Maak landelijk gebied beter toegankelijk voor recreant

Oproep aan nieuw kabiniet

Zeventien organisaties* roepen het nieuwe Kabinet op om de landelijke gebieden beter toegankelijk te maken voor recreanten. In het afgelopen coronajaar is gebleken hoe belangrijk het is om erop uit te gaan. De druk op stedelijk groen was dan ook groot en soms moesten delen van beschermde natuurgebieden worden afgesloten.

De zeventien organisaties die onder de vlag van NLBuiten samen optrekken, willen dit jaar nog samen met het Rijk en andere overheden een concreet plan maken om landelijke gebieden toegankelijker te maken voor iedereen die erop uit wil: wandelaars, fietsers, ruiters, watersporters etc. Er moeten dan wel goede afspraken gemaakt worden over zaken als aansprakelijkheid, vergoedingen, financiering van voorzieningen en eventuele schade-afhandeling. 

Formateur

Dit initiatief sluit aan op de bevinding van informateur Hamer in haar eindverslag:
“Tijdens de coronacrisis is extra zichtbaar geworden hoe belangrijk recreatie, cultuurbeleving en sport en beweging zijn. Zij vormen als het ware het bindweefsel van de samenleving, niet alleen in sociaal en mentaal opzicht, maar ook economisch is er vaak een keten aan bedrijvigheid om deze sectoren heen.”

Meer kilometers wandel- , fiets- en vaarplezier

Hoewel de lockdown het tekort aan recreatieve ruimte binnen en buiten steden extra zichtbaar heeft gemaakt, speelt de problematiek van grote recreatiedruk veel langer. Daardoor staan natuurgebieden onder druk. NLBuiten streeft ernaar dat recreanten kunnen genieten van veel meer kilometers wandel-, fiets en vaarplezier dichtbij huis.

De zeventien organisaties

* ANWB, Federatie Particulier Grondbezit, LTO Nederland, HISWA-RECRON, IVN, Kon. Nederlandse Hippische Sportfederatie, Kon. Nederlandse Jagersvereniging, LandschappenNL, Natuurmonumenten, Ned. Vereniging van Rentmeesters, Netwerk Waterrecreatie, NOC*NSF, Sportvisserij Nederland, Staatsbosbeheer, Stichting Fietsplatform, Stichting Wandelnet, Waddenvereniging.