkomen dat Nederland de komende jaren volledig vastloopt. 

Zorgen over de uitvoerbaarheid

Door de stikstofcrisis, waar Nederland al ruim drie jaar in zit, is de aanleg van infrastructuur vertraagd. Voor tracébesluiten en nieuwe vergunningen zijn stikstofberekeningen nodig, maar er is een tekort aan experts om deze berekeningen te maken. Er is aan twaalf MIRT-wegprojecten prioriteit gegeven, maar deze projecten lopen een vertraging van minstens enkele jaren op. De ANWB roept daarom op zo snel mogelijk aan te geven wanneer deze knelpunten kunnen worden aangepakt

Veiligheid prioriteit voor ANWB bij instandhouding

Ook over de instandhouding van onze infrastructuur heeft de ANWB grote zorgen. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog zijn veel van onze bruggen, tunnels en viaducten aangelegd en deze komen aan het einde van hun levensduur. Om wegafsluitingen en gevaarlijke situaties te voorkomen, moet deze infrastructuur grootschalig worden gerenoveerd of vervangen. 

Op 4 november 2022 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de bouwvrijstelling. Door deze vrijstelling was het mogelijk om de eenmalige stikstofuitstoot tijdens de (weg)werkzaamheden vrij te stellen van de vergunningsverplichting. De Raad van State heeft geoordeeld dat óók voor deze werkzaamheden een vergunning nodig is. De verwachting is dat een groot aantal van deze projecten opnieuw moet worden bekeken en dus vertraging oploopt. De ANWB roept op om prioriteit te geven aan het veilig maken van infrastructuur en daarom aan deze projecten voorrang te geven. 

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 23-11-2022)