Rol auto blijft onverminderd belangrijk in de toekomst

De ANWB verwelkomt de ontwikkelagenda die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vandaag heeft gepresenteerd als uitwerking van het Toekomstperspectief Automobiliteit. De ANWB is tevreden dat daarin het voor veel mensen groeiende belang van de auto wordt onderstreept.

Inhoudelijk herkent de ANWB in deze agenda veel uitgangspunten, uitdagingen en bouwstenen uit de ANWB-visie & investeringsagenda voor het personenverkeer over de weg in 2050, die wij eind 2021 presenteerden. De auto is in een groot deel van Nederland het belangrijkste vervoermiddel en zal dat in de toekomst ook blijven, zeker nu auto’s slimmer, schoner en veiliger worden. 

Verdere uitwerking

Dit jaar wordt de ontwikkelagenda samen met partners verder uitgewerkt en worden er twee verdiepende onderzoeken gedaan. De ANWB is één van deze partners. 

  • Het eerste onderzoek richt zich op ‘Auto & Gebruiker’. Onder dit thema schaart de ANWB de transities naar elektrisch rijden en naar een nieuw systeem van ‘betalen naar gebruik’. De ANWB vindt het van groot belang dat de betaalbaarheid van automobiliteit blijft gewaarborgd, zowel in de transitiefase als in de eindsituatie. 
  • Het tweede onderzoek richt zich op de ontwikkeling van het hoofdwegennet in de toekomst. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de samenhang met lokale en regionale wegennetten, het verbinden van wegennetten met andere netwerken (zoals het openbaar vervoer) en de ruimtelijkje ontwikkelingen (zoals de verstedelijking). Het op peil houden -en waar nodig uitbreiden- van de weginfrastructuur maakt hier ook onderdeel van uit. 

Het baart de ANWB onverminderd zorgen dat projecten die nodig zijn voor een toekomstbestendig hoofdwegennet, jarenlange vertraging oplopen als gevolg van de stikstofproblematiek.

Zie ook